13
Януари
2015

РИОСВ – Монтана уведомява всички отговорници на билкозаготвителни пунктове на територията на област Видин и Монтана

 

              РИОСВ – Монтана уведомява всички отговорници на билкозаготвителни пунктове /БЗП/ на територията на област Видин и Монтана, че съгласно чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения /ЗЛР/ до 20 януари 2015 г. трябва да представят в инспекцията обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2014 г. билки от лечебни растения и техния произход по позволително, както и за складови наличности.    
              Експертите от РИОСВ – Монтана ще извършат проверки на пунктовете след  20 януари 2015 г. На билкозаготвителите, които не са подали  справка за 2014 г. или тя съдържа неверни данни им се налага глоба. В Закона за лечебните растения се предвиждат глоби от 100 до 1000 лева или имуществена санкция от 300 до 2500 лева.      
       Съгласно Заповед № РД – 88/16.02.2001 г. на Министъра на околната среда и водите, крайният срок за подаване на заявления за участие в разпределението на квотите за 2015 г. за билки под специален режим на опазване и ползване е 31.12.2014 г. 
До 30 декември 2014 г. в РИОСВ – Монтана е получено едно заявление от билкозаготвител за участие в предстоящото разпределение на квотите за количествата билки, получавани от естествените находища на лечебни растения под специален режим на опазване за 2015 г. Желанието на билкозаготвителя е да изкупи през 2015 г. билки под специален режим на опазване и ползване – цвят червен божур, цвят иглика и стрък ранилист по 500 кг от всеки вид на територията на области Монтана и Видин.

Categories: Актуално

12
Януари
2015

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2014 г. е 10 март 2015 г.

         Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2014 г. е 10 март  2015 г. 
         Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
         Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.
Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.
           През 2014 г. влезе в сила Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).
Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:


http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

23
Декември
2014

РИОСВ - Монтана информира за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000525 „Тимок”

 

        Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000525 „Тимок”.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Балей, гр. Брегово, с. Връв, с. Куделин, община Брегово, област Видин и с. Ново село, община Ново село, област Видин.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Монтана (гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3).
В едномесечен срок от 23.12.2014 година заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Categories: Актуално

13
Декември
2014

Проведено обществено обсъждане на План за управление на защитена зона „Берковица”

    На 12.12.2014 г. се проведе обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG 0002090 „Берковица”, изготвен по проект “Разработване на план за управление на защитена зона „Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО”, осъществен с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”, от приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. 
        Срещите се проведаха за община Берковица – на 12.12.2014 г. от 10,00 ч. в конферентната зала на хотел „Кръстева къща”, гр. Берковица и за община Вършец – на 12.12.2014 г. от 14,00 ч. в конферентната зала на хотел „Съни Гардън”, гр. Вършец.
         На общественото обсъждане в гр. Берковица присъстваха представители на Община Берковица, РДГ – Берковица,  УОГС „Петрохан”, с. Бързия, кметските наместници на селата Мездрея, Бокиловци, Ягодово, Слатина, Гаганица и кмет на с.Бързия. на общественото обсъждане в община Вършец присъстваха представители на община Вършец.
         Присъстващите на обществените обсъждания бяха запознати с общата цел на проекта – Опазване и устойчиво управление на видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ „Берковица”, конкретните цели, основните дейности по проекта, целевите видове местообитания и целеви групи, очаквани резултати. Предмет на проекта е опазване на местообитанията и популациите на следните видове – ливаден дърдавец, сив кълвач, полска бъбрица и червеногърба сврачка.
            По време на обсъждането бяха направени предложения и допълнения, които ще бъдат взети под внимание и отразени в плана.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията