04
Октомври
2023

РИОСВ – Монтана извърши 88 проверки през септември 2023 г. в рамките на контролната дейност

През месец септември 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 88 проверки на 73 обекта, от които 71 планови (в т. ч. 15 планови проверки на парковата охрана на Р Чупрене) и 18 извънредни. Съставени са 4 Акта за нарушения на екологичното законодателство. За периода са сключени 3 споразумения по съставени АУАН на обща стойност 8960 лв. Издадени са 5 наказателни постановления на обща стойност 18800 лв. Дадени са 7 предписания. Постъпили суми от еднократни и текущи санкции по ЗООС – 645,95 лв. Постъпили суми от сключени споразумения по ЗАНН – 1960 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 122 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени нерегламентирани замърсявания в с. Спанчевци, общ. Вършец, с. Крива бара, общ. Брусарци и два терена и с. Мърчево, общ. Бойчиновци на обща площ от около 2,00 дка.

Спасени и пуснати на свобода, след лечение и положени грижи, 2 броя защитени в Закона за биологичното разнообразие птици от вида бял щъркел и една птица от вида кукувица.

Експерти на РИОСВ-Монтана са участвали в пет Държавно приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи, една на територията на област Видин и четири на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx