Актуално

12
Август
2014

В сила е нова наредба за класификация на отпадъците

Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник, бр. 66/08.08.2014 г. е обнародвана Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

Съгласно § 3 от Предходните и заключителни разпоредби Наредбата отменя Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2012 г.).

НОВО! При извършване на нова класификация на отпадъците е необходимо да се попълва новия образец на работен лист по Приложение № 5.

НОВО! Наредба № 2 регламентира и реда за уведомление при преустановено образуване на отпадъци. Уведомяването се извършва по реда на чл. 21 от Наредбата.

Categories: Актуално

30
Април
2014

Край на използването на озоноразрушаващите ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) от 01 януари 2015 г.

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:


В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015 г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.


Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC


Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.)

Categories: Актуално

21
Октомври
2013

Относно изменение и допълнение на Наредба 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.)

Във връзка с изменение и допълнение на  Наредба 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.), след 07.10.2013 г. се прекратява воденето на отчетни книги по Приложение 6, в случай че на една и съща площадка с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) се извършват дейности по събиране и съхранение, и по оползотворяване и/или обезвреждане на ОЧЦМ.
Отчетните книги, подадени в РИОСВ – Монтана за заверка преди 07.10.2013 г.,които са в съответствие с формата на Наредбата преди нейното изменение, ще бъдат заверени и могат да се водят до тяхното приключване.
Актуалните образци на отчетни книги може да бъдат изтеглени от страницата на ИАОС на този адрес.

Categories: Актуално

17
Юли
2013

РИОСВ – Монтана се включи в кампанията „Да изчистим Стара планина”.

 

        Екипът  на  РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория - Монтана почисти районите около трите чешми, разположени в участъка  от с. Бързия, обл. Монтана до м. „Петрохан” .

     Събрани бяха 40 чувала с битови отпадъци. Отпадъците са транспортирани до Регионално депо – Монтана от Общинско мероприятие “Комунални дейности”, гр. Берковица.
 

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията