ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

Резервати

За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Резерватите се управляват с цел: запазване на естествения им характер; научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг; опазване на генетичните ресурси; запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемитни и реликтни видове; развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания. В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети. Пътеките се определят със заповед на министъра на околната среда и водите. Посещенията се осъществяват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица. Санитарните мероприятия се извършват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица, издадено след положително научно становище от Българската академия на науките и положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие. На територията на РИОСВ – Монтана има обявени два броя резервати:

1. „Горната кория“;

2. „Чупрене“.

Природни забележителности

За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата. Природните забележителности се управляват с цел запазване на техните естествени особености. Природните забележителности се обявяват с прилежаща територия, необходима за опазването им. В природните забележителности се забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност. Мерки за опазване, укрепване и възстановяване на природните забележителности се допускат с разрешение на Министерството на околната среда и водите съгласувано със собствениците на природните забележителности и други заинтересовани институции. На територията на РИОСВ – Монтана има обявени петнадесет броя природни забележителности:

1. „Бабỳ“;

2. „Белоградчишки скали“;

3. „Боровият камък“;

4. „Водния скок“;

5. „Водопад на река Стакевска в местността Белата вода“;

6. „Водопад Петров Церак“;

7. „Гардата“;

8. „Дуршин водопад“;

9. „Мраморната пещера“;

10. „Пещера Башовишки печ“;

11. „Пещера Магурата“;

12. „Пещера Мишин камък“;

13. „Пещерата Венец в местност Чукара“;

14. „Пещерите Леви и Десни сухи печ“;

15. „Хайдушките водопади“.

Поддържани резервати

За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. Поддържаните резервати се управляват с цел: поддържане на природния им характер; научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг; възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или условия на местообитанията им; опазване на генетичните ресурси. В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места; провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки. Дейностите се определят в плана за управление на поддържаните резервати. На територията на РИОСВ – Монтана има обявен един брой поддържан резерват:

1. „Ибиша“.

Природни паркове

За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Природните паркове се управляват с цел: поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм. В границите на природните паркове може да има населени места, селищни образувания и курорти, както и да се осъществяват производства и дейности, които не замърсяват околната среда. Защитените територии от други категории, попадащи в границите на природните паркове, запазват режимите си, определени със заповедта за обявяването им. В природните паркове се забраняват: провеждане на гола сеч във всички гори, с изключение на тополовите и нискостеблените гори; сливане на голи, невъзобновени сечища на площ, по-голяма от 2 хектара, в нискостеблените гори, с изключение на акациевите; внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; паша на кози освен на определени за това места; събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; бивакуване и палене на огън извън определените места; добив на полезни изкопаеми по открит способ; добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди; дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти; събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели; добив на ресурси от морето чрез драгиране и тралиране; други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление. На територията на РИОСВ – Монтана има обявен един брой природен парк:

1. „Врачански Балкан“.

Защитени местности

За защитени местности се обявяват: територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата; местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. Защитените местности се управляват с цел: запазване на компонентите на ландшафта; опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата - обект на защита; предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг; предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване. В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита. На територията на РИОСВ – Монтана има обявени двадесет и четири броя защитени местности:

1. „Връшка чука“;

2. „Глухарчевидна жълтица“;

3. „Китката“;

4. „Копрен-Равно буче-Калиманица-Деяница“;

5. „Коритата“;

6. „Липака“;

7. „Миджур“;

8. „Находище на Ружевидна поветица“;

9. „Остров Кутово“;

10. „Остров Тимок“;

11. „Остров Цибър“;

12. „Острови Близнаците“;

13. „Поречие на река Ботуня“;

14. „Равненско градище“;

15. „Раковишки манастир“;

16. „Река Лом“;

17. „Рибарници Орсоя“;

18. „Самарите“;

19. „Сто Овци“;

20. „Уручник“;

21. „Ускето“;

22. „Чупренски буки“;

23. „Шабовица“;

24. „Шумака“.

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Регистър вековни дървета Регистър вековни дървета

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2012
Промяна: 15/03/2021
Размер: 366.5 КБ
Тегления: 7742

План за действие за вълка в България План за действие за вълка в България

топ!
Дата на публикуване: 14/11/2014
Промяна: 14/11/2014
Размер: 2.41 МБ
Тегления: 7671

Регистър защитени територии Регистър защитени територии

топ!
Дата на публикуване: 23/02/2012
Промяна: 14/12/2022
Размер: 36.84 КБ
Тегления: 7632

Обществено обсъждане на План за действие за вълка в България Обществено обсъждане на План за действие за вълка в България

топ!
Дата на публикуване: 07/11/2014
Промяна: 07/11/2014
Размер: 10.85 КБ
Тегления: 4934

         РИОСВ – Монтана информира, че на 24.11.2014 г. от 10.00 часа в залата на РДГ-Берковица (гр. Берковица, ул.”Митрополит Кирил” № 13) ще се проведе обществено обсъждане на План за действие за вълка (Canis lupus L.) в България.
          Събитието се организира от Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ.
 

Програма за обучение Програма за обучение

топ!
Дата на публикуване: 06/04/2017
Промяна: 06/04/2017
Размер: 73 КБ
Тегления: 4532

Указания за търговия с папагали от вида  сив африкански папагал жако (Psittacus erithacus) Указания за търговия с папагали от вида сив африкански папагал жако (Psittacus erithacus)

топ!
Дата на публикуване: 29/09/2017
Промяна: 29/09/2017
Размер: 162 байта
Тегления: 4462

Указания за търговия с папагали от вида

сив африкански папагал жако (Psittacus erithacus)

Във връзка с промяната от 02.01.2017 г. на условията за търговия с папагали жако (Psittacus erithacus), след включването му в Приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 09.12.1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (последно изм. с Регламент (ЕС) № 2017/160 на Комисията от 20 януари 2017 за промяна на приложенията), Ви уведомяваме следното:

Дефиницията по чл. 2, буква „ф“ от Регламент № 338/97 определя като търговия всяко прехвърляне на собствеността в рамките на Европейския съюз (ЕС), включително в рамките на държавите-членки. Следователно всяко дарение е вид търговия, тъй като по същество представлява смяна на собствеността.

Съгласно регламента, търговията (смяната на собствеността) в рамките на ЕС за видовете от Приложение А към Регламент № 338/97 се извършвана база на сертификат, издаден при условията на чл. 8, параграф 3 от същия Регламент. Този сертификат дава право на собственика на екземпляра да извършва сделки за промяна на собствеността и да излага екземпляра пред публика с търговска цел. Сертификатите се издават от органите на управление на CITES на държавите членки на ЕС и могат да се използват за многократни сделки за промяна на собствеността в рамките на своята валидност.

Съгласно чл. 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 04.05.2006 г., установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97, сертификатите по чл. 8, параграф 3 от Регламент 338/97 престават да са валидни, когато:

а) живите екземпляри, посочени в тях, са умрели;

б) живите животни, посочени в тях, са избягали или са били пуснати на свобода;

в) екземплярите, посочени в тях, са били изгубени, унищожени или откраднати;

г) което и да било от вписванията в клетки 2 и 4 не отговаря на актуалната ситуация;

д) специалните условия (ако има такива), посочени в клетка 20, вече не се изпълняват.

Специфичен случай е, когато в сертификата е отразено, че е валиден само за собственика. По този начин съгласно чл. 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 865/2006 сертификатът губи своята валидност с неговата смяна. В този случай за да могат екземплярите с такива сертификати да бъдат обект на последващи сделки е необходимо на новия собственик да се издаде нов сертификат. Издаването на сертификат е задължително само при извършване на сделки за промяна на собствеността.

При смяната на собствеността на екземпляра, старият собственик следва да предаде на новия сертификата по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97, издаден на негово име. Новият собственик не е титуляр на сертификата и следва да регистрира екземпляра, съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в законово определения срок от 15 дни, освен ако е получил сертификат „валиден само за собственика“ и желае да промени собствеността на екземпляра в срока за регистрация.

При получаване на поколение от вид от Приложение А към Регламент 338/97 собственикът в рамките на 40-дневния срок за регистрация може с констативния протокол от РИОСВ, с който е удостоверено получаването на поколение от дадена двойка екземпляри, директно да кандидатства за издаване на сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97, без да е необходимо преди това да се издава регистрационна карта. Констативният протокол следва да съдържа информация за броя на екземплярите в потомството и за неговите родители (маркировка, пол, регистрационна карта/сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97 на родителите). Полът на родителите следва да бъде изрично упоменаван при съставянето на бъдещи констативни протоколи за получени приплоди, особено ако регистрационните карти не съдържат подобна информация.

На основание чл. 91 ал. 4 от ЗБР, регистрационните карти не се издават при наличие на издаден сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97 на името на собственика. Съответно издадените сертификати прекратяват валидността на регистрационните карти.

При издаването на регистрационна карта оригиналният сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент 338/97, ведно с всички оригинални документи (договори, фактури и др.), послужили като основа за регистрацията, следва да бъдат върнати на собственика. Оригиналните документи служат за доказване на законния произход и придобиване на екземпляра в рамките на ЕС. РИОСВ съхранява копия от представените за регистрацията документи.

При износ и внос от и в Европейския съюз се прилагат правилата за международната търговия с видове по CITES.

Описаните по-горе правила са валидни за всички екземпляри от видовете по Приложение А към Регламент 33 8/97, а не само за папагалите жако.

Заявлението за издаване на сертификат, информация за необходимите документи, прилагани към него и заплащането на административната услуга може да намерите на сайта на МОСВ: www.moew.government.bg.

Регистрационна форма за потенциални кандидат по програма LIFE 14 CAP/BG/000013(CAPTA BG) Регистрационна форма за потенциални кандидат по програма LIFE 14 CAP/BG/000013(CAPTA BG)

топ!
Дата на публикуване: 06/04/2017
Промяна: 06/04/2017
Размер: 33.69 КБ
Тегления: 4338

Програма за обучение - 2018 г. Програма за обучение - 2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/01/2018
Промяна: 10/01/2018
Размер: 72.5 КБ
Тегления: 4299

Регистрационна форма за потенциални кандидат по програма LIFE 14 CAP/BG/000013(CAPTA BG) Регистрационна форма за потенциални кандидат по програма LIFE 14 CAP/BG/000013(CAPTA BG)

топ!
Дата на публикуване: 10/01/2018
Промяна: 10/01/2018
Размер: 33.62 КБ
Тегления: 4182

РИОСВ – Монтана засилва контрола за опазване на резерватите от пожари РИОСВ – Монтана засилва контрола за опазване на резерватите от пожари

топ!
Дата на публикуване: 02/04/2019
Промяна: 02/04/2019
Размер: 85.5 КБ
Тегления: 3859

РИОСВ - Монтана проведе работни срещи за опазване на резерватите „Горната кория“ и резерват „Чупрене“ от пожари, със заинтересованите институции – представители на общини, на държавни горски стопанства, структури на РС ПБЗН, на МВР и др.

На 26.03.2019 г. в информационния център на екоинспекцията и на 27.03.2019 г. в административната сграда на община Чупрене, бяха обсъдени и актуализирани плановете за опазване от пожари на двата горски резервата - резерват „Горната кория”, обл. Монтана и резерват „Чупрене”, обл. Видин, както и схемите за оповестяване в случай на пожар. За опазване на двата резервата, РИОСВ – Монтана е оборудвала пет противопожарни депа – три за резерва т„Чупрене“, един за резерват „Горната кория“, както и един брой в сградата на екоинспекцията.

Периодът от 1 април до 31 октомври е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост със заповед на министъра на околната среда и водите. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии.

Създадена е добра комуникация с институциите и организация за експедитивно реагиране при пожар.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА LIFE РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА LIFE

топ!
Дата на публикуване: 13/05/2019
Промяна: 13/05/2019
Размер: 33.62 КБ
Тегления: 3749

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА LIFE- ДНЕВЕН РЕД - МОНТАНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА LIFE- ДНЕВЕН РЕД - МОНТАНА

топ!
Дата на публикуване: 13/05/2019
Промяна: 13/05/2019
Размер: 69 КБ
Тегления: 3745

РИОСВ – Монтана уведомява, че  от 01 април започва новия пожароопасен сезон в защитените територии РИОСВ – Монтана уведомява, че от 01 април започва новия пожароопасен сезон в защитените територии

топ!
Дата на публикуване: 21/03/2019
Промяна: 21/03/2019
Размер: 81.5 КБ
Тегления: 3724

РИОСВ – Монтана уведомява, че

от 01 април започва новия пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост – резерватите „Чупрене“ и „Горната кория“

Със Заповед № РД-180/11.03.2019 г. министърът на околната среда и водите определи периода от 01 април до 31 октомври 2019 г. за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост. В тази връзка РИОСВ – Монтана предприе превантивни мерки за опазване на двата горски резервати в контролираната от нея територия. С предписания до общини и до държавни горски стопанства екоинспекцията разпореди да се засили контролът и предприемат незабавни мерки от страна на кметовете на общини и държавни горски стопанства за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със сухи треви, както и да информират населението чрез средствата за масово осведомяване и по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприети спрямо нарушителите, съгласно екологичното законодателство.

От страна на РИОСВ – Монтана са инициирани две работни срещи със заинтересованите институции за актуализиране на плановете за опазване от пожари на двата горски резервата(Р) - Р „Горната кория”, обл. Монтана и Р „Чупрене”, обл. Видин и съгласуване на съвместните действия при евентуални пожари, засягащи резерватите.

Заповед за обявяване на ЗЗ Въртопски дол Заповед за обявяване на ЗЗ Въртопски дол

нов!
Дата на публикуване: 19/07/2024
Промяна: 19/07/2024
Размер: 2.43 МБ
Тегления: 3

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000518 Въртопски дол

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията