15
Юни
2018

РИОСВ – Монтана участва във форум „Невидими ръце: Печелившо управление на отпадъците за всички“

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова участва във форум „Невидими ръце: Печелившо управление на отпадъците за всички“. Форумът е организиран от екологично сдружение „За Земята“ с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт – България“. Събитието се проведе на 14.06.2018 г. в Представителството на Европейската комисия в България – Дом на Европа. Във форума бе представен световния и конкретен опит от нашия регион в работата с неформалния сектор в управлението на отпадъците, включително примери от Македония, Сърбия и Румъния. Споделен бе опитът от приложените модели в столицата, както от страна на общината, така също от неправителствения сектор и дейността на доброволци. Постигнатите положителни резултати са приложими и към останалите по-малки общини на територията на страната.

Categories: Актуално

12
Юни
2018

Сигнал за мъртва риба в яз. „Мартиново“ провери РИОСВ – Монтана

Eксперти от РИОСВ - Монтана и Регионална лаборатория към ИАОС провериха сигнал за наличие на голямо количество мъртва риба в яз. „Мартиново”, с. Мартиново, общ. Чипровци. В присъствието на сигналоподателя е извършен оглед на района при опашката на язовира при вливане на р. Мартиновска Огоста. Забелязани са около 20 по-едри мъртви риби. Водите са били видимо бистри и е имало живи екземпляри. Не са констатирани мирис и оцветяване на водите на реката и язовира .

Взети са две водни проби от повърхностните води на яз.“ Мартиново“
и от река Мартиновска Огоста около 3 км над населеното място. Експресните резултати по показатели рН, електропроводимост и разтворен кислород са характерни за водите на язовира и реката, и съответстват на нормите, разписани в Наредба №Н-4/2012 г. Предстои анализ на пробите по показателите общ азот, нитрити, нитрати, амоняк, общ фосфор и БПК5. В района около яз. Мартиново няма действащи промишлени обекти, които да заустват отпадъчни води във водни обекти.

Categories: Актуално

07
Юни
2018

РИОСВ – Монтана участва в работна среща на тема “Финансиране, експлоатация и мониторинг на индивидуални и други подходящи системи за пречистване на отпадъчни води“

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова участва в работна среща на тема „Финансиране, експлоатация и мониторинг на индивидуални и други подходящи системи /ИДПС/ за пречистване на отпадъчни води“, организирана от Световната банка.

Работната среща е естествено продължение на подготвения от Световната банка доклад през миналата година „Финансиране, експлоатация, поддръжка и монинторинг на индивидуалните и други подходящи системи /ИДПС/ и изпълнение на насоките за оптимизиране на разходите. Целта на срещата е подпомагане МРРБ за въвеждане в националната практика на ИДПС за пречистване на отпадъчни води в съответствие с правната рамка на ЕС и принципите на устойчивото развитие.

Събитието се проведе на 6 юни 2018 г. в гр. София в зала „Роял 3“ на хотел „Балкан“. Участваха представители на правителството и експерти от българската общност. На срещата бяха представени приложимия опит и предложения по отношение на планирането, проектирането, експлоатацията и поддръжката, мониторинг и контрол на ИДПС, както и възможните механизми за финансиране подмяна/реконострукция на съществуващи и нови системи.

На работната среща широко дискутирани са теми, свързани с природните системи за пречистване на отпадъчни води за малки населени места и индивидуалните системи за пречистване на отпадъчни води.

Categories: Актуално

05
Юни
2018

В РИОСВ – Монтана се проведе работна среща за управление на строителните отпадъци

В Информационния център на РИОСВ – Монтана днес се проведе работна среща, касаеща управлението на строителните отпадъци с представители на община Монтана и областна администрация Монтана.

Дискутирани са актуалните проблеми свързани с тяхното депониране и обезвреждане, отреждане на площадки и изграждане на съоръжения за оползотворяването им.

Задълженията на местните власти е контролът и управлението на дейностите със строителни отпадъци и при изпълнение на инфраструктурни проекти.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder