12
Февруари
2018

31 март 2018 г. e крайният срок за представяне на доклади за изпълнение на условията в разрешителните за заустване на отпадъчни води зa предходната 2017 г.

В срок до 31.03.2018 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект са задължени да представят в РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция Дунавски район - гр. Плевен доклади за предходната 2017 година относно изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води (включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство).

В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.

Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г.).

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder