31
Януари
2014

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ – 2 ФЕВРУАРИ 2014 г.

 

           Всяка година 2 февруари се отбелязва като Световен ден на влажните зони. На тази дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони, станала известна като Рамсарска конвенция.
           2014 г. е обявена от ООН за Международна година на фамилното земеделие. В тази връзка темата на кампанията за отбелязване на 2 февруари – Световния ден на влажните зони е „Влажни зони и земеделие: Партньори за растеж”.
           Съгласно Рамсарската конвенция влажни зони са "блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра". Влажните зони са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята.
              В България Рамсарската конвенция влиза в сила на 24. 01. 1976 г. Към момента у нас местата, обявени за Рамсарски са 11 с обща площ 35 273 хектара. На територията на РИОСВ – Монтана е разположен остров Ибиша  - Рамсарски обект с площ 372 хектара. Международната значимост на остров Ибиша се определя от наличието на най-голямата у нас смесена чаплово-корморанова колония. Част от територията на острова е поставена под строга защита като поддържан резерват.

Categories: Актуално

22
Януари
2014

В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ

          На 20.01.2014 г. в конферентната зала на хотел „Огоста” в гр. Монтана се проведе семинар на тема „Прилагане на изискванията на законодателството по управление на биоотпадъците в България”. Организатори са дирекция „Управление на отпадъците” от Министерство на околната среда и водите в рамките на проект „Разработване на нормативна уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста”.        
          Присъстваха представители на общини от области Монтана, Видин и Враца, Областни дирекции по безопасност на храните в горепосочените области, земеделски производители. Докладвани бяха целите на разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците, целите за ограничаване на количествата биоразградими отпадъци и тяхното рециклиране.  
 

Categories: Актуално

22
Януари
2014

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2013 г. е 10 март 2014 г.

         Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2013 г. е 10 март 2014 г.
         Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят само в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Същите се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата, отговорни за изготвянето им.
          Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.
          На 05.02.2013 г. влезе в сила Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.10/2013 г.). Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Categories: Актуално

21
Януари
2014

МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

              МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.
             Крайният срок за подаване на документите е 21 февруари 2014 г.
             За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане преди обявената крайна дата за приемане на проектни предложения – 21.02.2014 г.
              Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.
              Повече информация на: http://pudoos.bg/
Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.“ за общини и кметове от цялата страна
Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.“ за училища, детски градини, обединени детски комплекси от цялата страна
 

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията