16
Ноември
2017

РИОСВ – Монтана извърши 86 проверки през октомври

Експертите от РИОСВ – Монтана извършиха през октомври 86 проверки на 85 обекта в областите Монтана и Видин. Съставени са два акта и са издадени шест наказателни постановления на обща стойност 10 000 лв. Дадени са осем предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Постъпилите суми от имуществени санкции и глоби са 100 лв, от текущи санкции по чл. 69 от ЗООС са 1290 лв.

За нерегламентирано изгаряне на отпадъци в двора на производствена площадка на „Огоста – М“ ЕООД в Монтана е съставен акт на юридическо лице. Нарушението е установено при проверка по сигнал.

За заустване на отпадъчни води, формирани от дейността на Консервната фабрика в с. Бели мел без издадено по реда на Закона за водите разрешително е съставен акт на оператора - „Калиа“ ООД.

На „зеления“ телефон са постъпили шест сигнала, по които предприети съответните действия.

Categories: Актуално

02
Ноември
2017

РИОСВ – Монтана провери сигнал за миене на цистерни в р. Огоста

В 12, 21 часа днес в РИОСВ – Монтана бе получен сигнал, подаден от тел.112 за миене на цистерни с неизвестни препарати в р. Огоста. Това се случило срещу Асфалтовата база между селата Мърчево и Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана.

Незабавно сформиран екип от експерти на РИОСВ – Монтана, РЛ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ замина за водни проби на място.

На мястото, посочено в сигнала е констатирано, че автоцистерна се пълни с вода от река Огоста посредством помпа.

Взета е проба от повърхностната вода в реката, като резултатите от експресния анализ по показатели (pH, температура, разтворен кислород и електропроводимост) нямат отклонение от характерните такива за повърхностното водно тяло.

Въз основа на фактите и обстоятелствата (наличие на Разрешително за водовземане, параметри на разрешителния документ и други), компетентен орган е БДДР – Плевен.

Categories: Актуално

30
Октомври
2017

РИОСВ – Монтана провери сигнал за палене на кабели във Видин

На „зеления“ телефон на РИОСВ – Монтана е подаден сигнал на 23 октомври за палене на кабели в Западна промишлена зона на Видин – под надлеза за с. Иново. На 27 октомври е извършена съвместна проверка от експерти от РИОСВ – Монтана и община Видин.

Установено е изгаряне на кабел до колона на надлеза за с. Иново, община Видин, а в непосредствена близост – две лица. Потърсено е съдействието на полицески инспектори от Районното управление на МВР – Видин и е установена самоличността на неизвестните.

Съставени са актове от полицейските инспектори на двете лица за липса на лични документи и за нарушение разпоредбите на наредбата, приета от ОбС във Видин, за опазване и поддържане на обществения ред в общината. Предстои предприемането на административно-наказателни действия от страна на РИОСВ – Монтана спрямо лицата с установената самоличност.

Categories: Актуално

23
Октомври
2017

РИОСВ – Монтана проверява изпълнението на проекти от Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“

Експерти от РИОСВ - Монтана проверяват изпълнението на проекти, получили финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“, в конкурса на тема: „Обичам природата и аз участвам - 2016“.

Четиридесет и три проекти на общини, кметства, училища и детски градини от областите Монтана и Видин са получили финансиране през 2017 г. Десет са на общини, тринадесет на кметства, единадесет на училища и девет на детски градини. Финансирането за общини и кметства е до 10 000 лева, за училища и детски градини - до 5000 лева.

Срокът за изпълнение на проектите за училища и детски градини е 30 октомври, а за общините и кметствата до 30 ноември.

В училищата и детските градини в областите Монтана и Видин при проверките е установено, че са монтирани пейки, беседки и кошчета за отпадъци, спортни съоръжения за игри на открито, облагородени са дворовете, засадени са цветя, изработени са дипляни и брошури, които са разпространени сред учащите. В някои от училищата е закупена апаратура за презентации и открити уроци.

При проверките на общини и кметства е констатирано, че по проектите са изградени кътове за отдих, площадки за фитнес на открито, обновени са детски площадки с монтирани люлки, пързалки, пейки и кошчета за отпадъци.

РИОСВ – Монтана ще продължи проверките за изпълнение на проектите от Националната кампания „Чиста околна среда 2017 г.“, финансирани от ПУДООС.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията