Актуално

19
Февруари
2019

РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕРИ СИГНАЛ ЗА ИЗТИЧАНЕ НА МРЪСНИ ВОДИ В РЕКА ДУНАВ ПРИ ЛОМ

Експерти от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория - Монтана провериха сигнал за изтичане на мръсни води в рeка Дунав от няколко тръби в района на Дунавски парк в гр. Лом.

Проверката е по сигнал от 18 февруари – видеоклип с изтичане от няколко тръби в реката на води с тъмно оцветяване. От РЛ-Монтана са взети четири проби от три места. Водата, изтичаща от тръбите е мътна, със слаб специфичен мирис. Снети са координатите на местата на пробовземането. Резултатите от анализите на водните проби от днес, 19 февруари ще бъдат оповестени след няколко дни.

Комисия, включваща представители на Общинската администрация - Лом и “В и К” ООД – Монтана ще извърши проверка на място на 21 февруари по изнесеното в сигнала в рамките на своите правомощия и компетентности.

Categories: Актуално

28
Януари
2019

2 февруари 2019 година - Световен ден на влажните зони

Влажни зони и климатични промени

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари. Темата за 2019 г. „Влажни зони и климатични промени“ подчертава важната роля на влажните зони като решение срещу измененията на климата.

  •  Влажните зони са природно решение

За последните 35 години честота на природните бедствия е нараснала повече от два пъти, като 90 % от тези бедствия са свързани с водата. Предвижданията за бъдеще са за още по-екстремни метеорологични условия. Влажните зони играят значителна роля в стабилизирането на емисиите на парникови газове и смекчаване на последиците от изменението на климата.

  •  Влажните зони са буфер за крайбрежните райони срещу екстремни климатични явления

Крайбрежните влажни зони като солените блата, мангровите гори, „подводните ливади“ с морска трева и кораловите рифове действат като естествени ограничители. Те намаляват интензивността на вълни, бури, цунами като предпазват 60 % от населението от наводнения и щети върху собствеността, и загуба на живот.

  •  Влажните зони редуцират наводненията и облекчават засушаванията

Вътрешните влажни зони като реки, езера, блата и заливни равнини, функционират като гъби, абсорбират и съхраняват обилните количества валежи и редуцират щетите от наводнения. По време на сухите сезони в пустинни климатични условия, влажните зони освобождават съхраняваната в тях вода като така забавят настъпването на суша и минимизират недостига на вода.

  •  Влажните зони абсорбират и съхраняват въглерод

Торфищата, мангровите гори и морската трева съхраняват огромни количества въглерод. Торфищата покриват само около 3% от площта на нашата планета, но съхраняват приблизително 30% от целия въглероден двуоксид – два пъти повече от всички световни гори заедно. Влажните зони са най-ефективните „складове“ на въглерод Земята.

  • Не трябва да пресушаваме влажните зони

Когато влажните зони се пресушават или изгарят (най-често за земеделие), влажните зони се превръщат от „складове“ на въглерод в източник на въглерод като отделят в атмосферата съхраняваният от тях въглерод в продължение на векове. Емисиите от въглероден двуоксид от пресушени или изгорени торфища се равняват на 10% от годишните емисии на всички видове изкопаеми горива.

  •  Трябва да опазваме и възстановяваме влажните зони

Стратегиите, насочени към адаптация и отговор на климатичните промени трябва да включат разумно ползване на влажните зони. От 1970 г. насам, 35% от влажните зони в световен мащаб са загубени. Гражданите, общностите и правителствата трябва да работят заедно за опазването на тези изключителни екосистеми, които ни помагат да се подготвим, да се справим и да отговорим на измененията на климата.

Ключови послания:

  •  Не сме безсилни срещу климатичните промени;
  •  Влажните зони ни помагат да се подготвим, да се справим и да отговорим на въздействията от климатичните промени;

За отбелязването на Световния ден на влажните зони, тази година се насърчават следните дейности:

· Посетете влажна зона;

· Организирайте събитие, за да информирате за значението на влажните зони;

· Регистрирайте и публикувайте Вашите инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони на интернет страницата на Рамсарската конвенция: www.worldwetlandsday.org, на ниво EVENTS/Add your event;

На интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day 2019, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, листовки, банери, лого, инструкции за провеждане на кампании, листовки за оцветяване и др.). Тези материали следва да бъдат разпечатани от Вас, в случай на ползване.

Categories: Актуално

23
Януари
2019

РИОСВ – Монтана провери сигнал за силна миризма на олово в кв. „Кошарник“ на Монтана

На 22 януари 2019 г. екип експерти на РИОСВ - Монтана извърши незабавна проверка във връзка с подаден на тел. 112 сигнал от жител на кв. „Кошарник“ в Монтана за силна миризма на олово, усетена в 15:50 часа.

При посещението в района на ул. „Добри Войков“ в 16:20 часа в присъствието на подателя на сигнала екипът не констатира интензивни миризми.

Въз основа на изказаните предположения за потенциалния източник на миризмата е извършена проверка и в района на ул. „Индустриална“ и площадката на производствена база. Не е констатирана интензивна миризма. Установено е, че част от производствените мощности не работят.

Categories: Актуално

16
Януари
2019

РИОСВ – МОНТАНА УЧАСТВА В 43-ТО СРЕДНОЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ

В периода 10-13 януари 2019 г. в цяла Европа се проведе 43-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational.

За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се извърши в периода 11-12 януари 2019 г. от екип, включващ представител на Природонаучен музей към Българска академия на науките (БАН) – София и експерти от испекцията. Обходен бе язовир „Огоста”, както и язовири „Смирненски“ и „Дреновец“ и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в девет точки: устие на река Бързия (при с. Боровци), устие на река Златица (при с. Калиманица), устие на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

Наблюдавани са 19 вида с обща численост 2967 бр., като видово разнообразие на птиците е по-голямо в сравнение с 42-то СЗП, когато са наблюдавани наблюдаваните 17 вида с обща численост 2 457 бр., (за сравнение по време на 41-то СЗП, когато са наблюдавани 16 вида с обща численост 3 762 бр).

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана, както и в „Рибарници Орсоя“.

По време на тазгодишното преброяване на река Дунав са наблюдавани общо 5116 бр. птици от 21 вида, което по-численост и видово разнообразие на птиците е в пъти повече в сравнение с 2018 г., когато по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 959 бр. птици от 10 вида. По време на 43-то СЗП са наблюдавани и някои видове птици, които не са водолюбиви, но също са защитени като: обикновен мишелов, морски орел при с. Сланотрън и Видин вечерна ветрушка, полски блатар, хвойнов дрозд, черен кълвач, сирийски пъстър кълвач, щиглец.

Обобщените данни показват, че по време на 43-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 8083 броя птици от 24 вида, което е значително повече в сравнение с 2018 г.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното 43-то Среднозимно преброяване, са, че видовия състав и числеността на зимуващите водолюбиви птици е значително по-висок в сравнение с предишни години. Причина за по-големия брой птици като видове и численост е студеното време през януари в Западна и Северна Европа, което предполага зимуване и миграция на птиците в незамръзналите вътрешни водоеми и реки в южните части на Европа.

Среднозимното преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици в Европа се извършва от 1967 г., а в Р България от 1990 г. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващите водолюбиви птици и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), регламентирана и одобрена със заповед на министъра на околната среда и водите. В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Природонаучен музей към БАН, други неправителствени организации и доброволци.

При наблюдението на птиците на всяко място се попълват полеви формуляри, в които се отчитат температура, наличие на валежи, дата и час на наблюдението, както и преброените брой екземпляри и видове. След обработка на данните, същите се изпращат в Изпълнителната агенция по околна среда. В агенцията се съдържа Националната база данни от всички мониторингови програми по компонентите на околната среда (включително и среднозимното-преброяване като такова).

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder