15
Януари
2015

39-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици ще се проведе в периода 17 – 18 януари 2015 г. на територията на област Монтана и област Видин

           Експерти от РИОСВ – Монтана ще вземат участие в 39-тото среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на области Монтана и Видин в периода 17 – 18 януари 2015 г. 
          На територията на РИОСВ – Монтана ще се извърши преброяване по поречието на река Дунав от устието на река Тимок до с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм и яз.”Огоста”.
         Преброяването в България се осъществява със съвместното участие на експерти от Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околната среда и водите, експерти от дирекция НП "Централен Балкан". В преброяването ще се включат и Природни паркове към Министерството на земеделието и храните, специалисти-орнитолози от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) и Националния природонаучен музей при БАН, специалисти и доброволци от Българско дружество за защита на птиците, Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани", други неправителствени организации и доброволци.
            Среднозимното преброяване се извършва по методика за мониторинг и е част от  Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Организирано е от Изпълнителната агенция по околна среда и координирано от Wetlands International и е едно от най-масовите природозащитни събития. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.
 

Categories: Актуално

13
Януари
2015

РИОСВ – Монтана уведомява всички отговорници на билкозаготвителни пунктове на територията на област Видин и Монтана

 

              РИОСВ – Монтана уведомява всички отговорници на билкозаготвителни пунктове /БЗП/ на територията на област Видин и Монтана, че съгласно чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения /ЗЛР/ до 20 януари 2015 г. трябва да представят в инспекцията обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2014 г. билки от лечебни растения и техния произход по позволително, както и за складови наличности.    
              Експертите от РИОСВ – Монтана ще извършат проверки на пунктовете след  20 януари 2015 г. На билкозаготвителите, които не са подали  справка за 2014 г. или тя съдържа неверни данни им се налага глоба. В Закона за лечебните растения се предвиждат глоби от 100 до 1000 лева или имуществена санкция от 300 до 2500 лева.      
       Съгласно Заповед № РД – 88/16.02.2001 г. на Министъра на околната среда и водите, крайният срок за подаване на заявления за участие в разпределението на квотите за 2015 г. за билки под специален режим на опазване и ползване е 31.12.2014 г. 
До 30 декември 2014 г. в РИОСВ – Монтана е получено едно заявление от билкозаготвител за участие в предстоящото разпределение на квотите за количествата билки, получавани от естествените находища на лечебни растения под специален режим на опазване за 2015 г. Желанието на билкозаготвителя е да изкупи през 2015 г. билки под специален режим на опазване и ползване – цвят червен божур, цвят иглика и стрък ранилист по 500 кг от всеки вид на територията на области Монтана и Видин.

Categories: Актуално

12
Януари
2015

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2014 г. е 10 март 2015 г.

         Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2014 г. е 10 март  2015 г. 
         Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
         Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.
Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.
           През 2014 г. влезе в сила Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).
Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:


http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

23
Декември
2014

РИОСВ - Монтана информира за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000525 „Тимок”

 

        Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000525 „Тимок”.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Балей, гр. Брегово, с. Връв, с. Куделин, община Брегово, област Видин и с. Ново село, община Ново село, област Видин.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Монтана (гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3).
В едномесечен срок от 23.12.2014 година заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията