Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 3-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 3-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2022
Промяна: 01/03/2022
Размер: 238.72 КБ
Тегления: 660

ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Раяновци” в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „Интерпром” ЕООД

Решение № МО 3-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 3-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/02/2021
Промяна: 19/02/2021
Размер: 91.03 КБ
Тегления: 1299

ИП „Инсталация за компостиранеˮ в поземлен имот с идентификатор 12557.84.91 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Вълчек, общ. Макреш, обл. Видин

Възложител: „Хелиасˮ ЕООД

Решение № МО 3 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 3 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 03/02/2023
Промяна: 03/02/2023
Размер: 1.84 МБ
Тегления: 384

ИП „Изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба в участък от акваторията на язовир „Огоста“, в землището на гр. Монтана, с подател „Еврофиш Инвест 777“ ЕООД.

Решение № МО 3 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 3 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 02/03/2020
Промяна: 02/03/2020
Размер: 1.08 МБ
Тегления: 1596

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.31.23 с предназначение „земеделска земяˮ и част от имот с идентификатор 10971.514.3 с предназначение „пасища, мериˮ за промяна пред-назначението им в „за производствени дейностиˮ

Решение № МО 3 – П/2019 г. за прекратяване на процедура Решение № МО 3 – П/2019 г. за прекратяване на процедура

топ!
Дата на публикуване: 05/02/2019
Промяна: 05/02/2019
Размер: 166.28 КБ
Тегления: 1914

 Решение № МО 3 – П/2019 г. за прекратяване на процедура по разглеждане на уведомление за инвестиционно предложение„Проектиране на склад за нехранителни стоки“ в имот с № 001424 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, с възложител: „Миджур Манеджмънт Кънстракшан“ ЕООД.

Решение № МО 3 – П/2018 г. за прекратяване  на производство на осн. чл. 56, ал. 1 от АПК  Решение № МО 3 – П/2018 г. за прекратяване на производство на осн. чл. 56, ал. 1 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 153.67 КБ
Тегления: 2256

Решение № МО 3 – П/2018 г. за прекратяване на процедура по разглеждане на уведомление за инвестиционно предложение „Възстановяване на цех ПВВ за производство на патрони и КИС (контролно изпитателна станция)“ и „Рехабилитация на вътрешнозаводската инженерна инфраструктура“ в поземлен имот с № 001424 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, с възложител: „Миджур Манеджмънт Кънстракшан“ ЕООД.

Решение № МО 25 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 25 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/12/2020
Промяна: 22/12/2020
Размер: 1014.25 КБ
Тегления: 1413

„Изграждане на площадка за съхранение на отпадъци с кодове 16 01 17 и 20 01 40ˮ в УПИ VI, планоснимачен № 224, кв. 61 по плана на с. Мърчево, общ. Бойчиновци

възложител: „Дойче групˮ ЕООД.

Решение № МО 24-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 24-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 14/12/2023
Промяна: 14/12/2023
Размер: 153.49 КБ
Тегления: 172

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Кула и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 40525.320.2, 40525.319.8, 40525.331.17, 40525.316.4, 40525.315.1, 40525.310.6, 40525.307.31, 40525.307.32, 40525.304.35, 40525.303.2, 40525.298.2, 40525.299.19, 40525.287.17, 40525.285.18, 40525.283.10 и 40525.273.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „ТЕССА ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД

Решение № МО 24 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 24 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 09/10/2020
Промяна: 09/10/2020
Размер: 1000.46 КБ
Тегления: 1435

ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 17943.916.311 по КК и КР на с. Громшин, общ. Бойчиновци

Решение № МО 23-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 23-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 24/10/2023
Промяна: 24/10/2023
Размер: 97.84 КБ
Тегления: 209

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в частта на поземлени имоти с идентификатори 24431.60.2 и 24431.60.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбравка, м. Барски дол, общ. Белоградчик, с възложител: „ПЛАНЕТ ЪРТˮ ЕООД.

Решение № МО 23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 08/10/2020
Промяна: 08/10/2020
Размер: 1.03 МБ
Тегления: 1453

Инвестиционно предложение: „Мини мандра – модулен тип” в имот с № 901006 в землището на с. Долна Бела речка, общ. Вършец, с възложител: „ТИТАН - АЛПИНˮ ООД.

Решение № МО 22-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 22-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 10/10/2023
Промяна: 10/10/2023
Размер: 158.23 КБ
Тегления: 222

ИП „Обособяване на изкоп (яма) за водосбор на дъждовни води и води от снеготопене и дозасаждане на трайна дървесна растителност (плододаващи) на свободните площиˮ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 22873.42.7, 22873.42.6 и 22873.42.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Долно Церовене, общ. Якимово, с възложители П. М. и Р. М.

Решение № МО 22 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 22 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 31/08/2020
Промяна: 31/08/2020
Размер: 136.86 КБ
Тегления: 1454

ИП „Инсталация за производство на индустриален компост“ в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Хелиас“ ЕООД.

Решение № МО 21-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 21-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 14/09/2023
Промяна: 14/09/2023
Размер: 84.84 КБ
Тегления: 256

ИП „Рехабилитация на Път III-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула” от км 20+000 до км 31+851=31+840” в землищата на с. Каниц, с. Раброво, с. Периловец и с. Бориловец, общ. Бойница, обл. Видин, с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”

Решение № МО 21-П/2020 за прекратяване на процедурата по гл. ІV от ЗООС Решение № МО 21-П/2020 за прекратяване на процедурата по гл. ІV от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 14/08/2020
Промяна: 14/08/2020
Размер: 985.31 КБ
Тегления: 1512

Решение № МО 21 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Поставяемо съоръжение – Павилион за преработка и търговия на едро с мляко и млечни продуктиˮ в поземлен имот с № 500001 в землището на с. Балювица, общ. Берковица.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 4 от 9

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx