Актуално

09
Юни
2023

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2023 г. и обявения конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“, РИОСВ – Монтана награди за участието им в конкурса с грамота, предметни награди и рекламни материали

1. Групова рисунка на IV-та група „Слънце“ /6 год./ от ДГ „Снежанка“ – гр. Лом;

2. Лъчезар Иванов – 6 год., ДГ „Слънчице“ – гр. Вълчедръм;

3. Натали Горанова – 8 год. – II клас, IV ОУ „Иван Вазов“ – гр. Монтана;

 

4. ДГ „Изгрев“ – гр. Монтана, групова награда;

5. Мила Максимова – 6 год., ДГ „Снежанка“ – гр. Лом

Целта на проявата беше популяризиране на биологичното разнообразие в Р България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа Натура 2000, включваща: защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.

Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, спрямо които се прилагат координирани дейности с цел дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, осигуряването на достатъчни по площ и качество места за хранене, размножаване и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените зони и територии.

България се нарежда в челните редици на страните от Европа по биологично разнообразие. Богатството от видове и съобщества се дължи на широкия спектър от климатични, топографски и хидроложки условия в страната. Тук могат да се открият представителни образци от почти всички местообитания, известни на континента, както и голям брой уникални екосистеми с европейско и световно значение.

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана, включваща област Монтана и област Видин са включени 38 защитени зони по Натура 2000:

- 9 защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕС и 29 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕЕС.

Categories: Актуално

02
Май
2023

РИОСВ – Монтана следи качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара на депото

РИОСВ – Монтана следи за качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара на депото. Екип на инспекцията извърши незабавна проверка след като беше получен сигнал за дим откъм депото на града и предполагаем пожар.

Проверката установи, че в прилежащ терен около депата за неопасни и строителни отпадъци е възникнал пожар, който заради силен вятър се е разраснал. На място са и екипи на РДПБЗН – Монтана и Гражданска защита и са предприети действия за локализиране и погасяване на пожара.

По непотвърдени данни горят смесени битови отпадъци на площ около 1,5 дка. Към 17:30 часа разпространението на дима е било в посока язовир „Огоста“. В момента се извършва измерване с газанализатор от Регионална лаборатория – Монтана. На място се поставя и мобилна станция за измерване качеството на атмосферния въздух.

Categories: Актуално

08
Март
2023

РИОСВ – Монтана извърши 76 проверки през пъвите два месеца от годината

През януари и февруари на 2023 г. експертите на РИОСВ – Монтана извършиха 76 проверки на 44 обекта на територията на областите Видин и Монтана, от които 51 планови и 25 извънредни. От извършените извънредни проверки 10 са по постъпили 16 сигнали и жалби. В резултат от извършените проверки са дадени 69 предписания.

Съставен е един акт за установено административно нарушение. Издадени са 5 наказателни постановления на обща стойност 4 900 лв. С наказателни постановления са наложени и 3 текущи санкции по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 245,52 лв. Постъпилите суми от глоби и имуществени санкции са в размер на 1280 лв., а от еднократни и текущи санкции – 1898,37 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 222 броя инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени замърсени терени в землището на гр. Белоградчик и с. Градец, общ. Видин, на площ около един декар.

Спасени са 5 защитени птици от вида мишелов и ястреб, които са изпратени в центрове за наблюдение и лечение.

Взето е участие в 3 Държавно приемателни комисии, за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на обл. Видин и обл. Монтана.

Categories: Актуално

28
Февруари
2023

РИОСВ – Монтана обявява резултатите от конкурса ,,Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството”

РИОСВ – Монтана обявява резултатите от конкурса ,,Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството”

В срок бяха представени мартеници и пана, изработени от вълна, вълнена или памучна прежда, включващи елементи от рециклируеми материали /хартия, пластмаса, метал, стъкло/.

Комисия, назначена със Заповед на директора на РИОСВ – Монтана, разгледа представените мартеници и пана. Комисията оцени творбите и ги класира:

1. На първо място – Стефания Валентинова Генкова, ЦПЛР – ОДК клуб ,,Рисуване“, гр. Вълчедръм;

2. На второ място – Рейчъл Боянова Аврамова, ЦПЛР – ОДК клуб ,,Рисуване“, гр. Вълчедръм;

3. На трето място – Мария Кертина – ЦОП гр. Белоградчик

Класираните участници ще получат предметни награди.

На останалите участници в конкурса ,,Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството“, ще бъдат раздадени поощрителни грамоти.

 1 myasto Stefania Genkova 2 myasto Reichal Avramova  3 myasto Maria Kertina

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx