Актуално

08
Юни
2015

Експерти на РИОСВ – Монтана се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно”

             Експерти от РИОСВ – Монтана се включиха в нициативата  „Да изчистим България заедно”. Почистена бе защитена местност „Китката” в землището на с. Вирове, общ. Монтана. В инициативата взеха участие 9 служители, които събраха около 30 кг  смесени битови отпадъци.
            За събраните отпадъци общините са освободени от дължимите отчисления, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Осигурен е свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства, които се включват в инициативата.
            Данните за количествата извозени и депонирани отпадъци в области Монтана и Видин  ще бъдат обобщени от РИОСВ – Монтана.

Categories: Актуално

26
Май
2015

Анализи на пробите от Огоста край с. Железна са характерни за повърхностен воден обект

След сигнал за замърсяване на водите на река Огоста в землището на  село Железна на 25. 05. 2015 г.,  е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ - Монтана и Регионалната лаборатория към ИАОС.
По време на проверката в „България Флуорит” ЕООД -  флотационната фабрика и работна площадка към рудник „Лукина падина” в землището на гр. Чипровци, е получена информация за възникнала аварийна ситуация  на работна площадка пред рудника. При нея се е разлял препарат, използван за обезпрашаване при сондиране. След дъжд се е образувало голямо количество пяна, попаднала в дерето, и оттам в река Чипровска Огоста. Представените данни за състава на препарата сочат , че той е нетоксичен, не дразни кожата и е биоразградим.
Направените експресни анализи на водните проби от три точки на река Чипровска Огоста в землищата на  Чипровци и с. Железна, и една точка на р. Голям Буковец,  приток на р. Чипровска Огоста, в землището на Чипровци, по показатели рН, електропроводимост, температура и разтворен кислород, са се оказали със стойности,  характерни за повърхностния воден обект.
Предстои физико-химичен анализ на пробите в РЛ към ИАОС в Монтана.

Categories: Актуално

12
Ноември
2014

Обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица”

На основание 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ДВ, бр.93/2009 г.) РИОСВ – Монтана Ви уведомява за организирани срещи за обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG 0002090 „Берковица”, изготвен по проект “Разработване на план за управление на защитена зона “Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО», осъществен с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, от приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,


Срещите предстои да се проведат по общини, както следва:
       • За община Берковица – на 12.12.2014 г. от 10,00 ч. в конферентната зала на хотел „Кръстева къща”, гр. Берковица, ул. „Шейново” № 5;
     • за община Вършец – на 12.12.2014 г. от 14,00 ч. в конферентната зала на хотел „Съни Гардън”, гр. Вършец, бул. „България” № 6.


Пълният текст на План за управление на защитена зона BG 0002090 „Берковица”може да изтеглите тук.

Уведомяваме заинтересованата общественост, че проекта на Плана за управление на защитена зона “Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО е на разположение всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч. в сградата на РИОСВ – Монтана,  гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ет. 3.

Categories: Актуално

06
Ноември
2014

Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил „Сподели града, сподели света!“ приема кандидатури до 5 декември

“Do the right mix – придвижвай се разумно!” и Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“дават старт на конкурс за видео и снимка на тема споделено ползване на личния автомобил в градска среда.

Конкурсът, който ще е активен от ноември 2014 до февруари 2015 година, е отворен за любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или просто активни хора на възраст между 18 и 50 години, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска средав двете конкурсни категории- снимка или кратко видео.

Условия за участие в конкурса:

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx