2023 година

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 73-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 73-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 21/12/2023
Промяна: 21/12/2023
Размер: 2.73 МБ
Тегления: 220

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 24551.237.381 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дългоделци, общ. Якимово, с възложител: Община Якимово.

Решение № МО 72-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 72-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 21/12/2023
Промяна: 21/12/2023
Размер: 168.74 КБ
Тегления: 219

Подробен устройствен план – парцеларен план и План – схема за обект: Трасе на ВиК за поземлени имоти с идентификатори 48489.22.494 и 48489.22.495 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложители „Монт Билд“ ООД, А. Петрова и Д. Младенова.

Решение № МО 71-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 71-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 13/12/2023
Промяна: 13/12/2023
Размер: 3.11 МБ
Тегления: 227

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 39147.8.2, 39147.8.1, 39147.8.35, 39147.9.3 и 39147.9.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошава, общ. Видин, с възложител: „Видинска Винарска Компания“ ЕООД.

Решение № МО 70-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 70-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 13/12/2023
Промяна: 13/12/2023
Размер: 288.48 КБ
Тегления: 222

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхват на поземлен имот с идентификатор 17018.530.564 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Церовене, общ. Монтана за промяна на устройствена зона в „предимно производствена зона“, с възложител Георги Ангелов.

Решение № МО 69-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 69-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 11/12/2023
Промяна: 11/12/2023
Размер: 2.37 МБ
Тегления: 223

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 36141.501.646 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитановци, общ. Видин, с възложител Е. Халачев.

Решение № МО 68-ЕО 2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 68-ЕО 2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 07/12/2023
Промяна: 07/12/2023
Размер: 205.21 КБ
Тегления: 245
Подробен устройствен план – парцеларен план в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 40525.290.69, 40525.274.28, 40525.283.31, 40525.281.2, 40525.285.24, 40525.281.4, 40525.316.33, 40525.317.23, 40525.319.13, 40525.281.6, 40525.281.3, 40525.302.17, 40525.289.58, 40525.304.38 и 40525.307.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „ТЕССА ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД.

Решение № МО 67-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 67-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 27/11/2023
Промяна: 27/11/2023
Размер: 2.9 МБ
Тегления: 232

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в частта на поземлени имоти с идентификатори 10971.88.16, 10971.88.17 и 10971.88.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Л. Илиев.

Решение № МО 66-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 66-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 20/11/2023
Промяна: 20/11/2023
Размер: 330.56 КБ
Тегления: 278

Проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Кула и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 40525.320.2, 40525.319.8, 40525.331.17, 40525.316.4, 40525.315.1, 40525.310.6, 40525.307.31, 40525.307.32, 40525.304.35, 40525.303.2, 40525.298.2, 40525.299.19, 40525.287.17, 40525.285.18, 40525.283.10 и 40525.273.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „ТЕССА ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД.

Решение № МО 65-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 65-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 17/11/2023
Промяна: 17/11/2023
Размер: 221.27 КБ
Тегления: 245

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 15998.80.7, 15998.80.8, 15998.80.9, 15998.80.10, 15998.80.11 и 15998.80.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин, с възложители: „Видинска Винарска Компания“ ЕООД, „Сънрей Проджект“ ЕООД и „Бонония Естейт“ ООД.

Решение № МО 64-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 64-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 02/11/2023
Промяна: 02/11/2023
Размер: 3.98 МБ
Тегления: 279

Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Белоградчик – Димово – Макреш до 2027 г., с възложител: Сдружение „Местна инициативна група Белоградчик – Димово – Макреш“.

Решение № МО 63-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 63-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 26/10/2023
Промяна: 26/10/2023
Размер: 2.89 МБ
Тегления: 291

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 24431.16.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: „Планет Ърт“ ЕООД.

Решение № МО 62-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 62-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 26/10/2023
Промяна: 26/10/2023
Размер: 3.07 МБ
Тегления: 294

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) и план – схема към ПУП за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: Трасе на подземен ел. провод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична централа от нов стоманорешетъчен стълб на съществуваща ВЛ 20 kV в поземлен имот с идентификатор 87299.256.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Якимово, общ. Якимово до БКТП в УПИ I, кв. 144 по плана на с. Якимово, общ. Якимово, с възложител: „Партнърс 4Ю“ ООД.

Решение № МО 61-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 61-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2023
Промяна: 13/10/2023
Размер: 191.39 КБ
Тегления: 285

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 10971.86.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, м. Алимана 2, общ. Видин, с възложител: Община Видин

Решение № МО 60 - ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 60 - ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 11/10/2023
Промяна: 11/10/2023
Размер: 3.29 МБ
Тегления: 297

Подробен устройствен план – парцеларен план за прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на подземно кабелно ел. захранване 20 kV за присъединяване на бъдеща фотоволтаична централа и трафопост в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.90.463, през ПИ с идентификатори 51665.90.880, 51665.96.880 до ЖР стълб към ВЕ „Керамик“ в ПИ с идентификатор 51665.96.878 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „Болкан Сън Пауър“ ЕООД.

Решение № МО 59 - ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 59 - ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 06/10/2023
Промяна: 06/10/2023
Размер: 237.75 КБ
Тегления: 297

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за подземен ел. провод 110 kV, от поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05236.107.16, 05236.107.17, 05236.107.18 и 05236.105.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, за присъединяване към разпределителната мрежа на фотоволтаична централа към подстанция Бойчиновци, намираща се в ПИ с идентификатор 05236.553.906 по КККР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, през ПИ публична общинска и държавна собственост, с възложител: „АЕМ КЪНЕКТ” ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
Страница 1 от 5

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията