ID Question
1 С какво ниво на държавна администрация осъществихте контакт?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители/ки, секретари/ки).1250.00%
Експертно ниво (експерти, инспектори, специалисти).729.17%
Ръководно ниво (началник отдел, директор на дирекция). 416.67%
Други.14.17%
Total: 24
2 Колко често ползвате услугите на тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Един-два пъти годишно.1145.83%
Всеки месец.28.33%
Няколко пъти годишно.833.33%
Много често.312.50%
Total: 24
3 Лесно ли намерихте компетентните по Вашия въпрос служители от тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да.1562.50%
Не, бях препращан от служител на служител.520.83%
Не, трудно намерих търсената канцелария/ гише.28.33%
Друго.28.33%
Total: 24
4 Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите в администрацията за бързото разрешаване на Вашия проблем?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши нужните действия.833.33%
Да, служителят направи нужните разяснения и помогна за отстраняването на допуснатите пропуски. 1041.67%
Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с нужното внимание.416.67%
Не, отношението на служителя бе подчертано нелюбезно и пренебрежително.28.33%
Total: 24
5 Според Вас, има ли корупция в тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да, вече ми беше поискан подкуп.00.00%
Да, индиректно ми беше подсказано, че един "подарък" би улеснил или ускорил извършването на услугата.00.00%
Да, предварително ми беше известно, че без "подарък" няма да ми бъде извършена своевременно нужната услуга.00.00%
Не ми беше поискан подкуп, тъй като подадените от мен документи бяха напълно изрядни.315.00%
Не, нямам такива впечатления.1785.00%
Total: 20
6 Какво според Вас поражда корупция?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Прекалено сложни изисквания за лицензиране/ регистрация.1250.00%
Създаване на формални пречки от страна на административни служители.625.00%
Друго625.00%
Total: 24
7 Ако станете свидетел на даден или приет подкуп, как бихте реагирали?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Ще информирам ръководството на ведомството.1041.67%
Ще информирам Комисията за координация на работата по борбата с корупцията.729.17%
Ще информирам медиите.28.33%
Няма да реагирам.520.83%
Total: 24
8 При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите причините, поради които няма да подадете сигнал:
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Според мен подаването на сигнал няма да има ефект .520.83%
Ще ми отнеме много време.28.33%
Считам, че докладването на случай на корупция може да има негативни последици за мене.14.17%
Друго1666.67%
Total: 24
9 В качеството си на какъв ползвате услугите на администрацията?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Физическо лице.1041.67%
Представител или служител на юридическо лице.1458.33%
Total: 24

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията