І. Наименование на административната услуга

Издаване на Регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
II.  Правно основание

чл. 78, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗУО
III. Характеристика

Цел: Регистрационният документ се издава от:
-  Директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъци;
- В случай че заявителят извършва дейности, за които се изисква регистрация на територията на различни РИОСВ, заявленията се подават до директора на всяка РИОСВ поотделно по реда на Глава V, Раздел II от Закона за управление на отпадъците.
Предмет: Регистрация по чл. 35, ал. 3 се извършва на лица, регистрирани като търговци по българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон.
  Регистрационните документи се вписват в публичния регистър на Изпълнителната агенция по околната среда и водите.
Вид регистрационен режим:
- Наименование на регистъра: Публичен регистър на издадените разрешения и, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности.
- Компетентен орган: Министърът на околната среда и водите води публичния регистър.
- Същност на регистъра: компютърна база данни.
Задължени лица – Лицата, извършващи дейности по чл. 35, ал. 2, т. 2-5:
- дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
- дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;
- дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за „биомаса“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби;
Значение: Лицата, притежаващи регистрационен документ могат да извършват посочените по-горе дейности на територията на съответната инспекция, издала регистрационния документ.
IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган
- Директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъци;
- В случай че заявителят извършва дейности, за които се изисква регистрация на територията на различни РИОСВ, заявленията се подават до директора на всяка РИОСВ поотделно.
2. Необходими документи

За извършване на регистрацията лицата по чл. 78, ал. 1 подават заявление по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите - образец 1, съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО.
Към заявлението се прилагат:
1. документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения;
3. заверено копие на документ за собственост или на договор за наем, придружен с удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните органи, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, имота, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация;
4. документ за платена такса.
5. Заявлението, заедно със съпътстващата го документация, се подават на хартиен и технически носител или по електронен път.
3. Вътрешен ход на процедурата
- срок за подаване на документите:
за нови обекти – преди получаване на разрешение за ползване на строежа по реда на Закона за устройство на територията.
за обекти в експлоатация – в зависимост от сроковете на предписанието (ако има такова).
- извършване на проверка на данните, съдържащи се в представената документация
Регистрационният документ или мотивирания отказ се издава от Директора на регионалната инспекция, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъците, в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.
Компетентният орган отказва извършването на регистрацията при:
1. неспазване изискванията на този закон и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. неотстраняване на нередовностите в представените документи и/или непредоставяне на изисканата информация в определения срок.
- Ред за обжалване:
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му.

4. Такса

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

Основание за внасяне

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) За извършване на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО и издаване на регистрационен документ се събират следните такси:

1. по чл. 35, ал. 3 ЗУО - 100 лв. за всяка площадка поотделно;

(2) За изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационен документ, се събира такса в размер 50 лв.
(3) В случаите, когато изменението и/или допълнението на регистрацията по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационния документ, включва нова площадка, се събира такса в размер 100 лв. за всяка нова площадка поотделно.

Резултати от процедурата: Лицата, притежаващи регистрационен документ имат право да извършват:
- дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
- дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;
- дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за „биомаса“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби;
Срок на валидност: Регистрационният документ е безсрочен.
Вписване на промени в заявените данни и обстоятелства – Изменения и допълнения в регистрационния документ се извършват от органа, който го е издал, въз основа на заявление, подадено на хартиен и технически носител или по електронен път, към което се прилагат документите, удостоверяващи промяната
Прекратяване на регистрацията:
- по заявление на заинтересованото лице, подадено не по-късно от един месец след преустановяване на дейността;
- в случай на две нарушения на изисквания на настоящия закон или на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, установени с влезли в сила наказателни постановления за период от три години.

V. Образци и формуляри

Издаването на регистрационен документ, изменение и допълнение на регистрационния документ, както прекратяването на регистрацията се извършват от органа, който го е издал, въз основа на съответното заявление, подадено на хартиен и технически носител или по електронен път, както следва:
-  Образец № 1 съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО -  З А Я В Л Е Н И Е за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци;

-  Образец  № 3  съгласно към чл. 79, ал. 1 от ЗУО - З А Я В Л Е Н И Е за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
Към  Образец № 3 се прилагат документите, удостоверяващи промяната, както и:
- удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения
- документ за платена такса.

-  Образец № 5 съгласно към чл. 80, ал. 1 от ЗУО – З А Я В Л Е Н И Е за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx