Актуално

29
Април
2022

Приключва срока за регистрация на пунктовете за изкупуване и търговия с градински охлюв (Helix pomatia) и лозов охлюв (Helix lucorum), които е до 1 май 2022 г. в съответната Регионална инспекция по околна среда и води.

Периодът за събирането, изкупуването и търговията с двата вида охлюви е от 10 май до 30 юни 2022 г.

До момента, в РИОСВ – Монтана са регистрирани 16 пункта в обл. Монтана и 4 пункта в обл. Видин за 2022 г.

При констатиране на нарушения при последващи проверки, виновните лица се наказват с глобата за физически лица от 100 до 1000 лв., а за юридически лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв. по ЗБР.

Categories: Актуално

15
Април
2022

МОСВ и ПУДООС ще финансират 14 проекта в рамките на националната кампания „Чиста околна среда 2022“

Във връзка с обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“, в рамките на рамките на националната кампания „Чиста околна среда 2022“ на територията на обл. Видин и обл. Монтана ще бъдат финансирани 14 проекта.

Одобрени с финансиране до 15 000 лв. са проектите на кметство Гаганица, общ. Берковица, кметство Сливовик и кметство Расово, общ. Медковец, общ. Чипровци, общ. Кула и общ. Видин.

В размер до 7 500 лв. ще бъдат финансирани проектите на 3 броя училища – ПМПГ „Св. Климент Охридски“ гр. Монтана, ОУ „Христо Ботев“ с. Макреш, общ. Макреш и СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец, общ. Ружинци.

До 7 500 лв. ще бъдат отпуснати и за изпълнение на проектите на 5 детски градини – ДГ „Зорница“ и ДГ „Арабела“ в гр. Видин, ДГ № 1 „Снежанка“ в гр. Лом, ДГ № 3 „Буратино“ гр. Монтана и ДГ „Пролетна дъга“ в гр. Берковица.

Проектите ще се реализират в рамките на календарната 2022 година.

Categories: Актуално

08
Април
2022

Стартира регистрирането на пунктове за изкупуване и търговия с охлюви за 2022 г.

В РИОСВ – Монтана започна регистриране на пунктове за изкупуване и търговия с градински и лозов охлюв за 2022 г.

Изкупуването на градински охлюв (Helix pomatia) и лозов охлюв (Helix lucorum) през 2022 г. се регламентира със Заповед №-РД-361 от 9 април 2004 г. на МОСВ (ДВ, бр. 38/2004 г.), която определя режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от двата вида. Същата е издадена на основание чл. 42, ал. 2 във връзка с чл. 41, ал. 2, т. 3 и т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и регламентира сроковете, правилата и условията по събирането, изкупуване и търговията с двата вида охлюви.

По смисъла на горецитираната заповед, срока за регистрация на пунктовете за изкупуване и търговия с двата вида охлюви е до 1 май 2022 г. в съответната Регионална инспекция по околна среда и води, а периодът за събирането, изкупуването и търговията с тях е от 10 май до 30 юни 2022 г. Всеки пункт трябва да има хладно или хладилно помещение за съхраняване на изкупените количества охлюви, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм за пресяване на маломерните охлюви, като отговорниците на пунктовете трябва да връщат маломерните охлюви (под 28 мм) обратно в природата. Всеки пункт трябва да е снабден с подходящ амбалаж за съхранение на охлювите – дървени (ябълкови касети) или полиетиленови чували тип „гаци”.

В срок до 25 април на настоящата година, лицата отглеждащи фермерно охлюви е необходимо да декларират наличните количества, а в срок до 5 юли 2022 г. всички износители е необходимо декларират писмено в РИОСВ всички количества охлюви, които не са изнесени в периода 10 май – 30 юни 2022 г.

Видовете градински охлюв (Helix pomatia) и лозов охлюв (Helix lucorum) са включени в Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие – „Регулирано ползване на растителни и животински видове“.

При констатиране на нарушения по горецитираната Заповед, виновните лица се наказват по смисъла на чл. 124 от ЗБР, като глобата за физически лица е от 100 до 1000 лв., а за юридически лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

Categories: Актуално

24
Март
2022

РИОСВ – Монтана отбеляза Световния ден на водата – 22 март

По повод Световния ден на водата – 22 март експерти от РИОСВ – Монтана, съвместно ученици от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Петър Богдан“, гр. Монтана посетиха Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Монтана.

Учащите се запоздаха с дейността и процесите в инсталацията за пречистване на отпадъчните води.

Във връзка с основния акцент на Световния ден на водата - да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г., както и мотото на кампанията за 2022 г. „Подземни води – да направим невидимото видимо“, посетителите бяха запознати и с основните послания за въздействие на подземните води, тяхното проучване, наблюдение, управление и ефективното им използване.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx