2018 година

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Решение № МО 1 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 1 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 19/01/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 606.99 КБ
Тегления: 1806

ПУП – ПРЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 10971.510.24 по КК и КР на гр. Видин, възложител „КЛАСИК 2000 ИНВЕСТˮ ООД

Решение № МО 2 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 2 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 555.42 КБ
Тегления: 1767

Решение № МО 2 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 52283.169.76 по кадастралната карта на с. Новоселци, общ. Видин

Решение № МО 3 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 3 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 4.37 МБ
Тегления: 1764

Решение № МО 3 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Брусарци до 2020 г.

Решение № МО 4 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 4 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 08/06/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 545.68 КБ
Тегления: 1717

Решение № МО 4 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на имот с № 059096, землището на с. Иново, общ. Видин, възложител: „КВКЦˮ ЕООД.

Решение № МО 5 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 5 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 25/06/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 678.98 КБ
Тегления: 1716

На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Решение № МО 5 - ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм 2014 – 2020 г., актуализация 2018 г. Характерът на решението е да не се извършва ЕО.

Решение № МО 6 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 6 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 26/06/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 268.69 КБ
Тегления: 1674

Решение № МО 6 - ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Якимово, актуализирана за периода 2017 – 2020 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Якимово до 2020 г. Характерът на решението е да не се извършва ЕО.

Решение № МО 7 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 7 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 21/08/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 514.85 КБ
Тегления: 1660

Решение № МО 7 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на град Видин с териториален обхват на ПИ с идентификатори: 10971.162.1, 10971.201.2 и 10971.201.3 по КК и КР на гр. Видин, възложител: „СКМ Групˮ ООД.

Решение № МО 9 - ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 9 - ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 445.63 КБ
Тегления: 1636

Решение № МО 9 - ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на общ устройствен план  (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 17422.114.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Градец, м. Гръчко бърдо.

Решение № МО 11 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 11 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 21/11/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 411.67 КБ
Тегления: 1625

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 03928.15.20 и 03928.15.12 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Берковица, общ. Берковица.

Решение № МО 8 - ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 8 - ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 25/09/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 345.04 КБ
Тегления: 1625

Решение № МО 8 - ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 10971.61.11 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, м. Герена, общ. Видин.

Решение № МО 12 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 12 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 18/12/2018
Промяна: 18/12/2018
Размер: 512.39 КБ
Тегления: 1578

 Изменение на общ устройствен план (ОУП) на град Видин в частта на поземлени имоти с идентификатори 10971.88.16, 10971.88.17 и 10971.88.18 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, като територията, попадаща в имотите се преотреди от „обработваеми земеделски земи“ в устройствена зона с „предимно производствена дейност с преобладаващи складови функци“, с възложител: Л. И.

Решение МО 10 ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение МО 10 ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 31/10/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 613.52 КБ
Тегления: 1542

Решение № МО 10 - ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на община Димово и изменение на ПУП-ПРЗ с придружаващите го схеми по ВиК и ЕЛ - инсталации в обхват на ПИ 026057, 026058, 026059 и 026060, местност Лома в землището на с. Яньовец. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Иван Иванов

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx