17
Септември
2014

Експертите от РИОСВ – Монтана предадоха конфискуваните папагали на Зоопарк – София

          На 14.09.2014 г. служители на ГКПП „Дунав мост 2” към Митница Видин при проверка на лек автомобил с българска регистрация са установили, че шофьора на лекия автомобил превозва в клетка 30 броя живи екземпляри от вида Африкански сив папагал жако (Psittacus erithacus). При проверката шофьора на МПС е представил сертификат за износ, неотговарящ на изискванията на Регламент 338/97 (ЕО).
          Птиците са конфискувани от митническите служители и предадени на служител на РИОСВ – Монтана на 15.09.2014 г. с приемо-предавателен протокол.
         На основание чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и с Протокол за разпореждане на директора на РИОСВ – Монтана цитираните по-горе папагали са настанени в Зоопарк – София, като за настаняването е изготвен приемо-предавателен протокол между РИОСВ – Монтана и Зоопарк – София от 16.09.2014 г.
           Видът Африкански сив папагал жако (Psittacus erithacus) е включен в Приложение № Б на Регламент 338/97 (ЕО) относно защитата на видове от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.
 

Categories: Актуално

02
Септември
2014

Ще се проведе познавателна екскурзия в района на с. Долно Озирово

Във връзка с Международния ден на лешоядите Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици и Природен парк Врачански Балкан организират познавателна екскурзия в района на с. Долно Озирово.

Желаещите да участват моля да заповядат в 9.00 часа на 07.09.2014 г. в центъра на с. Долно Озирово

Categories: Актуално

12
Август
2014

В сила е нова наредба за класификация на отпадъците

Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник, бр. 66/08.08.2014 г. е обнародвана Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

Съгласно § 3 от Предходните и заключителни разпоредби Наредбата отменя Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2012 г.).

НОВО! При извършване на нова класификация на отпадъците е необходимо да се попълва новия образец на работен лист по Приложение № 5.

НОВО! Наредба № 2 регламентира и реда за уведомление при преустановено образуване на отпадъци. Уведомяването се извършва по реда на чл. 21 от Наредбата.

Categories: Актуално

16
Юни
2014

РИОСВ – Монтана извършва контрол върху брането на липов цвят на територията на области Монтана и Видин

             РИОСВ – Монтана извършва контрол върху брането  и изкупуването на липовия цвят на територията на области Монтана и Видин. С цел опазване на липовите дървета от недобросъвестно унищожаване и увреждане и в съответствие с регламентите на Закона за лечебните растения и Наредба № 2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения РИОСВ – Монтана ще прилага строги мерки в случай на констатиране на законови нарушения. Събирането на билки от лечебни растения се подчинява на определени изисквания и лицата, които извършват билкоизкупуването задължително трябва да са регистрирали книги за изкупени, реализирани и налични количества билки в съответните екоинспекции.
            Задължения на кметовете на общините, както и на Държавните горски стопанства е преди издаването на позволителни за събиране на билки от лечебни растения за стопанска цел да изискват представяне на копия от документа за регистрация на пунктовете.
            На територията на РИОСВ – Монтана са регистрирани 124 билкозаготвителни пунктa, 79  в област Монтана и 45 в област Видин.
             Съгласно Закона за лечебните растения (чл. 72, ал. 1) за ползване на лечебни растения за стопанска дейност без позволително физическите лица се наказват с глоба от 20 до 1000 лева, а юридическите с имуществена санкция от 300 до 5000 лева.
 

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder