19
Септември
2017

За седма поредна година се проведе кампанията „Да изчистим България заедно“

Министерството на околната среда и водите се включи като партньор в кампанията, организирана от БТВ Медиа Груп. С активна подкрепа се включиха и общините от област Монтана и област Видин в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана. Кампанията обедини гражданите, институциите, бизнеса и неправителствените организации.

На територията на обл. Монтана са събрани 73 тона отпадъци и на територията на обл. Видин 4,14 тона. В кампанията се включиха 4 878 доброволци и събраните отпадъци са извозени на регионалните депа.

Categories: Актуално

19
Септември
2017

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕЕС

Със Заповед № РД-274/04.09.2017 г. на директора на РИОСВ – Монтана на 21.09.2017 г. е насрочено заседание на експертен екологичен съвет (РЕЕС) за разглеждане на Доклад за екологична оценка (ЕО) с приложен към него Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на Общ устройствен план (ОУП) на Туристическа и ски зона (ТСЗ) „Миджур”, община Чупрене.

Categories: Актуално

09
Август
2017

Черен щъркел спасиха експерти от РИОСВ – Монтана

На „зеления“ телефон на РИОСВ – Монтана е постъпил сигнал от тел. 112 за намерен от рибари щъркел в безпомощно състояние на полуостров „Расника“ в землището на Монтана.

Експерти от РИОСВ – Монтана са извършили незабавна проверка по сигнала. Установено е, че става дума за млад екземпляр от вида черен щъркел със счупено крило. Преценено е птицата да бъде транспортирана до Спасителния център в Стара Загора за лечение и отглеждане.

Черният щъркел (Ciconia nigra) е защитен вид и е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

03
Август
2017

Публикувани са изменения и допълнения в НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Държавен вестник, бр. 61 от 28.07.2017 г.)

Обръщаме внимание на всички собственици или ползватели на обекти, задължени да извършват собствени периодични или непрекъснати измервания (СПИ, СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, че в Държавен вестник, бр. 61 от 28.07.2017 г., е публикувана изменена и допълнена Наредба 6 от 26.03.1999 г. Основните акценти на измененията и допълненията, влизащи в сила от 28.07.2017 г., са:

Ø Актуализирани и прецизирани са терминологията и разпоредбите по отношение реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества;

Ø Въведени са нови изисквания към размерите на точките за вземане на проби/ извадки при СПИ и СНИ (само за нови неподвижни източници, въведени в експлоатация след 01.01.2018 г.);

Ø Задължават се собственикът или ползвателят на обекта да осигуряват вземането на проби/извадки при СПИ в присъствието на представител на съответната РИОСВ при източници на емисии на обекта, отговарящи на определени с наредбата условия;

Ø Въведени са нови допълнителни изисквания към съдържанието на докладите за получените резултати от собствените измервания, както и нови срокове за представянето им в РИОСВ и оценяването им за съответствие с изискванията на наредбата от директора на съответната РИОСВ.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията