Актуално

16
Февруари
2016

Съобщение

С Постановление № 26 от 09.02.2016 г. на Министерски съвет са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), приета с ПМС № 59 от 2003 г. и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), приета с ПМС № 139 от 2004 г.

Определен е реда за одобряване на инвестиционни предложения за изграждане на нови и планирани изменения или разширения в съществуващо предприятие/съоръжение с нисък и висок рисков потенциал чрез процедурата по ОВОС.

Въведени са нови образци в Наредбата за ОВОС:

Уведомление за инвестиционно предложение – Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС;

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата;

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС – Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата;

Приложение № 7 към чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата;

Образец на план за изпълнение на мерките – Приложение № 2а към чл. 14, ал. 1, т. 5 от Наредбата;

Образец на обява за среща за обществено обсъждане – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) – Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата.

Нови образци в Наредбата за ЕО:

Уведомление за изготвяне на план/програма – Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата;

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата;

Искане за издаване на становище по екологична оценка (ЕО) – Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата.

Categories: Актуално

20
Януари
2016

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2015 г. е 10 март 2016 г.

Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.
Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Categories: Актуално

14
Януари
2016

2 февруари - Световен ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата. Всяка година за 2 февруари се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони. Темата за 2016 г. е „Влажните зони и нашето бъдеще - устойчив поминък“. Темата е избрана за да се акцентира на жизненоважната роля на влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството и да се насърчи разумното ползване на всички влажни зони. Всички ние зависим от влажните зони за осигуряване на ежедневните ни нужди от вода, но повече от един милиард души на планетата зависят директно от влажните зони за осигуряване на техните приходи от дейности като: риболов, отглеждане на ориз, продажба на вода, транспорт, туризъм, медицина и др. За тях „здравите“ влажни зони са важни за прехраната им и от жизненоважно значение за тяхното благоденствие. Все още загубата на крайбрежни, морски и вътрешни влажни зони продължава с високи темпове. За последните 40 години приблизително 40 % от влажните зони са деградирали и са с влошени екологични условия. За отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година се насърчават следните дейности: • Посети влажна зона • Разбери защо влажните зони са изключително важни за поминъка • Научи как да ползваме влажните зони „разумно“ • Участвай във фотоконкурс (за младежи между 15-24 г.)  Направи снимка от влажна зона в периода 2 февруари - 2 март 2016 г., публикувай снимката на следния адрес: www.worldwetlandsday.org. Снимката следва да представя как влажната зона осигурява прехрана и устойчив поминък на местното население. Публикувайте Вашите инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони на интернет страницата на Рамсарската конвенция: http://www.worldwetlandsday.org/ на ниво EVENTS/Add your event!

Categories: Актуално

02
Ноември
2015

Стартира седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015

Регистрирайте своята идея за дейности преди 6 ноември 2015 г.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.
Първото издание на ЕСНО през 2009 г. стартира благодарение на Програма LIFE+ на Европейския съюз. Всички досегашни издания, включително и тазгодишното седмо издание на ЕСНО, се провеждат под патронажа на Европейската комисия. Национален координатор на ЕСНО за България е Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).

 

Повече за новината прочетете тук:

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx