12
Юни
2024

По инициатива на РИОСВ – Монтана се проведе среща по програмата за контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита

В рамките на подготовката за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“ (втори етап), финансирана по Швейцарско-българска програма за сътрудничество (ШБПС), РИОСВ - Монтана организира среща със заинтересованите страни по програмата.

Срещата се проведе на 12 юни 2024 г. в залата на Младежкия дом в Монтана. Присъстваха представители на областната управа, на общините Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Георги Дамяново и Лом в област Монтана и на община Макреш в област Видин, някои от собствениците на складове, в които се съхраняват негодни за употреба ПРЗ, представители на ОДБХ-Монтана и на неправителствения сектор, както и наблюдател от офиса за икономическо сътрудничество към Швейцарскато посолство. Експерт от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите даде разяснения за практическото изпълнение на програмата, което ще започне през 2025 г.

Пред участниците бяха представени целите на програмата и кратка информация за състоянието на складовете на територията на областите Монтана и Видин. На територията на РИОСВ - Монтана има 6 склада, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) в 6 населени места на 6 общини, а именно: с. Буковец, общ. Брусарци; с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново; с. Долно Озирово, общ. Вършец, обл. Монтана; гр. Лом; с. Мърчево, общ. Бойчиновци в област Монтана и с. Раковица, общ. Макреш в област Видин.

В дискусията бяха обсъдени очакванията на заинтересованите страни, ангажиментите, които всяка от тях следва да поеме, както и въпроси, свързани с приоритизирането на складовете за почистване, изясняване на собствеността на някои от складовете и конкретните задачи на общините по изпълнение на програмата.

Обезвреждането на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност ще се извърши в специализирани инсталации извън територията на страната в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Дейностите по почистване на складовете ще се контролират от комисия, в чийто състав ще са включени представители на РИОСВ - Монтана, РЗИ, Пожарна безопасност, Общинска администрация, Областна администрация и собственици на складовете.

Среща Младежки дом Среща Младежки дом Среща Младежки дом

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията