1. Заповед № РД-157/01.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за извършване на ревизия на резерват „Чупрене“.

2. Заповед № РД-160/07.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредна проверка на РДНО – Монтана по изпълнение на дейностите, за които е издадено КР № 162-Н1/2010 г.

3. Заповед № РД-172/21.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на „Минерална вода - Ком“ ЕАД, гр. София – предприятие за бутилиране на минерална вода „Ком“ в с. Бързия, общ. Берковица.

4. Заповед № РД-173/23.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за проверка реализацията на проект по договор между ПУДООС и община Георги Дамяново.

5. Заповед № РД-174/23.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за проверка реализацията на проект по договор между ПУДООС и кметство Крива бара.

6. Заповед № РД-179/26.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Пласт комерс - 93“ ООД, гр. София – цех за производство на PVC продукти и изделия в гр. Берковица.

7. Заповед № РД-180/26.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Видира България“ ЕООД, гр. София – цех за производство на пластмасови изделия в гр. Берковица.

8. Заповед № РД-183/28.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ЗАИ“ АД, гр. Берковица – завод за производство на абразивни инструменти.

9. Заповед № РД-186/28.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Кариера „Орешец“, с. Гара Орешец и с. Бела, общ. Димово, с концесионер „Геопеча“ АД, гр. София.

10. Заповед № РД-188/09.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Еко Инд“ АД, гр. София – обект за производство на дървесни пелети в с. Говежда.

11. Заповед № РД-190/11.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, оправомощаваща експертния състав за превантивен, последващ, текущ контрол по ЗООС.

12. Заповед № РД-191/11.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, оправомощаваща експерти от дирекция „КПД“ за упражняване контрол по ЗЗВВХВС.

13. Заповед № РД-192/11.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, оправомощаваща експерти от дирекция „КПД“ за упражняване контрол по ЗУО.

14. Заповед № РД-193/11.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на процедура за реда и начина на извършване на анализ на риска на обектите, подлежащи на контрол на територията на РИОСВ – Монтана.

15. Заповед № РД-194/17.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Кариера „Орешец“, с. Гара Орешец и с. Бела, общ. Димово, с концесионер „Геопеча“ АД, гр. София.

16. Заповед № РД-195/17.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Обект „Модулен асфалтов смесител“, с. Медовница с оператор „ДЛВ“ ЕООД.

17. Заповед № РД-197/23.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за извършване на инвентаризация на дълготрайните материални активи, заведени по счетоводни сметки.

18. Заповед № РД-202/24.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извънреден инструктаж на служителите от РИОСВ – Монтана във връзка с предпазване от Covid-19.

19. Заповед № РД-208/25.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на Харта на клиента на РИОСВ – Монтана.

20. Заповед № РД-209/25.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на срок и отговорност по документацията и действията за постъпили сигнали в инспекцията и ред за докладване на МОСВ.

21. Заповед № РД-215/27.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на правилник за вътрешния ред и правила за документооборота в РИОСВ – Монтана.

22. Заповед № РД-216/30.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на документална проверка по сигнал от МОСВ за разораване в защитени зони в землището на гр. Вълчедръм.

23. Заповед № РД-225/01.09.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на служители за работа с квалифициран електронен подпис (КЕП) в деловодната система.

24. Заповед № РД-227/02.09.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредна проверка на Свинекомплекс „Дунавци“, гр. Дунавци с оператор „Акма Трейд Лимитид“ ЕООД, гр. София.

25. Заповед № РД-235/16.09.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за ред и отговорности за поддържане на електронният регистър за констативни протоколи от проверка и предупредителни протоколи.

26. Заповед № РД-238/21.09.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, утвърждаваща движението на счетоводните документи в РИОСВ – Монтана.

27. Заповед № РД-239/21.09.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, утвърждаваща движението на документи в РИОСВ – Монтана при регистрирани сигнали/жалби.

28. Заповед № РД-243/24.09.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия, която да извърши класиране на творбите от конкурс, посветен на ЕСМ.

29. Заповед № РД-245/28.09.2021 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на актуализиран регистър на идентифицираните рискове за 2021 г.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx