Актуално

10
Март
2022

Отбелязваме Световния ден на водата- 22 март под мотото „Подземни води – да направим невидимото видимо“

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

През 2022 г. темата на Световния ден на водата е „Подземни води“. Мотото на кампанията е „Подземни води – да направим невидимото видимо“.

Основните послания на кампанията за Световния ден на водата 2022 г.:

• Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде.

• Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите.

• Това, което правим на повърхността, има значение под земята. Трябва да поставяме само безвредни, биоразградими продукти върху почвата и да използваме водата възможно най-ефективно.

• Подземните води пресичат граници. Трябва да работим заедно, за да управляваме трансграничните ресурси на подземните води.

• Не можем да управляваме това, което не измерваме. Подземните води трябва да бъдат задълбочено проучени, анализирани и наблюдавани.

• Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да защитаваме и изследваме подземните води, балансирайки между нуждите на хората и планетата.

На предстоящия 22 март хора и организации са домакини на събития за Световния ден на водата и вземат участие в публична кампания в световен мащаб, инициирана от Координационния механизмът на ООН за достъп до вода на www.worldwaterday.org и в социалните мрежи.

На самия Световен ден на водата се публикува Докладът на ООН за световното развитие на водите, който се фокусира върху същата тема като кампанията и дава политически насоки на вземащите решения.

Материали: Брошура за тазгодишното отбелязванена Деня на водата

Categories: Актуално

18
Февруари
2022

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.)

Екипът на РИОСВ – Монтана разгледа и съгласува 35 броя инвестиционни намерения/бизнес-планове на кандидати от обл. Монтана и обл. Видин по отворения прием на документи до 03 март 2022 г. по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.) към МЗХ.

Приоритетно се разглеждат представените проекти – създаване на пчелни семейства, трайни насаждения, модернизация и технологично обновление на малките земеделски стопанства и други, като по този начин се повишава ефективността спрямо околната среда, бизнеса и обществеността.

Categories: Актуално

14
Февруари
2022

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява фотоконкурс „Висяща градина с подправки“ по повод предстоящия Световен ден на водата (22 март)

Водата е живот.

В конкурса могат да участват деца и подрастващи до 15 години от област Монтана и област Видин.

Според доклади на екологични организации и общности, намаляването на хранителните отпадъци се очертава като едно от най-мощните, но подценявани решения в борбата с промените на климата.

Насочваме вниманието на подрастващите към т. нар. градско земеделие.

Градското земеделие намира приложение в страни с доказани навици и умения за защита на околната среда, но едновременно - спестява средства и намалява замърсяването.

Опитите в отделни страни в света доказват, че отглеждане на растителни видове по покривите на сградите, спестяват енергия и време за транспорт, скъсяват се хранителните вериги.

Фотоконкурсът „Висяща градина с подправки“ има за цел да привлече интереса и вниманието на подрастващите към ефективни идеи и реализацията им в борбата с негативните климатични промени.

Използвайте стари, ненужни за употреба опаковки, напълнете ги със земя, посейте поне три вида подправки и наблюдавайте разтежа им. Накрая – участвайте в конкурса и допринесе за домашната трапеза – подправки собствено производство!

За да се включите в конкурса изпратете снимки от :

· посяването,

· в процес на израстване и

· достигналите развитие на растеж подправки

( минимум 3 бр. снимки до 6 броя/ за участник) на адрес:

гр. Монтана 3400

ул.“Юлиус Ирасек“ № 4, ет. 3

РИОСВ – Монтана

/за конкурса „Висяща градина с подправки“/

Към всеки набор от снимки (между 3 до 6 броя/участник), е необходимо да има надпис на отгледаните подправки, трите имена на участника, възраст, училище, адрес за връзка и телефон.

Срока за изпращане на снимките (на електронната поща на Инспекцията или в РИОСВ – Монтана) е 18 март 2022 г.

Резултатите ще бъдат публикувани в срок до 22 март 2022 г.

РИОСВ – Монтана ще награди първите трима с предметни награди.

Categories: Актуално

14
Февруари
2022

РИОСВ – Монтана проведе първата акция за почистване на бреговата ивица на язовир „Огоста”

Инициативата, организирана от РИОСВ – Монтана за почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство, се проведе на 12 февруари 2022 г.

Припомняме, че РИОСВ предприе тази инициатива след постъпили в инспекцията сигнали за забелязани изхвърлени и изоставени елементи от садки по бреговете на яз. „Огоста“ в посока с. Благово.

Набелязани са три участъка за почистване – в района при стената на яз. „Огоста” при ляв бряг, след новопостроените къщи в м. Семчова круша”, гр. Монтана и при с. Благово, общ. Монтана. В тези места е установено, че има и разпилени опаковки от пластмасови бутилки.

Малкък брой желаещи изявиха желание да се включат в кампанията на 12.02.2022 г. Почистена е една от локациите от изоставените остатъци от садково стопанство, тази при язовирната стена (ляв бряг). Доброволците събраха и 40 чувала с празни опаковки – метални кутии от напитки, платмасови опаковки, чаши и други отпадъци от бита. Събраните отпадъци от акцията са извозени от участниците до места, разрешени за тяхното последващо екологосъобразно третиране.

При благоприятни атмосферни условия акцията ще продължи до окончателното почистване и на останалите места, визирани в сигналите.

РИОСВ – Монтана благодари на участниците в първия етап за навременното включване в природозащитната дейност.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx