Биоразнообразие

07
Януари
2011

РИОСВ – Монтана своевременно е транспортирала белоглавия лешояд до волиерата в Долно Озирово

На 15.12.2010 г. в РИОСВ – Монтана е подаден сигнал от Георги Стоянов, председател на “Дружество за защита на хищните птици” за уловен екземпляр от вида белоглав лешояд в района на квартал “Кошарник”, гр. Монтана.

Експерти от направление “защита на природата” в РИОСВ – Монтана своевременно извършиха проверка на място. При проверката се установи, че физическо лице е хванало лешояда, защото птицата не е могла да лети, поради изтощение и минусовите температури. При направения оглед на екземпляра е установено, че не е ранен и е във видимо добро състояние. Лешоядът има марка К03, от която е видно, че птицата е долетяла от волиерата в Природен парк “Сините камъни” край гр. Сливен, където е била пусната на свобода през месец ноември 2010 г.

Екипът от РИОСВ –Монтана е транспортирал птицата до адаптационната волиера в с.Долно Озирово, община Вършец за възстановяване.

 

Categories: Биоразнообразие

05
Януари
2011

Трима билкозаготвители ще участват в предстоящото разпределение на квотите за билки

До 31 декември 2010 г. в РИОСВ – Монтана се получиха 5 бр. заявления от трима билкозаготвители за участие в предстоящото разпределение на квотите за количествата билки, получавани от естествените находища на лечебни растения под специален режим на опазване за 2011 г. Желанието на билкозаготвителите е да изкупуват през 2011 г. билки под специален режим на опазване и ползване – цвят божур, цвят иглика и стрък ранилист на територията на област Монтана и Видин.

По смисъла на чл. 10, ал. 2 от Закона за лечебните растения (ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм... бр. 91 от 2002 г.) специалният режим на отделни диворастящи лечебни растения се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в “Държавен вестник”. Чрез него се забранява събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища, като се определят и годишно допустимото количество за събиране билки по райони или находища.

Всеки който събира, изкупува, извършва първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване и в нарушение на заповедта по чл. 10, ал. 2 се наказва с глоба до 3000 лв.

Categories: Биоразнообразие

11
Декември
2010

Крайният срок за подаване на заявления за участие в разпределението на квотите за 2011 г. за билки

 

РИОСВ – Монтана уведомява всички отговорници на билкозаготвителни пунктове, които се намират под юристдикцията на Инспекцията, т. е. включващи области Монтана и Видин, че крайният срок за подаване на заявления за участие в разпределението на квотите за 2011 г. за билки под специален режим на опазване и ползване е 31 декември 2010 г.

Categories: Биоразнообразие

11
Декември
2010

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА” ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В СЕКТОР БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Управляващият  орган  на  оперативна  програма “Околна  среда 2007 – 2013  г.”
стартира  информационни  дни  по  процедурите  в  сектор „Биоразнообразие”.  Те  са
предназначени  за  потенциални  бенефициенти  по  процедура BG161PO005/10/3.0/2/20
"Дейности  за  опазване  и  възстановяване  на  биологичното  разнообразие  в  Република
България"  и  процедура "Разработване  на  планове  за  управление  на  защитени  зони  за
опазване на  дивите птици,  които не  се припокриват  със  защитени  зони  за  опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна", която предстои да бъде обявена.
Потенциални кандидати по процедурите са Регионалните инспекции по околната среда и
водите (РИОСВ),  дирекциите  на  национални  и  природни  паркове,  Регионалните
дирекции  по  горите,  общини,  нестопански  организации,  регистрирани  по  Закона  за
юридическите лица с нестопанска цел. 
Реализацията на процедурите се финансира от Европейския фонд  за регионално

Categories: Биоразнообразие

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx