Актуално

30
Април
2014

Край на използването на озоноразрушаващите ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) от 01 януари 2015 г.

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:


В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015 г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.


Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC


Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.)

Categories: Актуално

21
Октомври
2013

Относно изменение и допълнение на Наредба 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.)

Във връзка с изменение и допълнение на  Наредба 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.), след 07.10.2013 г. се прекратява воденето на отчетни книги по Приложение 6, в случай че на една и съща площадка с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) се извършват дейности по събиране и съхранение, и по оползотворяване и/или обезвреждане на ОЧЦМ.
Отчетните книги, подадени в РИОСВ – Монтана за заверка преди 07.10.2013 г.,които са в съответствие с формата на Наредбата преди нейното изменение, ще бъдат заверени и могат да се водят до тяхното приключване.
Актуалните образци на отчетни книги може да бъдат изтеглени от страницата на ИАОС на този адрес.

Categories: Актуално

17
Юли
2013

РИОСВ – Монтана се включи в кампанията „Да изчистим Стара планина”.

 

        Екипът  на  РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория - Монтана почисти районите около трите чешми, разположени в участъка  от с. Бързия, обл. Монтана до м. „Петрохан” .

     Събрани бяха 40 чувала с битови отпадъци. Отпадъците са транспортирани до Регионално депо – Монтана от Общинско мероприятие “Комунални дейности”, гр. Берковица.
 

Categories: Актуално

19
Февруари
2013

Нова наредба за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците

          В сила е нова наредба обнародвана в Държавен вестник бр. 10 от 5 февруари 2013 г. – Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
          С нея се определят редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците и редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците. Съгласно параграф 4 от предходните и заключителните разпоредби Наредбата отменя Наредба 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.
           Образците, по които се предоставя информация и се води отчетност за дейностите по отпадъците могат да бъдат изтеглени в електронен вид от Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в раздел “Нормативна база” – “Отпадъци” - http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/index.html
         Други нови подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за управление на отпадъците влезли в сила са:
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр.85/06.11.2012 г.)
Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)
          Горепосочените наредби могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) http://www.moew.government.bg - раздел “Отпадъци”.
 

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx