02
Октомври
2014

Експерти на РИОСВ - Монтана установиха, че няма замърсяване на въздуха и водата в района на с. Горни Лом

 

         Регионална лаборатория – Монтана извърши измервания на 2,5 км от мястото на инцидента

           В рамките на три часа експерти от Регионална лаборатория - Монтана извършваха измерване с газанализатор за определяне на многокомпонетни смеси в атмосферния въздух при аварийни ситуации. Измерванията са направени на около 2,5 км под мястото на инцидента завод „Миджур” и на около 2 км над с. Горни Лом. Резултатите не показват превишаване на алармения праг по показатели серен диоксид и азотен диоксид.

        Извършено бе и пробонабиране на проба от повърхностни води на р. Бърза, преминаваща покрай завода и през селото. Извършените експресни анализи установиха стойности по показатели рН, температура, електропроводимост и разтворен кислород, които са характерни за реката.

        „Няма опасност за населението и наличие на превишения на нормите на атмосферния въздух и водата в района на село Горни Лом“, коментира ситуацията директорът на РИОСВ - Монтана Любомир Иванов.

         В момента се извършва анализ по показатели ХПК (химична потребност от кислород), общ азот, амониев азот и азот нитритен. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок.

        МОСВ е в непрекъснат контакт с компетентните органи и ще продължи да информира при наличие на актуална информация.
 

Categories: Актуално

25
Септември
2014

РИОСВ - Монтана с номинация за наградата „Златен ключ”

       За дванадесети път Програма Достъп до Информация ще връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информацията на 28 септември - Международният ден на правото да знам. РИОСВ - Монтана е номинирана за наградата "Златен ключ" в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани". Институцията ще се състезава с Министерство на вътрешните работи при служебното правителство, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив и общините Алфатар, Банско, Добрич, Криводол, Хайредин и Разград.
 

Categories: Актуално

23
Септември
2014

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 13, т. 1 и във връзка с чл. 12 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (Обн. ДВ.бр.13/2000г., изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 20 юли 2012 г.)

РИОСВ - МОНТАНА УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на

ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТ "ЧУПРЕНЕ", РЕЗЕРВАТ "ГОРНАТА КОРИЯ" И ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ "ИБИША".

Виж целият текст на съобщението ...

17
Септември
2014

Експертите от РИОСВ – Монтана предадоха конфискуваните папагали на Зоопарк – София

          На 14.09.2014 г. служители на ГКПП „Дунав мост 2” към Митница Видин при проверка на лек автомобил с българска регистрация са установили, че шофьора на лекия автомобил превозва в клетка 30 броя живи екземпляри от вида Африкански сив папагал жако (Psittacus erithacus). При проверката шофьора на МПС е представил сертификат за износ, неотговарящ на изискванията на Регламент 338/97 (ЕО).
          Птиците са конфискувани от митническите служители и предадени на служител на РИОСВ – Монтана на 15.09.2014 г. с приемо-предавателен протокол.
         На основание чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и с Протокол за разпореждане на директора на РИОСВ – Монтана цитираните по-горе папагали са настанени в Зоопарк – София, като за настаняването е изготвен приемо-предавателен протокол между РИОСВ – Монтана и Зоопарк – София от 16.09.2014 г.
           Видът Африкански сив папагал жако (Psittacus erithacus) е включен в Приложение № Б на Регламент 338/97 (ЕО) относно защитата на видове от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.
 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията