Актуално

15
Януари
2018

РИОСВ – Монтана участва в 42-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

В периода 11-14 януари 2018 г. в цяла Европа се проведе 42-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational.

Среднозимно преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици се извършва в Европа от 1967 г., а в Р България от 1990 г.

На територията на РИОСВ – Монтана преброяването беше в периода 12-13 януари 2018 г. от екип от експерти от екоинспекцията и представител на Природонаучния музей към БАН. Обходен бе язовир „Огоста”, както и язовирите „Смирненски“ и „Дреновец“ и течението на река Дунав – от с. Връв, община Брегово, област Видин до с. Долно Линево, община Лом, област Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир „Огоста” се извърши в 9 точки: устието на река Бързия (при с. Боровци), устието на река Златица (при с. Калиманица), устието на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

Регистрирани са 2457 птици от 17 вида, като видовото разнообразие на птиците е по-голямо, но по численост птиците са по-малко в сравнение с 41-то Среднозимно преброяване, когато са наблюдавани 16 вида с обща численост 3762 (за сравнение по време на 40-ото СЗП са наблюдавани 2445 птици от 15 вида).

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав. Регистрирани са общо 959 птици от 10 вида, което по-численост и видово разнообразие на птиците е значително по-малко в сравнение с 2017 г., когато по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 2556 птици от 19 вида (през 2016 г. са наблюдавани общо 5932 птици от 16 вида). Като причина за по-малкия брой птици като видове и численост може да се отчете нетипично топлото време за януари месец, което предполага зимуване на птиците в незамръзналите вътрешни водоеми.

По време на 42-то СЗП са наблюдавани и някои видове птици, които не са водолюбиви, но също са защитени като: обикновен мишелов (Buteo buteo), малък ястреб (Accipiter nisus), морски орел (Haliaeetus albicilla) при с. Арчар, общ. Димово, вечерна ветрушка (Falco vesperinus), хвойнов дрозд (Turdus palustris), черен кълвач (Dryocopus martins), щиглец (Corduelis corduelis), полско врабче (Passer montanus) и др.

Обобщените данни показват, че по време на 42-то ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 3416 птици от 20 вида, като за сравнение през 2017 г. по време на 41-то СЗП са наблюдавани общо 6318 птици от 22 вида.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното Среднозимно преброяване е, че видовия състав се запазва относително постоянен, за сметка на числеността на видовете птици, което може да се отчете с нетипично топлото време за средата на месец януари.

Categories: Актуално

11
Януари
2018

20 януари 2018 г. e крайният срок за подаване на обобщени информации за изкупените, реализираните и налични количества от лечебни растения за 2017 г.

            Уведомяваме организаторите и отговорниците на билкозаготвителните пунктове и складове за билки, регистрирани в РИОСВ – Монтана за територията на области Монтана и Видин, че крайният срок за подаване на обобщени информации за изкупените, реализираните и налични количества от лечебни растения за 2017 г. е 20 януари 2018 г.

Информацията следва да представите в РИОСВ – Монтана на основание чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения (ДВ, бр. 29/2000 г, изм... и доп... ДВ, бр. 98/2014 г.), като същата може да изпратите на хартиен носител или по електронен път.

Categories: Актуално

05
Януари
2018

РИОСВ – Монтана информира за изменение и допълнение на нормативни актове

С Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. на Министерски съвет, обр. В ДВ бр.3/05.01.2018 г. са направени изменения и допълнения в:

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , приета с ПМС № 59 от 2003 г.;

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 2004 г.

Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2009 г.

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2016 г.

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г.

Наредбата за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия, приета с Постановление № 211 на Министерския съвет от 2005 г.

Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии, приета с Постановление № 265 на Министерския съвет от 2014 г.

Наредбата за реда и начина на администраране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, приета с ПМС № 166 от 2014 г.

Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г.

Categories: Актуално

08
Декември
2017

РИОСВ – Монтана прие изпълнението на 43 проекта финансирани от ПУДООС

РИОСВ - Монтана провери и прие изпълнението на 43 проекта, получили финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“

Четиридесет и три проекти на общини, кметства, училища и детски градини от областите Монтана и Видин са получили финансиране през 2017 г. От тях 10 са на общини, 13 на кметства, 11 на училища и 9 на детски градини. Финансирането е до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища и детски градини.

Усвоените средства са в размер на 336 910 лв., от тях за общини и кметства - 240 016 лв, а за училища и детски градини – 96 894 лв.

В училищата и детските градини в областите Монтана и Видин са монтирани пейки, беседки, кошчета за отпадъци, облагородени са дворовете, засадени са цветя, изработени са дипляни и брошури, които са разпространени сред учащите. В някои от училищата е закупена апаратура за презентации и открити уроци.

Общините и кметствата са почистили и облагородили паркове и градинки, създадени са зони за отдих, съоръжения за игри на открито и др.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията