2020 година

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 27-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от ЕО Решение № МО 27-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от ЕО

топ!
Дата на публикуване: 09/12/2020
Промяна: 09/12/2020
Размер: 2.02 МБ
Тегления: 1332

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. захранване НН от РК пред ПИ с идентификатор 48489.26.658, през ПИ с идентификатори 48489.27.26, 48489.27.38, 48489.27.90 и 48489.27.101 до РК пред ПИ с идентификатори 48489.27.36, 48489.27.814, 48489.27.813, 48489.27.816, 48489.27.764, 48489.27.794, 48489.27.793 по кадастралната карта (КК) на град Монтана, местност Над село

възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Решение № МО 26-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от ЕО Решение № МО 26-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от ЕО

топ!
Дата на публикуване: 30/11/2020
Промяна: 30/11/2020
Размер: 2.06 МБ
Тегления: 1312

ПУП – ПП за канализационно отклонение Ø200 мм за отвеждане на битови отпадъчни води от ПИ с идентификатори 48489.27.764, 48489.27.794, 48489.27.813 и 48489.27.814 през ПИ с идентификатори 48489.27.38, 48489.27.90, 48489.27.59 до ревизионна шахта от съществуващ канализационен колектор в ПИ с идентификатор 48489.27.26 по КК и КР на гр. Монтана, местност Над село

Решение № МО 25 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 25 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 30/11/2020
Промяна: 30/11/2020
Размер: 433.86 КБ
Тегления: 1292

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Оптично кабелно захранване на базова станция VZ 6118 в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 39503.19.115, м. Върха, землището на с. Крапчене, общ. Монтана“, с възложител: „БТК“ ЕАД.

Решение № МО 24 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 24 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2020
Промяна: 10/11/2020
Размер: 1.3 МБ
Тегления: 1269

План за интегрирано развитие на община Монтана 2021-2027 г.

Възложител: община Монтана

 

Решение № МО 23 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 23 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 03/11/2020
Промяна: 03/11/2020
Размер: 461.71 КБ
Тегления: 1297

Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 10971.162.1 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, с възложител: „СКМ ГРУПˮ ЕАД.

Решение № МО 22 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 22 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 03/11/2020
Промяна: 03/11/2020
Размер: 529.67 КБ
Тегления: 1319

Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатори 10971.201.2 и част от 10971.201.3 урегулирани в УПИ I4 „за производствени и складови дейностиˮ и 10971.201.525 и част от 10971.201.3 урегулирани в УПИ II5 „за производствени и складови дейностиˮ, кв. 201, ЮПЗ по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, с възложител: „СКМ ГРУПˮ ЕАД

Решение № МО 21 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 21 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 30/10/2020
Промяна: 30/10/2020
Размер: 949.41 КБ
Тегления: 1261

 План за интегрирано развитие на община Якимово 2021 – 2027 година, с възложител: Община Якимово

Решение № МО 20-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 20-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2020
Промяна: 14/10/2020
Размер: 565.35 КБ
Тегления: 1317

ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 03928.201.132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, м. Раковица, с възложител: „ДЖИ-ДИ-ТРАНС 2012ˮ ЕООД

Решение № МО 19 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 19 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2020
Промяна: 24/09/2020
Размер: 631.61 КБ
Тегления: 1306

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин – Север“ до поземлен имот с идентификатор 10971.512.219 по кадастралната карта на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Клон – ТП Лом на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Решение № МО 18 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 18 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2020
Промяна: 24/09/2020
Размер: 428.26 КБ
Тегления: 1294

Изменение на ОУП на община Берковица за поземлен имот с идентификатор 05253.37.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бокиловци, общ. Берковица, с възложител: ЕТ „Георги Богданов“.

Решение № МО 17 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 17 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 17/09/2020
Промяна: 17/09/2020
Размер: 2.9 МБ
Тегления: 1341

План за интегрирано развитие на община Брусарци (2021 – 2027),

с възложител: Община Брусарци

Решение № МО 16 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 16 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 11/09/2020
Промяна: 11/09/2020
Размер: 2.56 МБ
Тегления: 1325

Изменение на ОУП на община Берковица за ПИ с идентификатори 07510.95.9 и ПИ 07510.95.10 по КККР на с. Бързия и ПУП – ПРЗ за същите имоти с обособяване на нов ПИ с проектен идентификатор 07510.95.32, включващ части от тях с отреждане за „производство на ел. енергия” с устройствени параметри за зона от разновидност „Терени за складово-производствени дейности”

възложител: Клисурски манастир „Св. Св. Кирил и Методий”.

Решение № МО 15 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 15 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 04/09/2020
Промяна: 04/09/2020
Размер: 583.13 КБ
Тегления: 1363

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхват на поземлени имоти с идентификатори 32754.103.11, 32754.103.178, 32754.109.20 и 32754.109.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иново, общ. Видин, с възложител: В. Тодоров.

Решение № МО 14 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 14 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 04/09/2020
Промяна: 04/09/2020
Размер: 2.15 МБ
Тегления: 1271

Решение № МО 14 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на водопроводно отклонение Ø125 мм от съществуваща водопроводна шахта в ПИ 48489.2.614 до водомерна шахта в ПИ 48489.2.665 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана и ПУП – ПП на трасе на канализационно отклонение Ø400 мм от съществуваща канализационна шахта в ПИ 48489.2.614 до шахта в ПИ 48489.2.665 по КК на гр. Монтана, с възложител: „КРОС” ООД.

Решение № МО 13 – ЕО2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 13 – ЕО2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 31/08/2020
Промяна: 31/08/2020
Размер: 403.14 КБ
Тегления: 1297

Решение № МО 13 – ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 17645.51.16 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Грамада, м. Барата, общ. Грамада, с възложител: Община Грамада

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията