Актуално

31
Януари
2022

Приета е техническата рекултивация на общинското сметище за твърди битови отпадъци в землището на с. Търговище, община Чупрене

Комисия, назначена със Заповед на кмета на община Чупрене, с участието на експерти на РИОСВ – Монтана, прие за извършена техническата рекултивация на обект „Рекултивация на старо депо за неопасни ТБО на община Чупрене, чрез извозване на регионално депо“.

Всички дейности по техническата рекултивация са изпълнени, като е извършено събиране на отпадъците и транспортирането им до РДБО – Видин, подравняване на освободения от отпадъци терен и възстановяване нивото му със земни маси.

Предстои извършване на биологичната рекултивация на терена до края на 2022 г., която включва дисковане и засяване с тревна смес, подходяща за почвените условия.

Categories: Актуално

28
Януари
2022

РИОСВ – Монтана с инициатива за почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство

РИОСВ – Мотана организира почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изоставени елементи от садково стопанство във връзка с постъпили в инспекцията сигнали за изхвърлени по източния бряг на язовира в посока с. Благово конструкции за садки. Инициативата ще се проведе на 12.02.2022 г. от 10:00 часа.

Идеята е това събитие да се превърне в масово мероприятие, в което да се включат граждани, сдружения и представители на местните и държавни структури.

За създаването на добра организация на акцията и осигуряване на необходимите консумативи, техника за извозването и доброволчески труд, РИОСВ – Монтана апелира към желаещите да се включат в инициативата, до 10.02.2022 г. да заявят желанието си на на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Categories: Актуално

19
Януари
2022

До 15 февруари 2022 г. е срокът за подаване на годишните отчети с информация за използваните през 2021 г. флуорсъдържащи парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой

Напомняме на всички ползватели (сервизи и хладилни техници) и оператори на хладилно, климатично, термопомпено оборудване, електрическа комутационна апаратура и хладилни камиони и ремаркета, че срокът за представяне на информация в РИОСВ – Монтана за веществата, нарушаващи озоновия слой (ВНОС) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) под формата на годишен отчет за периода от 1 януари до 31 декември на 2021 г., е до 15 февруари 2022 г.

Формите-образци за докладване на ФПГ и ВНОС са публикувани на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и МОСВ, като отчетността по Приложение № 7 е за ползвателите, а по Приложение № 9 за операторите на оборудване и апаратура.

Горепосочената информацията освен на хартиен носител и в електронен формат (на магнитен, оптичен или друг вид носител), може да бъде представена в РИОСВ-Монтана и по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

Categories: Актуално

19
Януари
2022

РИОСВ – Монтана взе участие в 46-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

В периода 14 – 15 януари 2022 г. в цяла Европа се проведе 46-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational.

Среднозимното преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици в Европа се извършва от 1967 г., а в Р България от 1990 г. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващите водолюбиви птици и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), регламентирана и одобрена със заповед на министъра на околната среда и водите. В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Природонаучен музей към БАН, други неправителствени организации и доброволци.

При наблюдението на птиците на всяко място се попълват полеви формуляри, в които се отчитат температура, наличие на валежи, дата и час на наблюдението, както и преброените брой екземпляри и видове.

След обработка на данните, същите се изпращат в Изпълнителната агенция по околна среда и води, която е структура на Министерството на околната среда и водите. В агенцията се съдържа Националната база данни от всички мониторингови програми по компонентите на околната среда (включително и среднозимното-преброяване като такова).

За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се извърши в периода 14 – 15 януари 2022 г. от съвместен екип, включващ представител на Природонаучен музей – гр. София към Българската академия на науките (БАН) и експерти от Инспекцията. Обходени бяха язовирите „Огоста”, „Смирненски“ и „Дреновец“ и поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир „Огоста“ се извърши в девет точки, както следва: устие на река Бързия (при с. Боровци), устие на река Златица (при с. Калиманица), устие на река Огоста (при с. Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

След приключване на тазгодишното преброяване се установи следната численост по видове за яз. „Огоста”:

1. Сива чапла (Ardea cinerea) – 10 бр. – защитен вид;

2. Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 13 бр. – защитен вид;

3. Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 136 бр. – защитен вид;

4. Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – 5 бр. – защитен вид;

5. Черногуш гмуркач (Gavia arctica) – 5 бр. – защитен вид;

6. Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 53 бр.;

7. Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 53 бр.;

8. Речна чайка (Larus ridibundus) – 95 бр. – защитен вид;

9. Звънарка (Bucephala clangula) – 73 бр. – защитен вид;

10. Качулата потапница (Authya fuligula) – 65 бр. – ловен обект;

11. Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 947 бр. – ловен обект;

12. Зимно бърне (Anas crecca) – 24 бр. – ловен обект;

13. Фиш (Anas penelope) – 6 бр. – ловен обект;

14. Сива патица (Anas strepera) – 2 бр. – защитен вид;

15. Лиска (Fulica atra) – 144 бр. – ловен обект;

16. Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 1 бр. – защитен вид;

17. Клопач (Anas clypeata) – 2 бр. – ловен обект;

18. Бял ангъч (Tadorna tadorna) – 3 бр. – защитен вид;

19. Кадифена потапница (Melanitta fusca) – 2 бр. – защитен вид.

От предоставените данни за зимуващите водолюбиви птици на яз. „Огоста” по време на 46-тото среднозимно преброяване е видно, че са наблюдаваните 19 вида с обща численост 1 639 бр., като видово разнообразие на птиците е по-голямо в сравнение с 45-то СЗП, когато са наблюдаваните 18 вида с обща численост 2 010 бр.

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана, както и на „Рибарници Орсоя“, при което са констатирани следните видове:

1. Сива чапла (Ardea cinerea) – 3 бр. – защитен вид;

2. Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 4 бр. – защитен вид;

3. Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 6 бр. – защитен вид;

4. Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 196 бр.;

5. Малък корморан (Phalocrocorax pygmeus) – 7 бр. – защитен вид;

6. Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 89 бр.;

7. Речна чайка (Larus ridibundus) – 20 бр. – защитен вид;

8. Бял ангъч (Tadorna tadorna) – 8 бр. – защитен вид;

9. Зимно бърне (Anas crecca) – 77 бр. – ловен обект;

10. Фиш (Anas penelope) – 91 бр. – ловен обект;

11. Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 840 бр. – ловен обект;

12. Качулата потапница (Authya fuligula) – 14 бр. – ловен обект;

13. Черногуш гмуркач (Gavia arctica) – 1 бр. – защитен вид;

14. Сива патица (Anas strepera) – 6 бр. – защитен вид;

15. Ням лебед (Cygnus olor) – 2 бр. – защитен вид.

От горецитираните данни е видно, че по време на тазгодишното преброяване на река Дунав са наблюдавани общо 1 364 бр. птици от 15 вида, като за сравнение през 2021 г. по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 1 704 бр. птици от 15 вида.

По време на 46-то СЗП са наблюдавани и други видове птици като: морски орел (Haliaeetus albicilla), полски блатар (Circus cyaneus), обикновен мишелов (Buteo buteo), голам ястреб (Accipiter gentilis), голям синигер (Parus major), зелен кълвач (Picus viridis), сива врана (Corvus corone), сврака (Pica pica), щиглец (Corduelis corduelis) и др.

Обобщените данни показват, че по време на 46-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 3 003 броя птици от 21 вида, докато през 2021 г. по време на 45-то Среднозимно преброяване са установени общо 3 714 броя птици от 22 вида.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното 46-то Среднозимно преброяване е, че видовия състав на зимуващите водолюбиви птици се запазва в сравнение с предишни години, но числеността на птиците е по-малка, което може да се отчете с нетипично топлата зима в Северна Европа и Западна Европа и Р България в началото на настоящата година.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx