Детайли за Указания за търговия с папагали от вида сив африкански папагал жако (Psittacus erithacus)

СобственостСтойност
Име:Указания за търговия с папагали от вида сив африкански папагал жако (Psittacus erithacus)
Описание:

Указания за търговия с папагали от вида

сив африкански папагал жако (Psittacus erithacus)

Във връзка с промяната от 02.01.2017 г. на условията за търговия с папагали жако (Psittacus erithacus), след включването му в Приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 09.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (последно изм. с Регламент (ЕС) № 2017/160 на Комисията от 20 януари 2017 за промяна на приложенията), Ви уведомяваме следното:

Дефиницията по чл. 2, буква „ф“ от Регламент № 338/97 определя като търговия всяко прехвърляне на собствеността в рамките на Европейския съюз (ЕС), включително в рамките на държавите-членки. Следователно всяко дарение е вид търговия, тъй като по същество представлява смяна на собствеността.

Съгласно регламента, търговията (смяната на собствеността) в рамките на ЕС за видовете от Приложение А към Регламент № 338/97 се извършвана база на сертификат, издаден при условията на чл. 8, параграф 3 от същия Регламент. Този сертификат дава право на собственика на екземпляра да извършва сделки за промяна на собствеността и да излага екземпляра пред публика с търговска цел. Сертификатите се издават от органите на управление на CITES на държавите членки на ЕС и могат да се използват за многократни сделки за промяна на собствеността в рамките на своята валидност.

Съгласно чл. 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 04.05.2006 г., установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97, сертификатите по чл. 8, параграф 3 от Регламент 338/97 престават да са валидни, когато:

а) живите екземпляри, посочени в тях, са умрели;

б) живите животни, посочени в тях, са избягали или са били пуснати на свобода;

в) екземплярите, посочени в тях, са били изгубени, унищожени или откраднати;

г) което и да било от вписванията в клетки 2 и 4 не отговаря на актуалната ситуация;

д) специалните условия (ако има такива), посочени в клетка 20, вече не се изпълняват.

Специфичен случай е, когато в сертификата е отразено, че е валиден само за собственика. По този начин съгласно чл. 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 865/2006 сертификатът губи своята валидност с неговата смяна. В този случай за да могат екземплярите с такива сертификати да бъдат обект на последващи сделки е необходимо на новия собственик да се издаде нов сертификат. Издаването на сертификат е задължително само при извършване на сделки за промяна на собствеността.

При смяната на собствеността на екземпляра, старият собственик следва да предаде на новия сертификата по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97, издаден на негово име. Новият собственик не е титуляр на сертификата и следва да регистрира екземпляра, съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в законово определения срок от 15 дни, освен ако е получил сертификат „валиден само за собственика“ и желае да промени собствеността на екземпляра в срока за регистрация.

При получаване на поколение от вид от Приложение А към Регламент 338/97 собственикът в рамките на 40-дневния срок за регистрация може с констативния протокол от РИОСВ, с който е удостоверено получаването на поколение от дадена двойка екземпляри, директно да кандидатства за издаване на сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97, без да е необходимо преди това да се издава регистрационна карта. Констативният протокол следва да съдържа информация за броя на екземплярите в потомството и за неговите родители (маркировка, пол, регистрационна карта/сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97 на родителите). Полът на родителите следва да бъде изрично упоменаван при съставянето на бъдещи констативни протоколи за получени приплоди, особено ако регистрационните карти не съдържат подобна информация.

На основание чл. 91 ал. 4 от ЗБР, регистрационните карти не се издават при наличие на издаден сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97 на името на собственика. Съответно издадените сертификати прекратяват валидността на регистрационните карти.

При издаването на регистрационна карта оригиналният сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97, ведно с всички оригинални документи (договори, фактури и др.), послужили като основа за регистрацията, следва да бъдат върнати на собственика. Оригиналните документи служат за доказване на законния произход и придобиване на екземпляра в рамките на ЕС. РИОСВ съхранява копия от представените за регистрацията документи.

При износ и внос от и в Европейския съюз се прилагат правилата за международната търговия с видове по CITES.

Описаните по-горе правила са валидни за всички екземпляри от видовете по Приложение А към Регламент 33 8/97, а не само за папагалите жако.

Заявлението за издаване на сертификат, информация за необходимите документи, прилагани към него и заплащането на административната услуга може да намерите на сайта на МОСВ: www.moew.government.bg.

Файл:~$иложение указания.doc
Размер: 162 байта
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 29/09/2017 09:52
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:4188 Тегления
Последна промяна на: 29/09/2017 09:54
Страница: