06
Март
2014

В РИОСВ – Монтана се проведе работна среща по изпълнение на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати” по програмата на ЕС за околна среда Life+

В РИОСВ – Монтана се проведе работна среща по изпълнение на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати” по програмата на ЕС за околна среда Life+


           На 06 март 2014 г в информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе  работна среща във връзка с приключване на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати” по програмата на ЕС за околна среда Life+. Изпълнител на проекта е ИБЕИ – БАН с партньор МОСВ.
     На срещата присъстваха представители на заинтересованите страни и институции (еколози към общинските администрации, експерти и др., имащи отношение към опазване на биологичното разнообразие).
          В изпълнение на проекта на територията на РИОСВ – Монтана са обявени пет броя защитени територии за опазване на следните целеви видове: ”ружевидна поветица”, зем. на с. Ново село, общ. Ново село, „глухарчевидна жълтица”, земл. на гр. Вършец, „наплъстена трихоколея” в две землища – на гр. Вършец и на гр. Берковица и находището на „петнистата сверция” в увеличената площ на ЗМ „Миджур”, земл. на с. Горни Лом, общ. Чупрене. В процедура за обявяване са находищата на „бледожълтия равнец”, земл. на с. Арчар, общ. Димово и на находището на „вълнеста козя брада”, земл. на с. Орсоя, общ. Лом.
 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx