Списък на на допуснатите и недопуснатите кандидати - младши експерт в РИОСВ-Монтана, ИРМ-Видин

Печат
ПДФ

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността: Младши експерт – дирекция „КПД“, отдел „ПД”, направление „СР“ , в РИОСВ – Монтана, изнесено работно място в гр. Видин

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СВОБОДНАТА ДЛЪЖНОСТ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

1) Допуска до конкурс следните кандидати:

№, Име, презиме и фамилия
1. Петя Валентинова Асенова
2. Румен Венков Панталеев

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 30.08.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация-Видин, ул. “Дунавска” № 6, ет. 1.

2) НЕ допуска до конкурс следните кандидати:

№, Име, презиме и фамилия 
1. Никол Валентинова Стоянова

Основание за недопускане: Не отговаря на изискването да притежава специалност: екология и опазване на околната среда; технически и природни науки

Списък на нормативните актове, които трябва да се познават за теста:
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за управление на отпадъците; Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения, Закона за защита от шума в околната среда и др. секторни закони и подзаконови нормативни актове в областта на околната среда,
- Правилник за устройството и дейността на РИОСВ;
- Закон за държавния служител;

Председател на конкурсната комисия:

      / П /
..................

Дата: 21.08.2023 г.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx