Актуално

15
Юни
2023

За дейностите по поддържане проводимостта на речните легла не се изисква разрешително от РИОСВ и Басейнова дирекция

След излъчен репортаж по БНТ 1 с изявление на кмета на община Берковица Димитранка Каменова, че „макар и в урбанизирана територия, водите са изключителна държавна собственост и за да бъдат почистени е необходимо разрешение както от РИОСВ, така и от Басейнова Дирекция“, РИОСВ - Монтана прави следното уточнение:

Дейностите за защита от вредното въздействие на водите, в т.ч. и поддържане проводимостта на речните легла, са регламентирани в Глава Девета „Защита от вредното вьздействие на водите“ от Закона за водите. Дейностите по поддържане проводимостта на речните легла се организират, провеждат и извършват от съответния кмет на община, когато почистването на речните легла е в границите на урбанизираната територия, или от областния управител, когато почистването на речни легла е извън границите на урбанизирана територия, като за това не е необходимо издаване на конкретни разрешителни.

Съгласно чл. 58. от Закона за водите, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за извършване на дейности за поддържане проводимостта на некоригирани речни легла извън границите на населените места с цел почистване от храсти, дървесна растителност, битови и строителни отпадъци, когато не се нарушава естественото състояние на бреговете и дъното на реката и когато не попада в зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5.

Кандидатът представя справка за планираните от него дейности, която включва:
1. местоположение;
2. обем и характер на дейността;
3. мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект;
4. срок за изпълнение на дейността.

Обръщаме внимание, че съгласно Закона за водите не е в правомощията на РИОСВ да извършва проверки и да се произнася за състоянието и проводимостта на речните легла. РИОСВ контролира обектите, формиращи отпадъчни води на управляваната територия, а директорът на БДДР — Плевен или оправомощени от него длъжностни лица контролират състоянието и проводимостта на речните легла.

Categories: Актуално

15
Юни
2023

Заповед за утвърждаване на образци на декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ

На основание чл. 12, ал. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) министърът на околната среда и водите, съгласувано с министъра на правосъдието, издава Заповед № РД – 406/05.06.2023 г. за утвърждаване на образци на декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ. Отговорността за попълване и подаване на декларациите е на задължените по закон лица.

Съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии, се извършват след представяне на писмена декларация от прехвърлителя дали имотът попада в защитената територия. Приобретателите на имоти по ал. 1 декларират при прехвърлянето, че са запознати с режима на дейностите в защитената територия.

Заповед № РД – 406/05.06.2023 г. и утвърдените с нея образци на писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ.

Categories: Актуално

09
Юни
2023

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2023 г. и обявения конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“, РИОСВ – Монтана награди за участието им в конкурса с грамота, предметни награди и рекламни материали

1. Групова рисунка на IV-та група „Слънце“ /6 год./ от ДГ „Снежанка“ – гр. Лом;

2. Лъчезар Иванов – 6 год., ДГ „Слънчице“ – гр. Вълчедръм;

3. Натали Горанова – 8 год. – II клас, IV ОУ „Иван Вазов“ – гр. Монтана;

 

4. ДГ „Изгрев“ – гр. Монтана, групова награда;

5. Мила Максимова – 6 год., ДГ „Снежанка“ – гр. Лом

Целта на проявата беше популяризиране на биологичното разнообразие в Р България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа Натура 2000, включваща: защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.

Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, спрямо които се прилагат координирани дейности с цел дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, осигуряването на достатъчни по площ и качество места за хранене, размножаване и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените зони и територии.

България се нарежда в челните редици на страните от Европа по биологично разнообразие. Богатството от видове и съобщества се дължи на широкия спектър от климатични, топографски и хидроложки условия в страната. Тук могат да се открият представителни образци от почти всички местообитания, известни на континента, както и голям брой уникални екосистеми с европейско и световно значение.

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана, включваща област Монтана и област Видин са включени 38 защитени зони по Натура 2000:

- 9 защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕС и 29 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕЕС.

Categories: Актуално

02
Май
2023

РИОСВ – Монтана следи качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара на депото

РИОСВ – Монтана следи за качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара на депото. Екип на инспекцията извърши незабавна проверка след като беше получен сигнал за дим откъм депото на града и предполагаем пожар.

Проверката установи, че в прилежащ терен около депата за неопасни и строителни отпадъци е възникнал пожар, който заради силен вятър се е разраснал. На място са и екипи на РДПБЗН – Монтана и Гражданска защита и са предприети действия за локализиране и погасяване на пожара.

По непотвърдени данни горят смесени битови отпадъци на площ около 1,5 дка. Към 17:30 часа разпространението на дима е било в посока язовир „Огоста“. В момента се извършва измерване с газанализатор от Регионална лаборатория – Монтана. На място се поставя и мобилна станция за измерване качеството на атмосферния въздух.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx