08
Декември
2017

РИОСВ – Монтана прие изпълнението на 43 проекта финансирани от ПУДООС

РИОСВ - Монтана провери и прие изпълнението на 43 проекта, получили финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“

Четиридесет и три проекти на общини, кметства, училища и детски градини от областите Монтана и Видин са получили финансиране през 2017 г. От тях 10 са на общини, 13 на кметства, 11 на училища и 9 на детски градини. Финансирането е до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища и детски градини.

Усвоените средства са в размер на 336 910 лв., от тях за общини и кметства - 240 016 лв, а за училища и детски градини – 96 894 лв.

В училищата и детските градини в областите Монтана и Видин са монтирани пейки, беседки, кошчета за отпадъци, облагородени са дворовете, засадени са цветя, изработени са дипляни и брошури, които са разпространени сред учащите. В някои от училищата е закупена апаратура за презентации и открити уроци.

Общините и кметствата са почистили и облагородили паркове и градинки, създадени са зони за отдих, съоръжения за игри на открито и др.

Categories: Актуално

17
Ноември
2017

На 20 ноември 2017 г. понеделник, в Монтана ще гостува „Зелената олимпиада“

Това е най-масовото образователно събитие с екологичен характер.

Инициативата има за цел да възпита у децата любов към природата и да повиши знанията им за нейното опазване. В специално създадена онлайн платформа се решават тестове, като за победителите има награди.

Ще се съберат над 220 ученици на истински зелен празник. Ще се задават въпроси на децата и ще се раздадат много награди. Подарък за всички в залата ще бъдат изпълненията на Поли Генова - любимка на младата аудитория.

"Зелена олимпиада" се провежда с подкрепата на МОСВ и е част от информационна кампания на Оперативна програма "Околна среда".

Зеленият празник е на 20 ноември, понеделник, от 13 ч. в голямата зала на Младежкия дом в Монтана.

Заповядайте!

Categories: Актуално

17
Ноември
2017

Документален филм популяризира резерватите „Горната кория“, „Чупрене“ и поддържан резерват „Ибиша“

Документалният филм „Рефрени на природата“ фокусира вниманието върху значимостта на резерватите „Горната гория“, „Чупрене“ и поддържан резерват „Ибиша“.

РИОСВ – Монтана възложи изработването на филма на „Ултимейт МЕДИА“ ООД, Монтана.

Филмът е с продължителност 40 минути и показва многообразието на защитените видове от флората и фауната и природните местообитания в горепосочените резервати. При изготвянето на филма са взели участие експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“.

Във филма се разказва за характерните особености на защитените територии, попадащи едновременно в границите и на защитените зони от Натура 2000. В поддържан резерват „Ибиша“, разположен на дунавския остров „Цибър“ се наблюдават няколко вида чапли /бяла и сива чапла, лопатарка/, голям корморан и др. В другите два резервата „Горната гория“ и „Чупрене“, обявени с цел запазване на естествените смърчови и смърчово-елови-букови гори обект на представяне са различните типове ландшафти, включващи освен вековните иглолистни и широколистни гори, също скални реки, грохоти, потоци и горски поляни с типичния за тях растителен и животински свят.

Categories: Актуално

16
Ноември
2017

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕЕС

Със Заповед № РД-347/06.11.2017 г. на директора на РИОСВ – Монтана на 20.11.2017 г. е насрочено заседание на експертен екологичен съвет (РЕЕС) за разглеждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) с приложена към него информация и оценка по 99б, ал. 1 от ЗООС за инвестиционно предложение „Складова база за минерални торове” в поземлен имот с идентификатор 44238.507.215 по кадастралната карта на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията