2018

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 49 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 49 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 31/12/2018
Промяна: 31/12/2018
Размер: 1.17 МБ
Тегления: 1715

 ИП „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с брутна площ 198,681 дка (нетна площ 185,732 дка) в землищата на с. Гомотарци и с. Кошава, общ. Видин“, с възложител: „Видинска Винарска Компания“ ЕООД.

Решение с № МО 48 - ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение с № МО 48 - ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/12/2018
Промяна: 27/12/2018
Размер: 1.01 МБ
Тегления: 1704

ИП „Инсталация за екстракция на масла от кориандър и последващо пелетизиране” в УПИ I-249002, землище на гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин – съществени отклонения от одобрен инвестиционен проект – промяна по чл. 154 от Закона за устройство на територията, с възложител „Булком Видин” ЕООД.

Решение № МО 47 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 47 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 20/12/2018
Промяна: 20/12/2018
Размер: 5.63 МБ
Тегления: 1754

 ИП „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмасиˮ в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, с възложител: „БЪЛГАРИЯ РИСАЙКЪЛС” ООД.

Решение № МО 46 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 46 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2018
Промяна: 17/12/2018
Размер: 4.45 МБ
Тегления: 1719

ИП „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив” в имоти с №№ 073062 и 074001 в землището на с. Комощица с ЕКАТТЕ 38159, община Якимово, с възложител: „Ви Пи Органикаˮ ООД.

Решение № МО 45 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 45 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 13/12/2018
Промяна: 13/12/2018
Размер: 1016.7 КБ
Тегления: 1722

„Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Рубин Станево” ЕООД с обща площ 250 дка, от които в с. Долно Линево, община Лом с площ от 154 дка и в с. Станево, община Лом с площ от 96 дка”, възложител: „Рубин Станево” ЕООД.

Решение № МО 44 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 44 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 6.96 МБ
Тегления: 1743

ИП „Складова база за минерални торове” в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 44238.507.215 и 44238.507.214 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, с възложител: „БОРЕАЛИС Л.А.Т БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Решение № МО 43 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 43 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/10/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 873.29 КБ
Тегления: 1725

ИП „Изграждане на търговски комплекс” в поземлен имот с идентификатор 48489.18.673 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „КРИД“ ООД

Решение № МО 42 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 42 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/08/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 834.28 КБ
Тегления: 1774

ИП „Площадка за търговска дейност с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон, опаковки от дървени материали“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.82 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Съни Счет“ ЕООД

Решение № МО 41 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 41 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/08/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 901.68 КБ
Тегления: 1800

ИП „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, водоснабдяване за животновъдство и други цели от един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 24061.76.407 по КК и КР на гр. Дунавци, общ. Видин, м. Керемиджийницата, с възложител: „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ ЕООД.

Решение № МО 40 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 40 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/08/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.09 МБ
Тегления: 1766

ИП „Затворена циркулационна система за интензивно отглеждане на африкански сом (Clarias gariepinus) и други видове риби и водни организми“ в сграда с идентификатор 44238.508.84.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, с възложител: „Акватоник“ ООД.

Решение № МО 39 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 39 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/08/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 994.75 КБ
Тегления: 1778

ИП „Изграждане на нов пътен достъп до кариера за добив на подземни богатства – строителни материали – диабази, от находище „ТЕРИ” в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „ДИАБАЗ” ЕООД.

Решение № МО 38 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 38 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 17/07/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.31 МБ
Тегления: 1775

Инвестиционно предложение „Изграждане на садкова инсталация за суперинтензивно отглеждане на дъгова пъстърва в язовир „Гостилица“ в землището на с. Белотинци, общ, Монтана, обл. Монтана, с възложител „Фиш Фактори” ЕООД

Решение № МО 37 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 37 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 10/07/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.03 МБ
Тегления: 1784

Инвестиционно предложение „Месопреработвателно предприятие“ в УПИ II, кв. 81 по плана на с. Студено буче, общ. Монтана, с възложител: „Марков 1991“ ЕООД

Решение № МО 36 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 36 – ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 05/07/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.03 МБ
Тегления: 1743

ИП„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от териториите на община Вълчедръм и община Якимово“ в поземлен имот с идентификатор 12543.917.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вълчедръм, с възложител: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ.

Решение № МО 35 - ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 35 - ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 04/07/2018
Промяна: 23/06/2022
Размер: 881.09 КБ
Тегления: 1788

 ИП „Аквакултурно стопанство с рециркулационна система“ в УПИ IV и УПИ V, кв. 56 по регулационния план на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>
Страница 1 от 4

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията