2023 година

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 14 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 14 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 17/03/2023
Промяна: 17/03/2023
Размер: 146.51 КБ
Тегления: 2

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Кабел 20 kV за присъединяване на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 600 kWˮ в ПИ с идентификатор 32754.47.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иново, общ. Видин (УПИ I - 000105, кв. 46 по плана на с. Иново), с възложител: „ОРГЕНИК ФУУДˮ ЕООД.

Решение № МО 13-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 13-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 09/03/2023
Промяна: 09/03/2023
Размер: 203.17 КБ
Тегления: 4

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Берковица за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 47723.28.44, 47723.28.30, 47723.28.74, 47723.28.39, 47723.28.40 и 47723.28.63 по КККР на с. Мездрея, м. Тутмата, Изменение на ПУП – ПРЗ за обединяване на ПИ с идентификатори 47723.28.44, 47723.28.30, 47723.28.74, 47723.28.39 и 47723.28.40 с промяна предназначението на новия имот „За производствени и складови дейности” и Изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 47723.28.63 с промяна предназначението му „За производствени и складови дейности”, с възложител: Иван Гъргов

Решение № МО 12 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 12 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 02/03/2023
Промяна: 02/03/2023
Размер: 2.74 МБ
Тегления: 6

Изменение на Общ устройствен план на град Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.86.2, м. Алимана 2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Решение № МО 11 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 11 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 27/02/2023
Промяна: 27/02/2023
Размер: 3.15 МБ
Тегления: 7

Подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на тръбна мрежа за изтегляне на оптичен кабел до телекомуникационна кула в поземлен имот с идентификатор 22040.680.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Вереница, общ. Монтана, с възложител: „СВ-НЕТ“ ЕООД.

Решение № МО 10 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 10 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 22/02/2023
Промяна: 22/02/2023
Размер: 5.03 МБ
Тегления: 10

Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 53970.12.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орсоя, общ. Лом, с възложители: „Селектед Хоумс“ ЕООД и „Гардина“ ЕООД.

Решение № МО 9 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 9 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 16/02/2023
Промяна: 16/02/2023
Размер: 2.82 МБ
Тегления: 7

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 48489.27.751, 48489.27.763 и 48489.27.762 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Ц. Каменова.

Решение № МО 8 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 8 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 09/02/2023
Промяна: 09/02/2023
Размер: 2.35 МБ
Тегления: 6

Частично изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 17422.6.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Градец, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Решение № МО 7 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 7 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 08/02/2023
Промяна: 08/02/2023
Размер: 346.65 КБ
Тегления: 25

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 51665.121.630 и 51665.121.631 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Николово, общ. Монтана, с възложители: „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.

Решение № 1/2023 от 01.02.2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка Решение № 1/2023 от 01.02.2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Дата на публикуване: 02/02/2023
Промяна: 02/02/2023
Размер: 584.01 КБ
Тегления: 6

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № МО 6-ЕО/2023 г. от 27 януари 2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48489.26.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: И. Йоргова.

Решение № МО 6 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 6 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 30/01/2023
Промяна: 30/01/2023
Размер: 1.74 МБ
Тегления: 13

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48489.26.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: И. Йоргова.

Решение № МО 5 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 5 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 13/01/2023
Промяна: 13/01/2023
Размер: 458.78 КБ
Тегления: 18

Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) с обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68758.539.286 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Станево, община Лом, с възложител: И.Т.

Решение № МО 4 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 4 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 10/01/2023
Промяна: 10/01/2023
Размер: 152.16 КБ
Тегления: 18
Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68758.538.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Станево, общ. Лом, с възложител: ОБЩИНА ЛОМ

Решение № МО 3 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 3 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 09/01/2023
Промяна: 09/01/2023
Размер: 2.46 МБ
Тегления: 17
Изменение на Общ устройствен план на община Лом за поземлени имоти с идентификатори 68758.531.71, 68758.532.53, 68758.538.205, 68758.538.208, 68758.532.206, 68758.532.207, 68758.532.135 и 68758.538.217 по кадастрална-та карта и кадастралните регистри на с. Станево и Подробен устройствен план – план за застрояване за същите имоти, с възложители: И.Т., М.Н. и „СЪН Р СТАНЕВО” ЕООД

Решение № МО 2 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 2 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Дата на публикуване: 09/01/2023
Промяна: 09/01/2023
Размер: 2.05 МБ
Тегления: 17

Подробен устройствен план – план за застрояване за обект „Изграждане на комуникационна кула“ в поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 22040.680.24, представляващ част от ПИ с идентификатор 22040.680.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Вереница, общ. Монтана, с възложител: „СВ-НЕТ“ ЕООД

Решение № МО 1-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 1-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Дата на публикуване: 04/01/2023
Промяна: 04/01/2023
Размер: 168.01 КБ
Тегления: 16

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – кабелна линия 20 kV от съществуващ електропровод ВЕЛ 20 kV „Вейкьовецˮ до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72919.125.1, местност Полето по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Тошевци, общ. Грамада, обл. Видин

възложител: „Хидроенергийна компанияˮ АД

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx