19
Септември
2017

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕЕС

Със Заповед № РД-274/04.09.2017 г. на директора на РИОСВ – Монтана на 21.09.2017 г. е насрочено заседание на експертен екологичен съвет (РЕЕС) за разглеждане на Доклад за екологична оценка (ЕО) с приложен към него Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на Общ устройствен план (ОУП) на Туристическа и ски зона (ТСЗ) „Миджур”, община Чупрене.

Categories: Актуално

09
Август
2017

Черен щъркел спасиха експерти от РИОСВ – Монтана

На „зеления“ телефон на РИОСВ – Монтана е постъпил сигнал от тел. 112 за намерен от рибари щъркел в безпомощно състояние на полуостров „Расника“ в землището на Монтана.

Експерти от РИОСВ – Монтана са извършили незабавна проверка по сигнала. Установено е, че става дума за млад екземпляр от вида черен щъркел със счупено крило. Преценено е птицата да бъде транспортирана до Спасителния център в Стара Загора за лечение и отглеждане.

Черният щъркел (Ciconia nigra) е защитен вид и е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

03
Август
2017

Публикувани са изменения и допълнения в НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Държавен вестник, бр. 61 от 28.07.2017 г.)

Обръщаме внимание на всички собственици или ползватели на обекти, задължени да извършват собствени периодични или непрекъснати измервания (СПИ, СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, че в Държавен вестник, бр. 61 от 28.07.2017 г., е публикувана изменена и допълнена Наредба 6 от 26.03.1999 г. Основните акценти на измененията и допълненията, влизащи в сила от 28.07.2017 г., са:

Ø Актуализирани и прецизирани са терминологията и разпоредбите по отношение реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества;

Ø Въведени са нови изисквания към размерите на точките за вземане на проби/ извадки при СПИ и СНИ (само за нови неподвижни източници, въведени в експлоатация след 01.01.2018 г.);

Ø Задължават се собственикът или ползвателят на обекта да осигуряват вземането на проби/извадки при СПИ в присъствието на представител на съответната РИОСВ при източници на емисии на обекта, отговарящи на определени с наредбата условия;

Ø Въведени са нови допълнителни изисквания към съдържанието на докладите за получените резултати от собствените измервания, както и нови срокове за представянето им в РИОСВ и оценяването им за съответствие с изискванията на наредбата от директора на съответната РИОСВ.

Categories: Актуално

31
Юли
2017

От 16 до 22 септември е Европейската седмица на мобилността 2017

Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда всяка година от 16 до 22 септември.

Темата на Европейската на мобилността през 2017 г. „Чиста, споделена и интелигентна мобилност” под мотото „Заедно стигаме по-далеч”.

За участие в инициативата е необходимо да се направи регистрация до 16 септември 2017 г. на официалния сайт на кампанията на адрес: http://www.mobilityweek.eu/.

Регистрацията е възможна и на български език чрез линка за директен достъп: http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=bg, или чрез българския сайт на кампанията: https://www.mobilityweekbg.com, който препраща да регистрационната форма и съдържа подробни указания и информация за кампанията. След приключване на регистрацията, формуляра се одобрява от националния координатор и участието на населеното място-кандидат се публикува на официалната страница на ЕСМ.

Всеки град може да се включи в инициативата чрез организиране на дейности по всички три критерии или поне по един от следните:

1. Организиране на седмица с дейности, отчитащи тазгодишната тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност”.

2. Изпълнение на поне една нова постоянна мярка за осигуряване на разумното придвижване и споделяне на пространството в града: по-широки тротоари, нови ленти за велосипеди или автобуси, нова схема за намаляване на трафика и др.

3. Организиране на Ден без автомобили (за предпочитане на 22 септември): необходимо е да се затворят едно или няколко пространства, запазени за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт за най-малко един цял ден (от 1 час преди до 1 час след официалното работно време).

След провеждането на ЕСМ градовете, организирали дейности и по трите критерия ще могат да кандидатстват за Наградата на ЕСМ.

От 22 септември до края на месец октомври „златните” участници, отговорили и на трите критерия следва да изпратят подписана Харта и да подадат заявление (формуляр) за участие в церемонията по награждаване. Информация за формáта на заявлението предстои да бъде публикувана на следния електронен адрес:

http://www.mobilityweek.eu/emw-award/

Десетте града финалисти ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури.

РИОСВ - Монтана кани общини, училища, НПО, фирми и граждани да вземат участие в Европейската седмица на мобилността 16-22.09.2017 г. и Деня без автомобили 22.09.2017 г.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията