10
Ноември
2014

РИОСВ - Монтана информира за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000587 „Варкан”.

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000587 „Варкан”.
Защитената зона е разположена в землището на с. Дружба, община Видин, област Видин.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top& cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Монтана (3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3).
В едномесечен срок от 10.11.2014 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Categories: Актуално

06
Ноември
2014

Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил „Сподели града, сподели света!“ приема кандидатури до 5 декември

“Do the right mix – придвижвай се разумно!” и Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“дават старт на конкурс за видео и снимка на тема споделено ползване на личния автомобил в градска среда.

Конкурсът, който ще е активен от ноември 2014 до февруари 2015 година, е отворен за любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или просто активни хора на възраст между 18 и 50 години, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска средав двете конкурсни категории- снимка или кратко видео.

Условия за участие в конкурса:

Categories: Актуално

31
Октомври
2014

Актуални въпроси свързани с прилагането на закона за управление на отпадъците и наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Линк към въпроси и отговори относно управлението на строителните отпадъци:

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Vaprosi_stroitelni_otpadaci.pdf

Линк към Ръководство за управление на строителните отпадъци на територията на Република България:

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/SO_RUKOVODSTVO_FINAL.pdf

Categories: Актуално

02
Октомври
2014

Експерти на РИОСВ - Монтана установиха, че няма замърсяване на въздуха и водата в района на с. Горни Лом

 

         Регионална лаборатория – Монтана извърши измервания на 2,5 км от мястото на инцидента

           В рамките на три часа експерти от Регионална лаборатория - Монтана извършваха измерване с газанализатор за определяне на многокомпонетни смеси в атмосферния въздух при аварийни ситуации. Измерванията са направени на около 2,5 км под мястото на инцидента завод „Миджур” и на около 2 км над с. Горни Лом. Резултатите не показват превишаване на алармения праг по показатели серен диоксид и азотен диоксид.

        Извършено бе и пробонабиране на проба от повърхностни води на р. Бърза, преминаваща покрай завода и през селото. Извършените експресни анализи установиха стойности по показатели рН, температура, електропроводимост и разтворен кислород, които са характерни за реката.

        „Няма опасност за населението и наличие на превишения на нормите на атмосферния въздух и водата в района на село Горни Лом“, коментира ситуацията директорът на РИОСВ - Монтана Любомир Иванов.

         В момента се извършва анализ по показатели ХПК (химична потребност от кислород), общ азот, амониев азот и азот нитритен. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок.

        МОСВ е в непрекъснат контакт с компетентните органи и ще продължи да информира при наличие на актуална информация.
 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията