02
Юли
2018

Експерти от РИОСВ – Монтана и ученици посетиха остров „Ибиша“

 

Днес директорът на РИОСВ – Монтана и експерти, заедно с ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“ в с. Ковачица, общ. Лом посетиха охраняемата зона на остров „Ибиша“.

Учениците бяха запознати със статута на Поддържан резерват „Ибиша“. Той е разположен от 716 до 719 км по течението на река Дунав в Област Монтана, Община Вълчедръм. Площта му е 0,9 km2.

Островът се намира северно от Цибърската низина. Има удължена форма с дължина 3 км и максимална ширина от 0,55 км. Най-голямата му надморска височина е 41 м се намира в югоизточната му част и се издига на 3-4 м над нивото на реката. Изграден е от речни наноси, основно пясък и тиня и е обрасъл с топола.

На острова са разположени две защитени зони — „Остров Ибиша“ по Директивата за опазване на дивите птици и защитена зона „Цибър“ по Директивата за опазване на природните местообитания, защитена местност „Остров Цибър“ на северозапад и поддържан резерват „Ибиша“ на югоизток.

В него гнездят редки птици, като бяла лопатарка , нощна чапла, малка бяла чапла, гривеста чапла, лопатарка, зелен кълвач, зеленоглава патица и др. Тук за първи път е установено гнезденето на стридояда по поречието на р. Дунав (през 1989 г.), както и гнездене на световно застрашения малък корморан и бялата лопатарка.

При наблюдението с бинокъл и зрителна тръба се идентифицираха специфичните особености на горепосочените защитени и редки видове птици.

Categories: Актуално

29
Юни
2018

29 юни – Ден на река Дунав

„Бъди активен за по-здрав Дунав“ е мотото на кампанията по повод 29 юни през тази година. На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Денят на Дунав се провежда от 2004 година и цели да привлече вниманието към значението и опазването на Дунав и притоците й.

В България за Деня на Дунав се организират научни форуми, фестивали, екологични акции, художествени и кулинарни прояви, спортни състезания, пленери, дискусии, изложби и други.

Парад на лодките ще завладее Видин. В Лом традиционно ще почистят Крайдунавския парк, но през тази година се предвижда и речно кръщене. Козлодуй отново е в магията на рибния фестивал, ще има конкурс за природни материали и пътуване с „Радецки“. В Оряхово „ще пътуват без куфар“ по Дунав. Село Байкал посреща стотици приятели на Дунав за големия празник. В Никопол ще отбележат Деня на Дунав с изложби, пленери и екологични акции. За поредна година град Белене ще бъде подвластен на магията на фестивал на река Дунав с много детски забавления, риболовни и кулинарни състезания и много рок музика. Акция за почистването на брега планират в Свищов. Русе ще бъде най-пъстрата сцена за Деня на Дунав през тази година в България. Изложба, посветена на Дунав, пърформънс „Европа – това сме ние“, разходки с лодки са само част от събитията. В София е организирана конференция, по време на която ще бъдат представени научни изследвания в областта на устойчивото управление на водите в Дунавския басейн.

През тази година в рамките на кампанията за 29 юни се провеждат и първите инициативи в страната от международен проект на фондация „Океани без отпадъци” за почистване на река Дунав от пластмасовите отпадъци.

Басейнова дирекция „Дунавски район“, регионалните инспекции по околната среда и водите в Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Русе организират, участват и подпомагат провеждането на инициативи от кампанията за Деня на Дунав.

Организатор на кампанията на европейско ниво е Международната комисия за опазване на река Дунав.

Подробна информация за Деня на Дунав можете да намерите тук и на страницата на МКОРД на адрес http://www.danubeday.org/

Подробна информация за инициативите за Деня на Дунав в България можете да намерите тук.

15
Юни
2018

РИОСВ – Монтана участва във форум „Невидими ръце: Печелившо управление на отпадъците за всички“

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова участва във форум „Невидими ръце: Печелившо управление на отпадъците за всички“. Форумът е организиран от екологично сдружение „За Земята“ с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт – България“. Събитието се проведе на 14.06.2018 г. в Представителството на Европейската комисия в България – Дом на Европа. Във форума бе представен световния и конкретен опит от нашия регион в работата с неформалния сектор в управлението на отпадъците, включително примери от Македония, Сърбия и Румъния. Споделен бе опитът от приложените модели в столицата, както от страна на общината, така също от неправителствения сектор и дейността на доброволци. Постигнатите положителни резултати са приложими и към останалите по-малки общини на територията на страната.

Categories: Актуално

12
Юни
2018

Сигнал за мъртва риба в яз. „Мартиново“ провери РИОСВ – Монтана

Eксперти от РИОСВ - Монтана и Регионална лаборатория към ИАОС провериха сигнал за наличие на голямо количество мъртва риба в яз. „Мартиново”, с. Мартиново, общ. Чипровци. В присъствието на сигналоподателя е извършен оглед на района при опашката на язовира при вливане на р. Мартиновска Огоста. Забелязани са около 20 по-едри мъртви риби. Водите са били видимо бистри и е имало живи екземпляри. Не са констатирани мирис и оцветяване на водите на реката и язовира .

Взети са две водни проби от повърхностните води на яз.“ Мартиново“
и от река Мартиновска Огоста около 3 км над населеното място. Експресните резултати по показатели рН, електропроводимост и разтворен кислород са характерни за водите на язовира и реката, и съответстват на нормите, разписани в Наредба №Н-4/2012 г. Предстои анализ на пробите по показателите общ азот, нитрити, нитрати, амоняк, общ фосфор и БПК5. В района около яз. Мартиново няма действащи промишлени обекти, които да заустват отпадъчни води във водни обекти.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder