23
Септември
2014

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 13, т. 1 и във връзка с чл. 12 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (Обн. ДВ.бр.13/2000г., изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 20 юли 2012 г.)

РИОСВ - МОНТАНА УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на

ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТ "ЧУПРЕНЕ", РЕЗЕРВАТ "ГОРНАТА КОРИЯ" И ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ "ИБИША".

Виж целият текст на съобщението ...

17
Септември
2014

Експертите от РИОСВ – Монтана предадоха конфискуваните папагали на Зоопарк – София

          На 14.09.2014 г. служители на ГКПП „Дунав мост 2” към Митница Видин при проверка на лек автомобил с българска регистрация са установили, че шофьора на лекия автомобил превозва в клетка 30 броя живи екземпляри от вида Африкански сив папагал жако (Psittacus erithacus). При проверката шофьора на МПС е представил сертификат за износ, неотговарящ на изискванията на Регламент 338/97 (ЕО).
          Птиците са конфискувани от митническите служители и предадени на служител на РИОСВ – Монтана на 15.09.2014 г. с приемо-предавателен протокол.
         На основание чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и с Протокол за разпореждане на директора на РИОСВ – Монтана цитираните по-горе папагали са настанени в Зоопарк – София, като за настаняването е изготвен приемо-предавателен протокол между РИОСВ – Монтана и Зоопарк – София от 16.09.2014 г.
           Видът Африкански сив папагал жако (Psittacus erithacus) е включен в Приложение № Б на Регламент 338/97 (ЕО) относно защитата на видове от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.
 

Categories: Актуално

02
Септември
2014

Ще се проведе познавателна екскурзия в района на с. Долно Озирово

Във връзка с Международния ден на лешоядите Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици и Природен парк Врачански Балкан организират познавателна екскурзия в района на с. Долно Озирово.

Желаещите да участват моля да заповядат в 9.00 часа на 07.09.2014 г. в центъра на с. Долно Озирово

Categories: Актуално

12
Август
2014

В сила е нова наредба за класификация на отпадъците

Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник, бр. 66/08.08.2014 г. е обнародвана Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

Съгласно § 3 от Предходните и заключителни разпоредби Наредбата отменя Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2012 г.).

НОВО! При извършване на нова класификация на отпадъците е необходимо да се попълва новия образец на работен лист по Приложение № 5.

НОВО! Наредба № 2 регламентира и реда за уведомление при преустановено образуване на отпадъци. Уведомяването се извършва по реда на чл. 21 от Наредбата.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията