19
Януари
2018

2 февруари 2018 г. – Световен ден на влажните зони -

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението на влажните зони.

Всяка година за 2 февруари се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони.

Темата за 2018 г. е „Влажните зони за устойчиво градско развитие“

Основните послания на Световният ден тази година са:

Градските влажни зони са ценна, а не изгубена земя;

Чрез запазване и възстановяване градовете могат да управляват и и опазват градските влажни зони;

Да превърнем думите в действие: градските влажни зони правят градовете добри за живеене.

Градските влажни зони са площи, които са наводнени сезонно или постоянно. Градските влажни зони се намират в градовете или в техните околности. Те могат да бъдат реки, разливни долини, езера, блата, както и крайбрежни солени езера, мангрови гори и коралови рифове.

Половината от населението днес (около 4 млрд. души) живеят в градовете. До 2050 година този процент ще достигне до 66%. Градовете допринасят за около 80% от световното икономическо производство. Заедно с тяхното разрастване търсенето на земя също се увеличава, а тенденцията е хората да навлизат с дейността си във влажните зони, да ги разрушават, за да строят на тяхно място.

Местните власти и лицата, отговорни за вземането на решения, са изправени пред практическа дилема: как да се отговори на нарастващото търсене на земя в градовете, като същевременно се запази природната среда. Градските влажни зони играят жизненоважна роля за сигурността, гъвкавостта и устойчивостта на градовете.

На 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар, е приета международната Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция. Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Обявяването за Рамсарско място не налага специални ограничения при ползването на влажните зони, а напротив, подкрепя риболова и ползване на ресурсите на зоната, в разумни граници, осигуряващо дългосрочното им ползване в бъдеще. Всички влажни зони са включени приоритетно в Националната екологична мрежа.

В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ почти 50 000 хектара. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”. Към момента Рамсарските места (влажни зони с международно значение) са 2 293, с обща площ 225 418 823 ha.

Постер за Световният ден на влажните зони 2018 г.

Форма за оцветяване от деца във връзка с отбелязването на Световният ден на влажните зони

Листовка на български език, посветени на кампанията през 2018 г. - 1

Листовка на български език, посветени на кампанията през 2018 г. - 2

 

Categories: Актуално

15
Януари
2018

РИОСВ – Монтана участва в 42-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

В периода 11-14 януари 2018 г. в цяла Европа се проведе 42-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational.

Среднозимно преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици се извършва в Европа от 1967 г., а в Р България от 1990 г.

На територията на РИОСВ – Монтана преброяването беше в периода 12-13 януари 2018 г. от екип от експерти от екоинспекцията и представител на Природонаучния музей към БАН. Обходен бе язовир „Огоста”, както и язовирите „Смирненски“ и „Дреновец“ и течението на река Дунав – от с. Връв, община Брегово, област Видин до с. Долно Линево, община Лом, област Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир „Огоста” се извърши в 9 точки: устието на река Бързия (при с. Боровци), устието на река Златица (при с. Калиманица), устието на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

Регистрирани са 2457 птици от 17 вида, като видовото разнообразие на птиците е по-голямо, но по численост птиците са по-малко в сравнение с 41-то Среднозимно преброяване, когато са наблюдавани 16 вида с обща численост 3762 (за сравнение по време на 40-ото СЗП са наблюдавани 2445 птици от 15 вида).

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав. Регистрирани са общо 959 птици от 10 вида, което по-численост и видово разнообразие на птиците е значително по-малко в сравнение с 2017 г., когато по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 2556 птици от 19 вида (през 2016 г. са наблюдавани общо 5932 птици от 16 вида). Като причина за по-малкия брой птици като видове и численост може да се отчете нетипично топлото време за януари месец, което предполага зимуване на птиците в незамръзналите вътрешни водоеми.

По време на 42-то СЗП са наблюдавани и някои видове птици, които не са водолюбиви, но също са защитени като: обикновен мишелов (Buteo buteo), малък ястреб (Accipiter nisus), морски орел (Haliaeetus albicilla) при с. Арчар, общ. Димово, вечерна ветрушка (Falco vesperinus), хвойнов дрозд (Turdus palustris), черен кълвач (Dryocopus martins), щиглец (Corduelis corduelis), полско врабче (Passer montanus) и др.

Обобщените данни показват, че по време на 42-то ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 3416 птици от 20 вида, като за сравнение през 2017 г. по време на 41-то СЗП са наблюдавани общо 6318 птици от 22 вида.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното Среднозимно преброяване е, че видовия състав се запазва относително постоянен, за сметка на числеността на видовете птици, което може да се отчете с нетипично топлото време за средата на месец януари.

Categories: Актуално

11
Януари
2018

20 януари 2018 г. e крайният срок за подаване на обобщени информации за изкупените, реализираните и налични количества от лечебни растения за 2017 г.

            Уведомяваме организаторите и отговорниците на билкозаготвителните пунктове и складове за билки, регистрирани в РИОСВ – Монтана за територията на области Монтана и Видин, че крайният срок за подаване на обобщени информации за изкупените, реализираните и налични количества от лечебни растения за 2017 г. е 20 януари 2018 г.

Информацията следва да представите в РИОСВ – Монтана на основание чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения (ДВ, бр. 29/2000 г, изм... и доп... ДВ, бр. 98/2014 г.), като същата може да изпратите на хартиен носител или по електронен път.

Categories: Актуално

10
Януари
2018

Обучение за потенциални кандидати - Покана 2018 на Програма LIFE

Обучение за потенциални кандидати - Покана 2018 на Програма LIFE

Във връзка с новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма LIFE, Ви каним на организираното от МОСВ обучение със потенциалните бенефициенти по Програмата – физически, юридически лица и НПО.

Обучението ще се проведе в заседателната зала на РИОСВ – Монтана на 24.01.2018 г. от 10.00 ч. до 15.30 ч. по програма

Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие на адрес и телефон:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и на телефон 096 300963

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията