Съобщения по чл. 18а, ал. 10 от АПК

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение от 09.11.2023 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 09.11.2023 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 09/11/2023
Промяна: 09/11/2023
Размер: 130 КБ
Тегления: 112

Съобщение за изпратено до Димитър Игнатов писмо с изх. № 9400-703/16.10.2023 г., с което се информира за загуба на правно действие на Решение № МО 38-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище” в имот с № 080009, местност Млаките в землището на с. Чифлик, общ. Белоградчик. 

Съобщение от 04.10.2023 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 04.10.2023 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 04/10/2023
Промяна: 04/10/2023
Размер: 130.5 КБ
Тегления: 163

Съобщение  за изпратено до „Еолика Суворово“ ЕАД писмо с изх. № 737-(1)/08.09.2023 г. с което се информира за загуба на правно действие на Решение по оценка на въздействието върху околната среда № МО 1 – 1/2012 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ветроенергиен парк „Кула 2” и подстанция” в поземлени имоти с №№ 088007, 093007, 096012, 101036, 114006, 130020, 136014, 135018, 133002, 035026, 145010, 061005, 038026, 095019 и 140040, в местностите Джуглата, Корията, Пилат, Умни дол, Райков соват и Равнището, в землището на с. Големаново, общ. Кула.

Съобщение от 27.07.2023 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 27.07.2023 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 27/07/2023
Промяна: 27/07/2023
Размер: 129.5 КБ
Тегления: 230

Съобщение за изпратено до Силвана Викторова писмо с изх. № 9400-291-(2)/30.06.2023 г., с което се предоставя оригинал на Решение № МО 37 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническата инфраструктура – довеждащ електропровод от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.102.460 през ПИ с идентификатори 51665.96.880, 51665.73.880, 51665.68.893, 51665.56.947, 51665.70.895, 51665.108.895, 51665.59.895 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Николово, общ. Монтана и през ПИ с идентификатори 48489.4.296, 48489.4.310, 48489.4.407, 48489.4.442, 48489.4.345, 48489.4.561 и 48489.32.380 до границата на ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана.

Съобщение от 25.05.2023 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 25.05.2023 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2023
Промяна: 25/05/2023
Размер: 128 КБ
Тегления: 296

Съобщение за изпратено до Камелия Станева писмо с приложен оригинал на Решение № МО 27 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Общ устройствен план на община Видин и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на 22 поземлени имота в землището на с. Антимово, общ. Видин. 

Съобщение от 11.05.2023 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 11.05.2023 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 11/05/2023
Промяна: 22/05/2023
Размер: 128 КБ
Тегления: 303

Съобщение за изпратено до „Гардина“ ЕООД писмо, с което се предоставя оригинал  на Решение № МО 10 – ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 53970.12.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орсоя, общ. Лом.

Съобщение от 16.08.2022 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 16.08.2022 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 16/08/2022
Промяна: 16/08/2022
Размер: 127 КБ
Тегления: 408

Съобщение за изпратено до „Екс Интергруп“ ЕООД писмо за загуба на правно действие на Решение № МО 10 - ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Увеселителен комплекс за отдих и туризъм“ в поземлен имот с идентификатор 44238.846.30 по КККР на гр. Лом, м. Край Дунава, общ. Лом.

Съобщение от 06.06.2022 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 06.06.2022 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2022
Промяна: 06/06/2022
Размер: 127.5 КБ
Тегления: 459

Съобщение за изпратено до „Б и Х Земеделие“ ООД писмо за загуба на правно действие на Решение № МО 40 - ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплоди“ в имоти с №№ 059010 и 059011, землището на с. Динково, общ. Ружинци.

Съобщение от 10.05.2022 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 10.05.2022 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 10/05/2022
Промяна: 10/05/2022
Размер: 127.5 КБ
Тегления: 569

Съобщение за изпратено до „Агроклас” ЕООД писмо за загуба на правно действие на Решение № МО 6 - ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в поземлен имот с идентификатор 03928.53.34 по КККР на гр. Берковица, м. Извора.

Съобщение от 17.02.2021 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК - 2 Съобщение от 17.02.2021 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2021
Промяна: 17/02/2021
Размер: 84 КБ
Тегления: 1410

Съобщение за изпратено до „Балкан Транс Туринг” ЕООД напомнително писмо по чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Отглеждане на рибаˮ в поземлен имот с идентификатор 48489.25.582 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана.

Съобщение от 17.02.2021 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК - 1 Съобщение от 17.02.2021 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК - 1

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2021
Промяна: 17/02/2021
Размер: 83.5 КБ
Тегления: 1362

Напомнително писмо по чл. 7а, ал. 6 от Наредбата за ЕО за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин.

Съобщение от 13.04.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 13.04.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 13/04/2020
Промяна: 13/04/2020
Размер: 84 КБ
Тегления: 1749

Напомнително писмо до „Хелиос Проджектс 1” АД, гр. София за инвестиционно предложение „Инсталация за нискотемпературна каталитична газификация на RDF и пласт-маси и индиректното им превръщане в електрическа енергия и когенерация на студ и топлина” в част от поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10971.510.157 и 10971.510.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Видин.

Съобщение от 06.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 06.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 06/12/2019
Промяна: 06/12/2019
Размер: 82.5 КБ
Тегления: 2060

Съобщение -1 от 05.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение -1 от 05.12.2019 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 05/12/2019
Промяна: 05/12/2019
Размер: 83 КБ
Тегления: 1996

Съобщение от 28.03.2018 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 28.03.2018 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 28/03/2018
Промяна: 28/03/2018
Размер: 82 КБ
Тегления: 2593

Съобщение от 12.12.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК Съобщение от 12.12.2017 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 12/12/2017
Промяна: 12/12/2017
Размер: 82.5 КБ
Тегления: 2674
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx