08
Април
2013

Експерти от РИОСВ – Монтана извършиха незабавна проверка по сигнал за мъртва риба в река Лом

 Не е установено наличие на мъртва риба, взети са водни проби

        Експерти от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория (РЛ)  - Монтана към ИАОС,  извършиха на 08.04.3013 г. незабавна проверка по постъпил сигнал за умряла риба в река Лом, в района на Промишлената зона, до устието на р. Дунав и за  неестествен цвят на реката. На проверката е поканен и подателят на сигнала,  но същият изтъква причини да не присъства и информира, че в 14.00 часа на 07.04.2013 г. е наблюдавал наличие на умряла риба в района на промишлената зона на гр. Лом.
        При огледа на участък от река Лом в района на заустваните отпадъчни води, формирани от дейността на Обособено производство гр. Лом към „Аркус” АД, гр. Лясковец, не е установено наличие на мъртва риба. Взети са три броя водни проби – от отпадъчните води в мястото на заустване и от повърхностни води преди и след заустването. На място са извършени експресни анализи по показатели: рН,  разтворен кислород, електропроводимост и температура. Предстои извършване в лабораторни условия на физико-химични анализи на взетите водни проби от РЛ- Монтана. Резултатите от експресните анализи не предполагат наличие на предпоставки за замърсяване водите на река Лом.

 

   

Categories: Актуално

28
Март
2013

Работна среща в ОД на МВР Монтана на тема прилагане на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове

     На 28.03.2013 г. се проведе работна среща в ОД на МВР гр. Монтана с експерти от направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в РИОСВ – Монтана, инициирана от органите на икономическа полиция на тема методики за извършване на проверки на площадки за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали и центрове за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.
     Дискутира се контролната дейност по реда на Закона, разрешителен и регистрационен режим за операторите на площадки за ОЧЦМ и ИУМПС и възникнали проблеми по време на контролната дейност от страна на компетентните органи. Беше представен контролен лист за извършване на проверки, утвърден със заповед на Министъра на околната среда и водите.

27
Март
2013

РИОСВ – Монтана напомня 31 март 2013 г. е срокът за предоставяне на годишните отчети за отпадъците за 2012 г.

       Съгласно Закона за управление на отпадъците от 2013 г. годишните отчети за отпадъци се предоставят само в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), а не както до сега в Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) и в общината, на чиято територия се намират площадките, на които се извършва дейността.
        Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012  г. е 31 март на 2013 г.
        Отпада изискването лицата, които извършват събиране на отработени масла (ОМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) да предоставят в ИАОС тримесечни справки за събрани ОМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, както и за предварително третиране на отпадъци от опаковки.
          РИОСВ – Монтана  напомня да се запазват входящите номера дадени от ИАОС, тъй като те ще са необходими при извършването на контрол от страна на експертите.

Categories: Актуално

26
Март
2013

Kонкурс за деца и юноши на тема „Обичам природата и аз участвам”

     За трета поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”.
Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. и в него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години. Конкурсът е в следните категории:
• Рисунка
• Разказ
• Предмет, изработен от рециклирани материали
Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата.
Всяко произведение трябва да съдържа информация за имената на участника,  адрес и телефон за обратна връзка. Всички творби трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в срок до 31 май 2013 година, до регионалните структури на министерството – регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове. По-долу може да видите техните адреси. Всяка инспекция ще номинира по десет произведения за общонационално оценяване от комисия в състав от петима членове.
Награди:
• Спечелилите първо място във всяка от трите категории  ще получат айпад;
• Спечелилите второ място във всяка от категориите  – айфон;
• Спечелилите трето място във всяка от категориите – дигитална камера.
Природата – това сме ние и отношението и грижата към нея е отношение към самите нас. Всеки е значим и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда и това е отговорност на цялото ни общество.
Адреса на който можете да изпращате произведенията е:
гр. Монтана 3400
ул.”Юлиус Ирасек” № 4, пк 55
РИОСВ - Монтана
 

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията