Актуално

06
Април
2020

До всички лица, извършващи дейности по Регламент №1013/2006г., относно превози за или внос в Република България на отпадъци

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба №1 от 4 юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ. бр.51/2014г, изм. и доп. бр.30/31.03.2020г./, Ви уведомяваме за следните нови регламентирани задължения:

Съгласно чл. 22, ал.4 от Наредба №1/2014г. /изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 31.03.2020г./ лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент №1013/2006г. и получателите на отпадъци в случаите, за които не се изисква нотификация, са задължени да изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща /за РИОСВ – Монтана Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. / не по-късно от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент №1013/2006г., подписан в поле 12.

Съгласно чл. 22, ал.5 от Наредбата, в случай на превози на отпадъци от хартия и картон /с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01/, класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент /ЕО/ №1013/2006г., или на пластмасови опаковки /с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39/, класифицирани с код В3010 от Приложение III на Регламент /ЕО/ №1013/2006г., лицата по ал.4, заедно с Приложение VII на Регламент /ЕО/ №1013/2006г., изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща /за РИОСВ – Монтана Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. / не по-късно от деня на натоварване Декларация по образец, съгласно Приложение №51, с която декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци, съдържанието на други материали, примеси и замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Според чл.22, ал. 6 от Наредбата, в случай че при проверка от страна на контролните органи по чл. 116 от ЗУО се установи, че не е спазено изискването за състава на транспортираните отпадъци по ал. 5 и съдържанието на други материали, примеси или замърсители в конкретна пратка надхвърля десет тегловни процента, превозът се класифицира като незаконен по смисъла на чл. 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Съгласно чл. 16 от Регламент ЕО 1013/2006 г. и условията по съгласията, издадени по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци, нотификаторите / лицата, свързани с трансграничния превоз/, следа да изпращат информация - Приложение I Б от Регламента, както следва: 3 дни преди началото на всеки превоз, 3 дни след получаване на отпадъците в съоръжението за оползотворяване или обезвреждане и не по-късно от 30 дни след завършване на окончателната операция по оползотворяване или обезвреждане и не по-късно от една календарна година, след получаване на отпадъците от съоръжението, освен ако не е посочен по-къс срок от заинтересованите компетентни органи.

Приложение I B, заедно с описните и писмено потвърждение за получени отпадъци и сертификат за оползотворяване от съоръженията, следва да се изпращат на ел. адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Приложения:

ДЕКЛАРАЦИЯ Приложение № 51 към чл. 22, ал. 5

DECLARATION Annex 51 to art. 22, para. 5

Categories: Актуално

04
Април
2020

РИОСВ – Монтана и РЛ – Монтана към ИАОС извършиха проверка по Сигнал за замърсяване на водите на река в кв. „Мала Кутловица“, гр. Монтана в условията на извънредно положение

На 03.04.2020г. в 19.01 ч. на „зелен“ телефон в РИОСВ - Монтана постъпи информация от дежурен оператор на 112 за замърсяване на водите на река в кв. „Мала Кутловица“, гр. Монтана.

Сформиран е екип от експерт на РЛ Монтана и експерт на РИОСВ Монтана, който извърши оглед и пробонабиране на водни проби от мястото на сигнала.

Констатира се, че водите на реката са мътни, усеща се лек мирис на гнилостни процеси.

Налице е увеличен отток на реката, вследствие на снеготопене.

Извърши се посещение на ферма „Благовец“, с. Благово (на 10 км от гр. Монтана), тъй като това е единствения потенцияален източник в района, което би могло да доведе до проблем в състоянието на реката.

Взети са 2 бр. водни проби от повърхностните води на реката, минаваща през кв. „Мала Кутловица“, гр. Монтана и отпадъчна вода от ферма „Благовец“, с. Благово, общ. Монтана.

На място са извършени експресни анализи, като резултатите са следните:

- повърхностна вода от река, минаваща през кв. „Мала Кутловица“, мост на ул. „Васил Петлешков“ № 9 - рН – 7,93 рН единици; електропроводимост - 154 µs/sm; разтворен О2 - 85 mg/l

- отпадъчна вода от ферма „Благовец“, с. Благово - рН – 7,44 рН единици; електропроводимост 908 µs/sm

Ще бъде извършен физикохимичен анализ на взетите водни проби (ХПК, БПК 5, общ N, общ F).След приключване на анализите протоколите от изпитване ще се предоставят на БДДР - Плевен.

Извършен е оглед на площадката на фермата и яма за съхранение на отп. води и течен торов отпад. Огледът на място приключи към 21 ч., в тъмна част от денонощието.

За последващи действия за управление на торовия отпад по компетентност е уведомена ОДБХ - Монтана.

Припомням, че през 2019 г. имаше неколкократни сигнали от същото естество

Categories: Актуално

02
Април
2020

Допълнителни мерки за обслужване по електронен път

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Монтана въведе допълнителни мерки за обслужване по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и призовава гражданите и бизнеса да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция. Чрез ССЕВ могат да се заявяват административни услуги.

Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя поддържа услугата „електронна препоръчана поща“, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ.

Останете вкъщи! Бъдете здрави!

Categories: Актуално

20
Март
2020

Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - РИОСВ - Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, п.к. 55, етаж 3) и РИОСВ Враца (гр.Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

За повече информация

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx