30
Април
2014

Край на използването на озоноразрушаващите ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) от 01 януари 2015 г.

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:


В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015 г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.


Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC


Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.)

Categories: Актуално

28
Април
2014

На територията на РИОСВ – Монтана бяха събрани 325,08 тона битови отпадъци и 141,6 тона строителни отпадъци

             В резултат на кампанията „Да изчистим България за един ден” от област Монтана и област Видин бяха събрани 325,08 тона битови отпадъци и 141,6 тона строителни отпадъци. В инициативата се включи и зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов, служители на РИОСВ – Монтана и Областна администрация – Монтана, като почистваха района около язовир „Огоста”.
             Събраните и депонирани отпадъци от област Монтана са 264,2 тона битови отпадъци и 132,6 тона строителни отпадъци. В почистването от област Монтана са се включили 5 179 доброволци. От област Видин са събрани и депонирани 60,88 тона битови отпадъци и 9 тона строителни отпадъци.
 

Categories: Актуално

26
Април
2014

Заместник -министър Атанас Костадинов с екипа на РИОСВ - Монтана взе участие в „Да изчистим България за един ден”

    Зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов, заедно с екипа  на РИОСВ – Монтана почистваха района около язовирната стена на яз.”Огоста” и пътя към местността ”Расника”. Бяха събрани 40 чувала с пластмасови бутилки, найлонови торбички и чували.

     На 26 и 27 април общините са  освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Осигурен е свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства, извозващи отпадъците.

24
Април
2014

Заместник-министър Атанас Костадинов заедно със служителите на РИОСВ-Монтана ще се включи в почистването в района на яз.”Огоста” на 26 април


       Министерството на околната среда и водите за трета поредна година е основен партньор в кампанията «Да изчистим България за един ден». Заместник-министър Атанас Костадинов заедно със служителите на РИОСВ – Монтана ще се включи в почистването на района на язовирната стена на яз.”Огоста” и около пътя към местността ”Расника” на  26 април от 10 часа.
        В деня на почистването  на Зеления телефон на РИОСВ - Монтана 096/300 961  ще има дежурни експерти по управление на отпадъците за въпроси на гражданите, свързани с организацията по предаване на отпадъците.
       На 26 и 27 април 2014 г. общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Ще бъде осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията