2024 година

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 35-ЕО от 2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 35-ЕО от 2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 18/07/2024
Промяна: 18/07/2024
Размер: 177.08 КБ
Тегления: 2

 Проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на община Вършец в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12961.37.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, общ. Вършец и проект за ЧИ на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 12961.425.115 и 12961.37.59 по КККР на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител Л. И.

Решение № МО 34 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 34 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 17/07/2024
Промяна: 17/07/2024
Размер: 183.35 КБ
Тегления: 2

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана за поземлен имот с идентификатор 03736.938.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с възложител „Екоагрострой“ АД.

Решение № МО 33 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 33 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 17/07/2024
Промяна: 17/07/2024
Размер: 2.06 МБ
Тегления: 4

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48489.30.402 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: П. Кнор.

Решение № МО 32-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 32-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 17/07/2024
Промяна: 17/07/2024
Размер: 2.42 МБ
Тегления: 1

Частично изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци и Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 465036.22.384 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мадан, общ. Бойчиновци, с възложител: „ПИВЕЛˮ ЕООД

Решение № МО 31-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 31-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 11/07/2024
Промяна: 11/07/2024
Размер: 204.25 КБ
Тегления: 10

Подробен устройствен план – парцеларен план на обект: „Кабелно захранване на поземлен имот с идентификатор 10971.410.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с предназначение „за фотоволтаична електроцентрала” на територията на гр. Видин до присъединяването към ВЕЛ 20 kV „Тухларна, п/ст Видин 2”, с възложител: „ЕЛБМ” ЕАД.

Решение № МО 30-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 30-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 01/07/2024
Промяна: 01/07/2024
Размер: 2.25 МБ
Тегления: 9

Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 16866.73.266 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Озирово, общ. Вършец с ново предназначение „за ферма за отглеждане на животни”, с възложител: Андрей Андреев.

Решение № МО 29-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 29-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 25/06/2024
Промяна: 25/06/2024
Размер: 153.71 КБ
Тегления: 13

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.4.318 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Симид София“ ЕООД.

Решение № МО 28-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 28-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 24/06/2024
Промяна: 24/06/2024
Размер: 229.29 КБ
Тегления: 18

Частично изменение на Общ устройствен план на община Чипровци за поземлени имоти с идентификатори 81390.8.688 и 81390.8.689 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чипровци, общ. Чипровци, с възложител: „Нортуест Грийн Енерджи“ ООД.

Решение № МО 27-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 27-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 13/06/2024
Промяна: 13/06/2024
Размер: 3.9 МБ
Тегления: 59

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Кула и Подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 40525.320.2, 40525.319.8, 40525.331.17, 40525.316.4, 40525.315.1, 40525.310.6, 40525.307.31, 40525.307.32, 40525.304.35, 40525.303.2, 40525.298.2, 40525.299.19, 40525.287.17, 40525.285.18, 40525.283.10 и 40525.273.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „ТЕССА ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД

Решение № МО 26 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 26 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 03/06/2024
Промяна: 03/06/2024
Размер: 234.05 КБ
Тегления: 75

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземен електропровод 110 kV и оптичен комуникационен кабел към него между поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 39503.11.360 и 39503.11.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Крапчене, общ. Монтана и Подстанция Монтана, разположена в ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, по два варианта, с възложител: „МОНТАНЕЗИУМ СОЛАР” ООД.

Решение № МО 25 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 25 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 29/05/2024
Промяна: 29/05/2024
Размер: 4.56 МБ
Тегления: 92

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 23672.701.1601, 23672.701.1757, 23672.256.1, 23672.178.1, 23672.178.2, 23672.176.1, 23672.172.5, 23672.180.4, 23672.180.1, 23672.164.22, 23672.164.10, 23672.339.12, 23672.339.13, 23672.163.11, 23672.340.6, 23672.166.2, 23672.702.721, 23672.702.1496, 23672.702.1497, 23672.166.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дреновец, общ. Ружинци, 73924.91.6, 73924.88.1, 73924.85.19, 73924.85.20, 73924.501.333, 73924.501.334, 73924.501.345, 73924.501.343, 73924.501.335, 73924.501.344 по КККР на с. Тополовец, общ. Ружинци и 21193.501.167, 21193.501.277, 21193.501.165, 21193.501.278, 21193.501.274, 21193.501.334, 21193.501.335, 21193.501.384, 21193.501.336, 21193.501.314 по КККР на с. Динково, общ. Ружинци, с възложители: Община Ружинци и „Ружинци – Солар“ ООД.

Решение № МО 24 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 24 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 15/05/2024
Промяна: 15/05/2024
Размер: 162.5 КБ
Тегления: 85

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 15998.81.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гмотарци, общ. Видин, с възложител: М. Александрова.

Решение № МО 23 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 23 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 15/05/2024
Промяна: 15/05/2024
Размер: 2.37 МБ
Тегления: 90

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57131.68.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Покрайна, общ. Видин, с възложител: В. Лозанова.

Решение № МО 22 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 22 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 29/04/2024
Промяна: 29/04/2024
Размер: 3.86 МБ
Тегления: 104

Подробен устройствен план – парцеларен план и план схема за изграждане на ново трасе – водопроводно отклонение от съществуващ магистрален минерален водопровод Бързия – Берковица, за довеждащ водопровод за минерална вода до поземлени имоти с идентификатори 07510.64.6 и 07510.64.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица, с възложители: „МИНЕСА” ЕООД и „ДИРАДА 2011” ЕООД.

Решение № МО 21 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 21 – ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 25/04/2024
Промяна: 25/04/2024
Размер: 159.68 КБ
Тегления: 107

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за водопроводно отклонение до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „АГРОДУНАВ” ООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията