Обява за конкурс за длъжността "Младши експерт", РИОСВ-Монтана - ИРМ гр. Видин

Печат
ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

РИОСВ - Монтана на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-164/28.07.2023 г. на Директора на РИОСВ – Монтана

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА РАБОТНО МЯСТО - ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РИОСВ - МОНТАНА:

I. За длъжността „Младши експерт” в дирекция „КПД“, отдел „ПД”, направление „Специализирани регистри” – 1 бр., изнесено работно място в гр. Видин.

Изисквания към кандидата:
- образование – висше;
- образователна степен – професионален бакалавър;
- специалност – екология и опазване на околната среда; технически и природни науки;
- професионален опит – не се изисква;

Допълнителни умения и квалификации:
Задължителна компютърна грамотност - работа с MS Office, електронна поща.
Предимство е ползването на специализирани информационни системи в областта на околната среда.

Описание на длъжността:
Организира дейността по административното обслужване на юридически и физически лица за териториалния обхват на РИОСВ – Монтана, обл. Видин и обл. Монтана, на принципа „едно гише” и води деловодната система на инспекцията.
- Осигурява еднакъв достъп до услуги и равнопоставено, любезно и отзивчиво отношение към всички клиенти, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол .
- Предоставяне на ясни, лесноразбираеми и точни обяснения и консултации на клиенти за процеса на извършване на услугата.
- Използване и предоставяне на формуляри/образци, необходими за изпълнение на административната услуга, както и указания за попълването им, удовлетворяващи изискванията на клиентите.
- Приема и регистрира входящи заявления и искания във връзка с административните услуги, предоставяни в РИОСВ – Монтана и предоставя готови документи на гражданите и юридическите лица.
- присъства при проверки, осъществявани от страна или с участието на РИОСВ – Монтана.

Основна заплата за длъжността: от 780 лв. до 1600 лв.
Размерът на основната заплата се определя, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата.
Индивидуалният размер се определя съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 9 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

ІІ. Начин на провеждане на конкурсите:
Конкурса за заемане на длъжността се провежда по следния начин: I-ви етап – подбор по документи; II-ри етап - решаване на тест, включващ въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността; III-ти - етап интервю с кандидатите, успешно преминали изпитния тест.

ІІІ. Необходими документи: Писмено Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители / - по образец;
- Декларация от лицето /по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС/, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
- Автобиография – CV;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Документите може да се подават и по електронен път на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

След предварителен подбор по документи, кандидатите допълнително ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на конкурса. Списъците на допуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло в сградата на РИОСВ - Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4, ет. 3 и на интернет страницата на инспекцията: www.riosv-montana.com. Документите се подават на същия адрес - всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на инспекцията, в срок – четиринадесет (14) дни от публикуване на обявата.

Обявата е публикувана на: 31.07.2023 г.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx