29
Ноември
2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за подписан Договор между РИОСВ – Монтана и „Ели – 2002“ ЕООД за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността за подписан Договор между РИОСВ – Монтана и „Ели – 2002“ ЕООД за определяне на изпълнител на обществена поръчка възложена чрез публично състезание с предмет „Избор на изпълнител за подготовка на местата за залесяване и изпълнение на дейности за възстановяване на местообитание 91Е0* на залесените площи в рамките на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

В обхвата на обществената поръчка са включени за изпълнение следните основни дейности:

1. Запознаване с резултатите, мерките, методи и дейности предвидени в получения като резултат от изпълнение на Договор № 12 от 23.11.2018 г. Този договор е изпълнен в рамките на Дейност № 2 от проекта. В резултат от изпълнението на този договор е изготвен Доклад, в който е отразено състоянието на ЗЗ „Цибър“ и поддържан резерват „Ибиша“;

2. Изготвяне на Технологичен проект/план, който следва да предвиди необходимите мероприятия по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове, начините за подготовка на идентифицираните места за залесяване на площите, с установени инвазивни/интродуцирани видове, годината/сезона за залесяване, метода за садене на новите видове, съставът и видът на новите видове предвидени за залесяване, специфичните изисквания към същите (вид на посадъчния материал, място от където се доставят (разсадник), място за временно съхраняване, гъстота и брой на единиците и др.). Проектът/планът, следва да бъде разработен за определените в Доклада отразяващ състоянието на ЗЗ „Цибър“ и поддържан резерват „Ибиша“. В проекта/плана следва да бъдат обхванати дейностите за отглеждане на създадените залесени площи от първата до третата година, като се отчита процента на прихващане и попълване с нови фиданки, ако е необходимо;

3. Оказване на съдействие на възложителя в процеса по съгласуване на разработения Технологичен проект/план с всички заинтересовани страни;

4. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове;

5. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по залесяване на площите, с установени инвазивни/интродуцирани видове;

6. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по отглеждне, грижа и попълване на новозалесените територии. Дейността обхваща в себе си всички необходими мероприятия свързани със подобряване и въстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природното местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx