#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

05
Март
2020

РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДИ И ДРУГИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ“

РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДИ И ДРУГИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ“

Днес в Информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе работна среща във връзка със стартиране изпълнението на проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

На срещата присъства областният управител на област Монтана Росен Белчев и зам.-областния управител Десислава Димитрова, представители на областна администрация Монтана, общини и кметства, на чиито територии има разположени складове с излезли от употреба ПРЗ.

Директорът на РИОСВ – Монтана Деница Славкова запозна приссътващите с целта на срещата.

През септември между ПУДООС и консорциум „Индекосейф“ ДЗЗД е подписан договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складовете, съдържащи устойчиви органични замърсители УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с шест обособени позиции, в това число по „Обособена позиция 3“: Складове на територията на РИОСВ - Монтана.

С реализацията на проекта, ще се осигури екологосъобразно обезвреждане на 79 693 тона негодните за употреба УОЗ - пестициди и други ПРЗ, които се съхраняват в 10 склада на територията, контролирана от РИОСВ - Монтана.

На срещата бяха набелязани предстоящите съвместни действия и даване на указания на лицата, съхраняващи и употребяващи ПРЗ. Презентирани бяха основните дейности по горепосочения проект и задълженията на отделните участници. Обсъдени бяха и превантивни мерки за предотвратяване и намаляване на риска от замърсяване на околната среда.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx