05
Февруари
2018

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2017 г. е 10 март 2018 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) въвеждането на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) влиза в сила от 01.01.2019 г. Информация за НИСО е публикувана на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в меню „Национална система за мониторинг на околната среда“, подменю „Отпадъци“.

Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2017 г. се предоставят в ИАОС по установения до сега ред на хартиен носител, като паралелно е налице възможност за доброволно използване на информационната система.

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.

Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

life2016

WWD2019 GENERIC vs1 10Dec2018

 

22 март 2019 г. - Световен ден на водата 

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder