04
Април
2020

РИОСВ – Монтана и РЛ – Монтана към ИАОС извършиха проверка по Сигнал за замърсяване на водите на река в кв. „Мала Кутловица“, гр. Монтана в условията на извънредно положение

На 03.04.2020г. в 19.01 ч. на „зелен“ телефон в РИОСВ - Монтана постъпи информация от дежурен оператор на 112 за замърсяване на водите на река в кв. „Мала Кутловица“, гр. Монтана.

Сформиран е екип от експерт на РЛ Монтана и експерт на РИОСВ Монтана, който извърши оглед и пробонабиране на водни проби от мястото на сигнала.

Констатира се, че водите на реката са мътни, усеща се лек мирис на гнилостни процеси.

Налице е увеличен отток на реката, вследствие на снеготопене.

Извърши се посещение на ферма „Благовец“, с. Благово (на 10 км от гр. Монтана), тъй като това е единствения потенцияален източник в района, което би могло да доведе до проблем в състоянието на реката.

Взети са 2 бр. водни проби от повърхностните води на реката, минаваща през кв. „Мала Кутловица“, гр. Монтана и отпадъчна вода от ферма „Благовец“, с. Благово, общ. Монтана.

На място са извършени експресни анализи, като резултатите са следните:

- повърхностна вода от река, минаваща през кв. „Мала Кутловица“, мост на ул. „Васил Петлешков“ № 9 - рН – 7,93 рН единици; електропроводимост - 154 µs/sm; разтворен О2 - 85 mg/l

- отпадъчна вода от ферма „Благовец“, с. Благово - рН – 7,44 рН единици; електропроводимост 908 µs/sm

Ще бъде извършен физикохимичен анализ на взетите водни проби (ХПК, БПК 5, общ N, общ F).След приключване на анализите протоколите от изпитване ще се предоставят на БДДР - Плевен.

Извършен е оглед на площадката на фермата и яма за съхранение на отп. води и течен торов отпад. Огледът на място приключи към 21 ч., в тъмна част от денонощието.

За последващи действия за управление на торовия отпад по компетентност е уведомена ОДБХ - Монтана.

Припомням, че през 2019 г. имаше неколкократни сигнали от същото естество

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx