2022 година

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 86 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 86 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 29/12/2022
Промяна: 29/12/2022
Размер: 2 МБ
Тегления: 437

Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.58.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец с ново предназначение „за складова база и фотоволтаичен парк“, с възложители: С. Пулейков и Я. Радулов.

Решение № МО 85 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 85 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 29/12/2022
Промяна: 29/12/2022
Размер: 2.48 МБ
Тегления: 415

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 39503.11.360 и 39503.11.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крапчене, общ. Монтана, с възложител: „СИС ЕКСПРЕС” ООД.

Решение № МО 84 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 84 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 14/12/2022
Промяна: 14/12/2022
Размер: 2.31 МБ
Тегления: 397

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – второстепенен път с обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.481 и част от ПИ с идентификатор 48489.4.335 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана и проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на улици по действащия ПУП на VIII-ми микрорайон, гр. Монтана, с възложител: Община Монтана и "Саневиан" ООД.

Решение № МО 83 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 83 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 07/12/2022
Промяна: 07/12/2022
Размер: 1.78 МБ
Тегления: 403

Частично изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в обхвата на поземлен имот с идентификатор 12632.30.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Върба, м. Крушак, общ. Белоградчик, с възложител: „ПЛАНЕТ ЪРТ” ЕООД.

Решение № МО 82-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 82-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 06/12/2022
Промяна: 06/12/2022
Размер: 2.31 МБ
Тегления: 427

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Бойчиновци с териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05236.911.550 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бойчиновци и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатори 05236.401.89 и 05236.911.550 по КККР на гр. Бойчиновци

възложители: Община Бойчиновци и „Екоагрострой” АД

Решение № МО 81-ЕО/2022 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 81-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2022
Промяна: 16/11/2022
Размер: 2.61 МБ
Тегления: 441

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност 4896 kWp, БКТП_01 – 0.6/20 kV, контейнер/склад, кабелна линия Ср.Н – 20 kV и БКТП_02 – 0.6/20 kV с РУ за връзка към ЕРП, разположена ПИ 05195.179.20 – землището на с. Бойница, общ. Бойница, обл. Видин, с възложител: „Вида Солар Р“ ЕООД.

Решение № МО 80-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 80-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2022
Промяна: 16/11/2022
Размер: 1.63 МБ
Тегления: 439

Подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала до 3000 kW, находяща се в поземлен имот с идентификатор 05195.179.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бойница, общ. Бойница, с възложител: „Ко Макс ЛТД“ ООД.

Решение № МО 79-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 79-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 11/11/2022
Промяна: 11/11/2022
Размер: 1.81 МБ
Тегления: 435

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.18.521 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана 

възложител: З. И

Решение № МО 78 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 78 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 08/11/2022
Промяна: 08/11/2022
Размер: 2.29 МБ
Тегления: 435

Частично изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение Ø90 ПЕВП за захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.27.829 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител: Д. Иванов.

Решение № МО 77 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 77 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 07/11/2022
Промяна: 07/11/2022
Размер: 1.89 МБ
Тегления: 452

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.3.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана с възложител: П. Т.

Решение № МО 76-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 76-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 07/11/2022
Промяна: 07/11/2022
Размер: 1.8 МБ
Тегления: 444

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.501.338 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: „Маршал Кредит Груп“ ООД.

Решение № МО 75-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 75-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 04/11/2022
Промяна: 04/11/2022
Размер: 332.74 КБ
Тегления: 481

Подробен устройствен план - парцеларен план и план-схема за трасе за външно кабелно ел. захранване НН за фотоволтаична ивсталация за произвадство на ел. енергия с мощност 70 kW в УПИ V-766, кв. 31 по плана на с. Габровница, общ. Монтана

Решение № МО 74 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 74 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 28/10/2022
Промяна: 28/10/2022
Размер: 1.77 МБ
Тегления: 437

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 61011.58.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рабиша, общ. Белоградчик, с възложител: „Ремонти БГ“ ЕООД.

Решение № МО 73 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 73 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 27/10/2022
Промяна: 27/10/2022
Размер: 2.55 МБ
Тегления: 472

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за външна кабелна връзка 20 kV за присъединяване на фотоволтаична централа до 5 mWp, находяща се в УПИ І – 000025, землище на с. Дъбова махала, местност Лъката, общ. Брусарци, обл. Монтана, с възложител: „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД.

Решение № МО 72 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 72 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 27/10/2022
Промяна: 27/10/2022
Размер: 2.18 МБ
Тегления: 447

Подробен устройствен план – парцеларен план за довеждаща инфраструктура с приложени план-схеми за довеждащ път, външен захранващ водопровод и външно ел. захранване“ към проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Берковица, общ. Берковица“, с възложител: Община Берковица.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>
Страница 1 от 6

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията