Съобщения за загуба на правно действие

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 45-ПР/2015 г.   Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 45-ПР/2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/06/2021
Промяна: 24/06/2021
Размер: 86 КБ
Тегления: 776

ИП: „Ваканционно селище” в ПИ с идентификатор 12961.37.123 по КК и КР на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решения №№ МО 21-ПР/2015 и МО 25-ПР/2015 г.. Съобщение за загуба на правно действие на Решения №№ МО 21-ПР/2015 и МО 25-ПР/2015 г..

топ!
Дата на публикуване: 22/06/2021
Промяна: 22/06/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 743

ИП: „Изграждане на сондаж, помпена станция и водоем с обем 150 м3 за водоснабдяване на с. Трайково с цел подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението“ и „Изграждане на водоем с обем 500 м3, напорен и довеждащ водопроводи с цел захранване на изградена водопроводна мрежа на кв. Младеново в гл. Лом с дължина 15 987 м“, с възложител Община Лом.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 15-ПР/2015 г.   Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 15-ПР/2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/05/2021
Промяна: 22/06/2021
Размер: 86 КБ
Тегления: 911

ИП: „Изграждане на седем къщички /тип бунгало/” в ПИ с идентификатор 03928.59.3 по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, с Възложител "Джеймс Мънроу" ООД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 43-ПР2015 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 43-ПР2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/05/2021
Промяна: 27/05/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 849

ИП: „Предприятие за преработка на биологично сертифицирани плодове и зеленчуци, билки и диворастящи гъби“ в имот № 095026, землище на с. Бързия с ЕКАТТЕ 07510, общ. Берковица, с възложител: "Врещица" АД.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 14-ПР/2015 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 14-ПР/2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/05/2021
Промяна: 05/05/2021
Размер: 86 КБ
Тегления: 889

ИП „Селскостопанска сграда – ферма за млекодайни и месодайни овце” в имот с № 147022, землище на с. Гюргич, общ. Ружинци

Възложител: "БОЙ-МАР 2013" ЕООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2004 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2004 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/02/2021
Промяна: 02/02/2021
Размер: 85.5 КБ
Тегления: 1095

ИП: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчните води на с. Арчар”

възложител: Община Димово

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 19-ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/01/2021
Промяна: 04/01/2021
Размер: 85.5 КБ
Тегления: 1137

ИП „Изграждане на електроцентрала на биомаса с мощност 1,5 МW” в имот с № 000249, землище на с. Студено буче, с ЕКАТТЕ 70113, общ. Монтана

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 21 - ПР/2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 21 - ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/01/2021
Промяна: 04/01/2021
Размер: 84.5 КБ
Тегления: 1187

ИП „Добив на инертни материали от коритото на р. Дунав, в участъка от километър 823.500 до километър 821.400” в землището на с. Ясен, общ. Ново село

 

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 2-ПР/2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 2-ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/10/2020
Промяна: 29/10/2020
Размер: 85.5 КБ
Тегления: 1186

ИП „Изграждане на обход на гр. Димово от км 39+480 до км 47+300 на Път І-1” в землищата на гр. Димово, с. Бела и с. Костичовци, общ. Димово, обл. Видин

Съобщение загуба на правно действие от 10.09.2020 г. на Решение № МО 34 – ПР/2014 г. Съобщение загуба на правно действие от 10.09.2020 г. на Решение № МО 34 – ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/09/2020
Промяна: 10/09/2020
Размер: 86 КБ
Тегления: 1239

ИП: „Изкореняване и презасаждане на винени сортове лозя и изграждане на система за капково напояване” в поземлен имот с № 081006, землище на с. Комощица с ЕКАТТЕ 38159, общ. Якимово, обл. Монтана, за което е издадено Решение № МО 34 – ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – Монтана.

Съобщение ЗПД от 20.07.2020 г. на Решение № МО 30 – ПР/2014 г. Съобщение ЗПД от 20.07.2020 г. на Решение № МО 30 – ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/07/2020
Промяна: 20/07/2020
Размер: 86 КБ
Тегления: 1308

ИП: „Изграждане на електрическа централа 1,5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.486 (ПИ с проектен идентификатор 48489.2.550) по КК и КР на гр. Монтана.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение по ОВОС № МО 1 – 1/2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение по ОВОС № МО 1 – 1/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2020
Промяна: 09/07/2020
Размер: 14.08 КБ
Тегления: 1279

ИП на „Белирентˮ ЕООД „Проектиране,построяване и пускане в редовна експлоатация на каскада от нови хидрокинетични малки водноелектрически централи: ХКМВЕЦ „Белирент 2ˮ „Белирент 3ˮ и „Белирент 4ˮ в коритото на река Огоста, землищата на с. Лехчево и с. Бели брод, общ. Бойчиновци, обл. Монтана. 

Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 4-ПР/2014 г.   Съобщение за загуба на правно действие на Решение МО 4-ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/06/2020
Промяна: 24/06/2020
Размер: 85 КБ
Тегления: 1292

ИП „Ферма за 50 броя крави за мляко – затворен цикъл на производство“ в поземлен имот с № 010059, землище на с. Рашовица, общ. Берковица

Съобщение за загуба на правно действие на Решения МО 37–ПР, МО 38–ПР и МО 39–ПР от 2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решения МО 37–ПР, МО 38–ПР и МО 39–ПР от 2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/06/2020
Промяна: 18/06/2020
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 1359

· ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни води, битова и дъждовна канализация на с. Ружинци”, с възложител: Община Ружинци;

· ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни води, битова и дъждовна канализация на с. Дреновец”, с възложител: Община Ружинци;

· ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни води, битова и дъждовна канализация на с. Бело поле”, с възложител: Община Ружинци.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение с № МО 6 – ПР/2014 г. Съобщение за загуба на правно действие на Решение с № МО 6 – ПР/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2020
Промяна: 26/02/2020
Размер: 85.5 КБ
Тегления: 1556

ИП: „Частично преустройство и разширение на спортна зала” в УПИ І, кв. 153 по плана на гр. Берковица (ПИ с идентификатор 03928.512.250 по кадастралната карта на гр. Берковица), с възложител: Община Берковица. 

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 2 от 3

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx