1. Заповед №РД-1/05.01.2023 г. за отлагане на годишен отпуск за 2022 г. на служители на РИОСВ - Монтана.
2. Заповед № РД-2/11.01.2023 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.
3. Заповед № РД-3/19.01.2023 г. за определяне на допълнителен платен годишен отпуск за 2023 г. на държавните служители в РИОСВ – Монтана.
4. Заповед № РД-4/19.01.2023 г. за определяне на допълнителен платен годишен отпуск за 2023 г. на служители по трудово правоотношение в РИОСВ – Монтана.
5. Заповед № РД-5/20.01.2023 г. за промяна на основното възнаграждение на служител.
6. Заповед № РД-6/23.01.2023 г. за заместване на директора на РИОСВ – Монтана.
7. Заповед № РД-7/24.01.2023 г. за допълнително възнаграждение за постигнати резултати за IV – тото тримесечие на 2022 г. на служителите на РИОСВ –Монтана.
8. Заповед № РД-8/24.01.2023 г. за определяне на сума за квартирни пари на служители от РИОСВ – Монтана за 2023 г.
9. Заповед №РД-9/24.01.2022 г. за назначаване на държавен служител.
10. Заповед №РД-10/01.02.2023 г. за назначаване на държавен служител / по заместване/.
11. Заповед №РД-11/01.02.2023 г. във връзка с писмо изх.№ 05-08-170/17.01.2023 г. на МОСВ, наш вх.№ 294/17.01.2023 г.
12. Заповед №РД-12/01.02.2023 г. за утвърждаване на „Харта на клиента“ на РИОСВ – Монтана.
13. Заповед № РД-13/02.02.2023 г. за оправомощаване на експерти по ЗООС, заповедта отменя Заповед № 327/21.11.2022 г.
14. Заповед № РД-14/02.02.2023 г. за утвърждаване на вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РИОСВ – Монтана.
15. Заповед № РД-15/02.02.2023 г. за оправомощаване на длъжностни лица от дирекция „КПД“ на РИОСВ – Монтана да упражняват контрол за третиране на отпадъци.
16. Заповед № РД-16/02.02.2023 г. за обявяване на конкурс за държавен служител.
17. Заповед № РД-17/03.02.2023г. за определяне на видове безплатни работни облекла на служители, назначени по трудови правоотношения.
18. Заповед № РД-18/06.02.2023 г. за определяне на лица от РИОСВ – Монтана, които да извършат обстоен преглед на Интернет страницата на РИОСВ – Монтана.
19. Заповед № РД-19/10.02.2023 г. за определяне на служители да работят с КЕП в деловодната система на РИОСВ – Монтана.
20. Заповед № РД-20/10.02.2023 г. за изплащане на средства за работно облекло на служителите от РИОСВ – Монтана за 2023 г.
21. Заповед № РД-21/13.02.2023 г. за назначаване на комисия за извършване на ревизия на ОУ “Чупрене“.
22. Заповед № РД-22/17.02.2023 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.
23. Заповед № РД-23/17.02.2023 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.
24. Заповед № РД-24/17.02.2023 г. за определяне на длъжностни лица да упражняват контрол върху изпълнението на дейности – условия за издаване на разрешения за изключение от забраните по ЗБР.
25. Заповед № РД-25/17.02.2023 г. за утвърждаване на вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в РИОСВ - Монтана.
26. Заповед № РД-26/17.02.2023 г. за назначаване на комисия, която да проведе конкурсна процедура за обявено свободно работно място в РИОСВ – Монтана.
27. Заповед № РД-27/17.02.2023 г. за утвърждаване на вътрешни правила за класификация на информация в РИОСВ – Монтана.
28. Заповед № РД-28/27.02.2023 г. за назначаване на комисия, която да разгледа, оцени и класира мартеници и пана, съгласно условията на конкурса.
29. Заповед № РД-29/01.03.2023 г. за заместване на директора на РИОСВ – Монтана.
30. Заповед № РД-30/01.03.2023 г. за възлагане управление на служебно МПС.
31. Заповед № РД-31/07.03.2023 г. за преназначаване на държавен служител.
32. Заповед № РД-32/09.03.2023 г. за извършване на преглед на вътрешните правила на инспекцията и актуализация.
33. Заповед № РД-33/09.03.2023 г. за оправомощаване на експерти по ЗООС, заповедта отменя Заповед № 13/02.02.2023 г.
34. Заповед № РД-34/09.03.2023 г. за оправомощаване на длъжностно лице от дирекция „КПД“ на РИОСВ – Монтана да упражнява контрол по чл. 25, ал. 1 от ЗЗВВХВС.
35. Заповед № РД-35/09.03.2023 г. за определяне на постоянен състав на ЕЕС при РИОСВ – Монтана.
36. Заповед № РД-36/09.03.2023 г. за оправомощаване на длъжностни лица на РИОСВ – Монтана да упражняват превантивен, текущ и последващ контрол по спазване разпоредбите на ЗЧАВ.
37. Заповед № РД-37/09.03.2023 г. за оправомощаване на длъжностни лица на РИОСВ – Монтана от дирекция „КПД“ да упражняват текущ, превантивен и последващ контрол.
38. Заповед № РД-38/09.03.2023 г. за определяне на длъжностни лица, които да публикуват на интернет страницата данни за нивата на ФПЧ10, олово, никел и ПАВ.
39. Заповед № РД-39/09.03.2023 г. за определяне на експерти, отговорни за осигуряване и контрол на данните от АИС-Видин 2 за КАВ.
40. Заповед № РД-40/10.03.2023 г. за изменение на Заповед № РД-255/21.09.2022 г.
41. Заповед № РД-41/10.03.2023 г. за изготвяне на месечна справка.
42. Заповед № РД-42/10.03.2023 г. за насрочване на Експертен съвет на 27.03.2023 г.
43. Заповед № РД-43/13.03.2023 г. за определяне на длъжностно лице за изпълнение на Заповед № РД-489/26.06.2019 г. на министъра на ОСВ.
44. Заповед № РД-44/24.03.2023 г. за определяне на лица за извършване на предварителен финансов контрол.
45. Заповед № РД-45/27.03.2023 г. за налагане на ПАМ по прилагането на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ по КККР на гр. Лом.
46. Заповед № РД-46/27.03.2023 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.
47. Заповед № РД-47/27.03.2023 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.
48. Заповед № РД-48/27.03.2023 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.
49. Заповед № РД-49/27.03.2023 г. за извънредна проверка на находище „Орешец“.
50. Заповед № РД-50/27.03.2023 г. за осигуряване на храна при пожарогасене в резерват „Чупрене“.
51. Заповед № РД-51/27.03.2023 г. за специализирана група за гасене на пожари.
52. Заповед № РД-52/27.03.2023 г. за преустановяване изплащане на дневни пари.
53. Заповед № РД-53/27.03.2023 г. за изготвяне на годишни финансови отчети.
54. Заповед № РД-54/30.03.2023 г. за утвърждаване на вътрешни правила за предварителен контрол и двоен подпис.
55. Заповед № РД-55/30.03.2023 г. за утвърждаване на вътрешни правила за заплатите на служителите в РИОСВ – Монтана.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията