19
Февруари
2018

Експерти от РИОСВ – Монтана с открит урок за биоразнообразието в района на яз. „Огоста“

Експерти от РИОСВ проведоха открит урок пред ученици от гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ - Монтана. Урокът бе проведен в района на язовир „Огоста“ и бе посветен на Световния ден на влажните зони – 2 февруари. Учениците наблюдаваха водоплаващи и мигриращи птици в района на язовира. Те имаха възможността да видят екземпляри от видовете зеленоглава патица, звънарка и жълтокрака чайка. При наблюдението с бинокъл и зрителна тръба се идентифицираха специфичните им особености. Учениците бяха запознати с резултатите от 42-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици в района на яз. “Огоста“ край Монтана.

Categories: Актуално

19
Февруари
2018

Експерти от РИОСВ – Монтана пуснаха на свобода обикновен мишелов

Eксперти от РИОСВ – Монтана пуснаха в природата Обикновен мишелов (Buteo buteo), след проверка на здравословното му състояние. Той е защитен вид на територията на Р. България и попада в разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Птицата е предадена на експерти на инспекцията, след като е намерена в района на река Огоста, в землището на с. Долно Белотинци, от служител на жандармерията в Монтана –Георги Георгиев.

РИОСВ – Монтана информира, че защитени видове животни и птици, съгласно изискванията на ЗБР, следва да се прибират от физически и/или юридически лица, единствено и само, когато същите са ранени, в безпомощно състояние и с опасност за живота. РИОСВ и ДГС трябва да бъдат уведомени незабавно.

Categories: Актуално

12
Февруари
2018

31 март 2018 г. e крайният срок за представяне на доклади за изпълнение на условията в разрешителните за заустване на отпадъчни води зa предходната 2017 г.

В срок до 31.03.2018 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект са задължени да представят в РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция Дунавски район - гр. Плевен доклади за предходната 2017 година относно изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води (включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство).

В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.

Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г.).

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

Categories: Актуално

05
Февруари
2018

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2017 г. е 10 март 2018 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) въвеждането на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) влиза в сила от 01.01.2019 г. Информация за НИСО е публикувана на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в меню „Национална система за мониторинг на околната среда“, подменю „Отпадъци“.

Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2017 г. се предоставят в ИАОС по установения до сега ред на хартиен носител, като паралелно е налице възможност за доброволно използване на информационната система.

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.

Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията