Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Решение № МО 17 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 17 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2020
Промяна: 08/07/2020
Размер: 305.81 КБ
Тегления: 1479

Решение № МО 17 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Инсталация за преработка и рециклиране на промишлени отпадъци /РЕ ленти и парчета от процеса на рециклиране на акумулатори/“ и „Инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси“ в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, с възложител: „Интер Еко“ ЕООД

Решение № МО 22 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 22 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 31/08/2020
Промяна: 31/08/2020
Размер: 136.86 КБ
Тегления: 1454

ИП „Инсталация за производство на индустриален компост“ в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Хелиас“ ЕООД.

Решение № МО 23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 08/10/2020
Промяна: 08/10/2020
Размер: 1.03 МБ
Тегления: 1453

Инвестиционно предложение: „Мини мандра – модулен тип” в имот с № 901006 в землището на с. Долна Бела речка, общ. Вършец, с възложител: „ТИТАН - АЛПИНˮ ООД.

Решение № МО 16 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 16 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 23/06/2020
Промяна: 23/06/2020
Размер: 135 КБ
Тегления: 1443

ИП „Промяна предназначение на ПИ 03928.14.58 в землището на град Берковица, община Берковица, област Монтана, местност Блеов чифлик“, с възложител: община Берковица

Решение № МО 19 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 19 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 30/07/2020
Промяна: 30/07/2020
Размер: 134.69 КБ
Тегления: 1437

Инвестиционно предложение „Малка независима пивоварна“ в поземлен имот с идентификатор 81390.501.1107 по КК и КР на гр. Чипровци, общ. Чипровци, подадено от „Чушкарев“ ЕООД.

Решение № МО 24 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 24 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 09/10/2020
Промяна: 09/10/2020
Размер: 1000.46 КБ
Тегления: 1435

ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 17943.916.311 по КК и КР на с. Громшин, общ. Бойчиновци

Решение № МО 25 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 25 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/12/2020
Промяна: 22/12/2020
Размер: 1014.25 КБ
Тегления: 1413

„Изграждане на площадка за съхранение на отпадъци с кодове 16 01 17 и 20 01 40ˮ в УПИ VI, планоснимачен № 224, кв. 61 по плана на с. Мърчево, общ. Бойчиновци

възложител: „Дойче групˮ ЕООД.

Решение № МО 1 - П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 1 - П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/01/2021
Промяна: 22/01/2021
Размер: 173.05 КБ
Тегления: 1349

ИП „Инсталация за производство на компостˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.503.312 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, общ. Лом

Възложител: „Хелиасˮ ЕООД

Решение № МО 7-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 7-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2021
Промяна: 12/04/2021
Размер: 251.87 КБ
Тегления: 1331

ИП „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за отглеждане на овцеˮ в ПИ с идентификатор 22530.15.259 по КК и КР на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, с възложител: „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД

Решение № МО 3-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 3-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/02/2021
Промяна: 19/02/2021
Размер: 91.03 КБ
Тегления: 1299

ИП „Инсталация за компостиранеˮ в поземлен имот с идентификатор 12557.84.91 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Вълчек, общ. Макреш, обл. Видин

Възложител: „Хелиасˮ ЕООД

Решение № МО 5-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 5-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 172.58 КБ
Тегления: 1274

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.208 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр. Видин 

възложител: Цветан Иванов

Решение № МО 2-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 2-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 18/02/2021
Промяна: 18/02/2021
Размер: 119.5 КБ
Тегления: 1269

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 03928.81.60 и 03928.81.61 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Берковица

Решение № МО 6-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 6-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/03/2021
Промяна: 15/03/2021
Размер: 177.5 КБ
Тегления: 1263

ИП „Отглеждане на риба” в поземлен имот с идентификатор 48489.25.582 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана 

възложител: „Балкан Транс Туринг” ЕООД

Решение № МО 4-П/2021 г.  за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 4-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 205.03 КБ
Тегления: 1263

ИП: „Изграждане на МВЕЦ за производство на ел. енергия с мощност 20 kW” на река Горни Лом в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин

възложител: ЕТ „Дари 2001 – Лъчезар Захариев”.

Решение № МО 8-П/2021 за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 8-П/2021 за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 139.77 КБ
Тегления: 1176

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 22530.89.4 по КК и КР на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм за разширяване на строителните граници на населеното място и ПУП – ПП за изграждане на нова техническа инфраструктура, с възложител: Община Вълчедръм

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 4 от 9

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx