І. Наименование на административната услуга

Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци.
II.  Правно основание

чл. 67, ал. 1 от ЗУО от Закона за управление на отпадъците във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1
III. Характеристика

Цел: С разрешението се указват дейности с отпадъци, които може да извършва дадено лице, както и условията, при които трябва да се извършват тези дейности, с изключение на:
1. събиране и предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
2. събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби;
3. дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
4. дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;
5. дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за „биомаса“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби;
6. дейности по обратно приемане на територията на търговски обекти на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми;
7. дейност по предварително обработване, обозначена с код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти;
8. дейности по разделно събиране на отпадъци, които не се извършват по занятие, като събиране на лекарства с изтекъл срок на годност от аптеките или кампании на общините за събиране на отпадъци в училищата;
9. дейности като търговец и/или брокер на отпадъци, когато същите не включват дейности с отпадъци на определена площадка.
Предмет: С документа се разрешава извършване на дейности по третиране на отпадъци
IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци се издава от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите.
За извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки, разположени на територията на две или повече РИОСВ, разрешенията се издават от директора на всяка РИОСВ поотделно за площадките на територията на съответната инспекция.
2. Заявител

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, разрешение за дейности с отпадъци се издава на лица, регистрирани като търговци по смисъла на българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон.
Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответния административен акт:
- да бъде извършена класификация на отпадъците, генерирани от дейността на заявителя              (в случаите, в които същият е генератор на отпадъци);
- да бъде подадено заявление до Директора на съответната инспекция по околна среда и води (в случаите, когато разрешението се издава от тях) и изискващата се документация към него.
Необходими документи: Разрешението се издава на лица, регистрирани като търговци по смисъла на българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗУО.
Към заявлението се прилагат:
1. документ за платена такса;
2. документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения;
4. описание на метода за третиране на отпадъците;
5. проект за рекултивация, мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци в случаите, когато е приложимо;
6. хигиенно заключение за спазване на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 3, издадено от регионална здравна инспекция (РЗИ) – за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на територията на съответната инспекция, или от министъра на здравеопазването – когато дейностите се извършват на териториите на повече от една РЗИ;
7. декларация от заявителя, че не е свързано лице по смисъла на този закон с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването или изменението на разрешение преди изтичането на една година от отнемането или отказа;
8. план за собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци;
9. оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, а в случаите по чл. 38, ал. 1 и оригинал или заверено от компетентния орган копие – извадка от действащ устройствен план или друг удостоверителен документ, в който е посочено разположението на конкретния имот, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1;
10. заверено копие на документ за собственост или на договор за наем, придружен с удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, имота, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация;
11. документ за определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък и формата на предоставяне на обезпечението съгласно чл. 60 за дейност по обезвреждане на опасни и/или неопасни отпадъци чрез депониране;
12. банкова гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3 в случаите, когато заявителят е избрал тази форма на обезпечение при кандидатстване за дейност по обезвреждане на опасни и/или неопасни отпадъци чрез депониране;
13. доказателства за достигната степен на енергийна ефективност за инсталациите за изгаряне на твърди битови отпадъци в случаите, когато заявителят кандидатства за дейности по оползотворяване, обозначена с код R1;
14. оценка за прилагане на най-добрите налични техники в случаите, когато заявителят кандидатства за дейности по смесване на опасни отпадъци по чл. 8, ал. 3, т. 3 и/или за дейности по т. 13.
(2) Към заявлението по чл. 68 лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.
(3) Банковата гаранция по ал. 2 е безусловна и неотменяема и се издава от банка по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции.
(4) Банковата гаранция по ал. 2 се издава в полза на Министерството на околната среда и водите.

3. Вътрешен ход на процедурата

Срок за подаване на документите: Преди разрешаване ползването на строежа по реда на Закона за устройство на територията, органът, които издава разрешението може еднократно да поиска от заявителя отстраняване на нередностите и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението, когато това е необходимо. В тези случаи се уведомява заявителя в срок до 15 дни от постъпване на заявлението.
В срок от един месец от уведомяването, заявителят отстранява нередностите или предоставя допълнителната информация.
Действия на компетентния орган: За издаване на разрешение, компетентният орган или упълномощено от него лице извършва проверка на място и преценява съответствието на заявлението с изискванията на ЗУО.
Ред за обжалване на отказа да бъде издаден административния акт:
Издаденото разрешение или отказ да се издаде се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс.
4. Такси

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

Основание за внасяне

Чл. 12. (1) За издаване на разрешение се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - 200 лв. за всяка площадка поотделно

(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по ал. 1, т. 1 се събира такса в размер 50 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) В случаите, когато изменението и/или допълнението на разрешението за извършване на дейностите по ал. 1, т. 1 включва нова площадка, се събира такса в размер 200 лв. за всяка нова площадка поотделно.

V. Резултат от процедурата:

Правни последици: лицата, получили разрешение за дейности с отпадъци имат право да извършват тези дейности на определените в разрешението площадки, при спазване на условията, дадени от компетентния орган, издал разрешението.
Срокове на валидност: Разрешението е безсрочно.
Издаденото разрешение се изменя и/или допълва от компетентния орган при:
1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението;
2. предстоящи промени в суровините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството и вида на отпадъците;
3. необходимост от допълването му с нови данни, дейности, площадки или условия, при които ще се развиват дейностите;
4. правоприемство по Търговския закон в случаите по чл. 74, ал. 2;
5. заличаване на площадка в случаите по чл. 75, ал. 3.
- В двумесечен срок от настъпване на промяната по ал. 1, т. 1 лицето подава на хартиен и технически носител или по електронен път заявление за изменение и/или допълнение на разрешението заедно със съответните документи по чл. 68 и/или 69, удостоверяващи промяната и документите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3.
- В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 лицата подават на хартиен и технически носител или по електронен път заявление за изменение и/или допълване на разрешението заедно със съответните документи по чл. 68 и/или 69, удостоверяващи промяната, документите по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3, а лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, и банкова гаранция по чл. 69, ал. 3 от 5000 лв. за всяка нова площадка.
Издаденото разрешение за дейности с отпадъци прекратява своето действие със:
1. отнемането му;
2. издаването на решение на компетентния орган по заявление от притежателя на разрешението, с което се иска прекратяване на дейността.
Издаденото разрешение се отнема:
- Отнемането му в срока на неговото действие, когато – са представени неверни сведения, послужили като основание за неговото издаване, в резултат на грубо и системно нарушаване на ЗУО и условията в разрешението, с което се застрашава човешкото здраве и се уврежда или замърсява околната среда над допустимите норми.
- подадено от заявител заявление за прекратяване на срока му.
VI. Образци и формуляри

За издаване на разрешение за дейности по третиране на отпадъци, за изменение и/или допълнение на разрешение и за прекратяване на разрешение се подават следните образци:

Образец № 1 Съгласно чл. 68, ал. 1  от ЗУО - З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Образец  № 2  Съгласно чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО - З А Я В Л Е Н И Е за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение

Образец № 3 Съгласно към чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО - З А Я В Л Е Н И Е за изменение и/или допълнение на разрешение

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx