І. Наименование на административната услуга

Издаване на Регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
II.  Правно основание

чл. 78, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците във връзка с чл. 35, ал. 5 от ЗУО
III. Характеристика

Цел: Регистрационният документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци се издава самостоятелно от останалите разрешителни и регистрационни документи от:
- Директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на заявителя.
- Директора на РИОСВ – София, в случай че се заявяват дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, когато заявителят е чуждестранно лице.
Предмет: Регистрация по чл. 35, ал. 5 се извършва на лица, регистрирани като търговци по българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон.
  Регистрационните документи се вписват в публичния регистър на Изпълнителната агенция по околната среда и водите.
Вид регистрационен режим:
- Наименование на регистъра: Публичен регистър на издадените разрешения и, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности.
- Компетентен орган: Министърът на околната среда и водите води публичния регистър.
- Същност на регистъра: компютърна база данни.
Задължени лица – Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби;
Значение: Лицата, притежаващи регистрационен документ могат да извършват дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъците, посочени в регистрационния документ, на територията на цялата страна.
IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
- директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на заявителя, в случай че се заявяват дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;
- директора на РИОСВ – София, в случай че се заявяват дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, когато заявителят е чуждестранно лице.
2. Необходими документи

За извършване на регистрацията лицата по чл.78, ал. 1 подават заявление по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите - образец 2, съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО.
Към заявлението се прилагат:
1. документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения;
3. документ за платена такса.
4. Заявлението, заедно със съпътстващата го документация, се подават на хартиен и технически носител или по електронен път.
3. Вътрешен ход на процедурата
- срок за подаване на документите: преди започване на дейности по събиране и транспорт на отпадъци
- извършване на проверка на данните, съдържащи се в представената документация
Регистрационният документ или мотивирания отказ се издава от Директора на регионалната инспекция, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъците, в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.
Компетентният орган отказва извършването на регистрацията при:
1. неспазване изискванията на този закон и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. неотстраняване на нередовностите в представените документи и/или непредоставяне на изисканата информация в определения срок.
- Ред за обжалване:
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му.
4. Такса

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

Основание за внасяне

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) За извършване на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО и издаване на регистрационен документ се събират следните такси:
2. по чл. 35, ал. 5 ЗУО - 180 лв.

(2) За изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационен документ, се събира такса в размер 50 лв.

Резултати от процедурата: Лицата, притежаващи регистрационен документ имат право да извършват транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с § 1, т. 41 и 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в таблицата:
Срок на валидност: Регистрационният документ е безсрочен.
Вписване на промени в заявените данни и обстоятелства – Изменения и допълнения в регистрационния документ се извършват от органа, който го е издал, въз основа на заявление, подадено на хартиен и технически носител или по електронен път, към което се прилагат документите, удостоверяващи промяната
Прекратяване на регистрацията:
- по заявление на заинтересованото лице, подадено не по-късно от един месец след преустановяване на дейността;
- в случай на две нарушения на изисквания на настоящия закон или на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, установени с влезли в сила наказателни постановления за период от три години.
V. Образци и формуляри
Издаването на регистрационен документ, изменението и допълнението на регистрационния документ, както прекратяването на регистрацията се извършват от органа, който го е издал, въз основа на съответното заявление, подадено на хартиен и технически носител или по електронен път, както следва:

-  Образец № 2 Съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО  - З А Я В Л Е Н И Е за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

-  Образец  № 4  Съгласно към чл. 79, ал. 1 от ЗУО - З А Я В Л Е Н И Е за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

Към  Образец № 4 се прилагат документите, удостоверяващи промяната, както и:
- удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения
- документ за платена такса.

-  Образец № 5 съгласно към чл. 80, ал. 1 от ЗУО – З А Я В Л Е Н И Е за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx