Актуално

14
Февруари
2020

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2019 г. е 10 март 2020 г.

Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2019 г. се предоставят в ИАОС на хартиен носител.

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.

Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където като отделни приложения са публикувани и образците на годишни отчети и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Categories: Актуално

12
Февруари
2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за приемане от страна на възложителя – РИОСВ-Монтана на Дейност №2 от обществената поръчка „Изготвяне на Технологичен проект/план“ от страна на изпълнителя – „Ели-2002“ ЕООД

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността за приемане на Дейност №2 от обществената поръчка „Изготвяне на Технологичен проект/план“ от страна на изпълнителя – „Ели-2002“ ЕООД.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

В Технологичният план са използвани изходните данни от изготвения Доклад по Дейност №2 от проекта: „Провеждане на предварителни и теренни проучвания с цел локализиране на инвазивните видове в природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и избор на методи за отстраняване на инвазивните видове“.

В плана са разгледани таксационните характеристики на отдела, в който е ситуирано природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior. Представени са мероприятията по почистване на площта, а именно: изрязване до основи и ръчно изкореняване на аморфата (сезон: зима 2019 г. – 2020 г.), изрязване на новопоявилите се семеначета и дребни издънки, събиране на семена и изрязване на цветове на аморфата по цялата площ на отдел 45/в и изнасяне извън границите на поддържания резерват (сезон: лято 2020 г.), обработка на почвата (сезон: есен 2020 г.).

Описани са дейностите след почистване на местообитанието от инвазивните и интродуцирани видове, а именно изкопаване на дупки за засаждане на фиданките, както следва: дупките за фиданките от бяла топола – 60/60, с дълбочина 0,6 м; дупките за фиданките от черна топола – 60/60, с дълбочина 0,6 м и засаждането на фиданките с полския ясен ще се бъде ръчно с подобрен меч. Представено е разстоянието между копките (гнездата), разстоянието между фиданките (схемата), брой фиданки в група и брой групи в декар, при залесяването тополови фиданки да се садят с гъстота до 300 посадни места на декар при междуредие 3 метра и разстояние между фиданките 1 метър.

В Технологичния план е уточнено, че фиданките от бяла топола (Populus alba), черна топола (Populus nigra) и полски ясен (Fraxinus angustifolia) ще бъдат произведени в разсадник, който се намира на подходящи климатични условия, близки до климатичните условия на остров Цибър и придружени със сертификат и вид, съгласно Наредба №21/01.08.2019 г. на ИАГ.

В Технологичния план е разгледана схемата на залесяване и дървесния видов състав, а именно: схема на подготовка: 3х1 за топола, 3х1 за полски ясен. Ще бъде извършено залесяване с по-висок брой тополови фиданки/по-гъсти редове, схема 3х1, с цел да се имитират естествените процеси. Гъстотата на залесяване за бялата топола ще бъде до 300 бр. фиданки на декар или общ брой на фиданките 9300 бр., за черната топола до 300 бр. фиданки на декар или общ брой на фиданките 7500 бр. и до 333 бр. фиданки на декар за полския ясен или общо 2000 дка за цялата площ. Предвиденото залесяване ще бъде на 6 бр. площадки с обща площ от 62 дка в природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior. Описани са определените площи, които ще бъдат почистени от инвазивните видове в природно местообитание, чрез избрания метод за отстраняването им, както и препоръчана схема на залесяване: бяла топола – 50%, черна топола – 40% и полски ясен – 10%.

Categories: Актуално

30
Януари
2020

60 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланници на здравето 2019/2020 г.

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г.

Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация (СЗО) за България, Български младежки Червен кръст и Представителството на Европейската комисия в България..

Тазгодишното издание на конкурса ще продължи до 10 май 2020 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ, СЗО, БМЧК и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето. Общо ще бъдат наградени 60 проекта.

Проектите, отговарящи на регламента са 60, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 21 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 26 проекта.

Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

НОМИНИРАНИ ПРОЕКТА ЗА ПЪРВА ФАЗА - ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 1-4 КЛАС

НОМИНИРАНИ ПРОЕКТА ЗА ПЪРВА ФАЗА - ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 5-7 КЛАС

НОМИНИРАНИ ПРОЕКТА ЗА ПЪРВА ФАЗА - ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 8-12 КЛАС

Categories: Актуално

29
Ноември
2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за подписан Договор между РИОСВ – Монтана и „Ели – 2002“ ЕООД за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността за подписан Договор между РИОСВ – Монтана и „Ели – 2002“ ЕООД за определяне на изпълнител на обществена поръчка възложена чрез публично състезание с предмет „Избор на изпълнител за подготовка на местата за залесяване и изпълнение на дейности за възстановяване на местообитание 91Е0* на залесените площи в рамките на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

В обхвата на обществената поръчка са включени за изпълнение следните основни дейности:

1. Запознаване с резултатите, мерките, методи и дейности предвидени в получения като резултат от изпълнение на Договор № 12 от 23.11.2018 г. Този договор е изпълнен в рамките на Дейност № 2 от проекта. В резултат от изпълнението на този договор е изготвен Доклад, в който е отразено състоянието на ЗЗ „Цибър“ и поддържан резерват „Ибиша“;

2. Изготвяне на Технологичен проект/план, който следва да предвиди необходимите мероприятия по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове, начините за подготовка на идентифицираните места за залесяване на площите, с установени инвазивни/интродуцирани видове, годината/сезона за залесяване, метода за садене на новите видове, съставът и видът на новите видове предвидени за залесяване, специфичните изисквания към същите (вид на посадъчния материал, място от където се доставят (разсадник), място за временно съхраняване, гъстота и брой на единиците и др.). Проектът/планът, следва да бъде разработен за определените в Доклада отразяващ състоянието на ЗЗ „Цибър“ и поддържан резерват „Ибиша“. В проекта/плана следва да бъдат обхванати дейностите за отглеждане на създадените залесени площи от първата до третата година, като се отчита процента на прихващане и попълване с нови фиданки, ако е необходимо;

3. Оказване на съдействие на възложителя в процеса по съгласуване на разработения Технологичен проект/план с всички заинтересовани страни;

4. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове;

5. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по залесяване на площите, с установени инвазивни/интродуцирани видове;

6. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по отглеждне, грижа и попълване на новозалесените територии. Дейността обхваща в себе си всички необходими мероприятия свързани със подобряване и въстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природното местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx